หน้าหลัก เพิ่มข้อมูลคำรับรอง แผน/คำรับรอง ภาพรวมของ กศน.อำเภอ ออกจากระบบ


ภาพรวมโครงการแยกรายอำเภอ ภายใต้สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

ภาพรวมกศน. จังหวัด

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา/กศน.ตำบล จำนวนโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย รายตำบล โครงการภาพรวม/ยืนยันโครงการ
(รายการ) (บาท) คน แห่ง
1240010001กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
1010
985916
209785
47
1240020000กศน.อำเภอบ้านฝาง
556
5138404
77642
51
1240030000กศน.อำเภอพระยืน
335
10602500
207060
23
1240040000กศน.อำเภอหนองเรือ
952
0
33048
30
1240050000กศน.อำเภอชุมแพ
647
855840
195265
1240060000กศน.อำเภอสีชมพู
627
1066202
15288
53
1240070000กศน.อำเภอน้ำพอง
411
1042000
19620
117
1240080000กศน.อำเภออุบลรัตน์
347
2260445
14853
75
1240090000กศน.อำเภอกระนวน
469
1664221
25891
29
1240100000กศน.อำเภอบ้านไผ่
583
9363974
162533
53
1240110000กศน.อำเภอเปือยน้อย
240
261265
9812
10
1240120000กศน.อำเภอพล
637
6509158
101796
2214
1240130000กศน.อำเภอแวงใหญ่
531
232719
12169
15
1240140000กศน.อำเภอแวงน้อย
484
4621733
18497
66
1240150000กศน.อำเภอหนองสองห้อง
1241
255249
330621
84
1240160000กศน.อำเภอภูเวียง
1088
0
55546
25
1240170000กศน.อำเภอมัญจาคีรี
559
5053657
29152
230
1240180000กศน.อำเภอชนบท
592
4467840
70181
17
1240190000กศน.อำเภอเขาสวนกวาง
260
719630
195577
3973
1240200000กศน.อำเภอภูผาม่าน
590
547585
13030
64
1240210000กศน.อำเภอซำสูง
113
138325
21070
7
1240220000กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย
360
275686
23004
5
1240230000กศน.อำเภอหนองนาคำ
111
0
26591
1240240000กศน.อำเภอบ้านแฮด
319
272662
16482
4
1240250000กศน.อำเภอโนนศิลา
207
88298
6511
18
1240290000กศน.อำเภอเวียงเก่า
219
985565
14850
12

 

หน้าหลัก เพิ่มข้อมูลคำรับรอง แผน/คำรับรอง ภาพรวมของ กศน.อำเภอ ออกจากระบบ