::: คำขวัญอำเภอบ้านไผ่ ::: นามเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง จิตรกรรมฝาผนังล้ำค้า  แก่งละหว้าแหล่งอุดม เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.รามฯ  :::

แนะนำ กศน. อำเภอบ้านไผ่
ผู้อำนวยการ
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชน
ศรช.หมู่ 4 พัฒนา
ศรช.หนองลุมพุก
ศรช.ตำบลในเมือง
ศรช.ตำบลหัวหนอง
ศรช.ตำบลเมืองเพีย
ศรช.ตำบลบ้านไผ่
ศรช.บ้านเหมือดแอ่
ศรช.ตำบลแคนเหนือ
ศรช.ตำบลป่าปอ
ศรช.ตำบลหินตั้ง
ศรช.ตำบลบ้านลาน
ศรช.บ้านภูเงิน :บ้านมหัศจรรย์:
ศรช.บ้านดอนนาดี
ศรช.บ้านหนองหญ้าปล้อง
ศรช.ในเขตเทศบาล
มุมนักศึกษา
เปิดรับสมัคร
ภาคเรียนที่1
วันที่ 1-30 เมษายน ของทุกปี
ภาคเรียนที่2
วันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี
หลักฐานการสมัคร
ใบสมัคร
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหลักฐานการศึกษา
สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link
การค้นหาเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด ให้กดปุ่ม ctrl + f พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Next
แผนรายภาค / รายสัปดาห์ / วิเคราะห์สาระ วิชาคณิตศาสตร์
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
แผนรายภาค / รายสัปดาห์ / วิเคราะห์สาระ วิชาภาษาอังกฤษ
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
แผนที่แสดงที่ตั้ง ศรช. และแหล่งเรียนรู้ "สังคมอุดมปัญญา" กศน.อำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
แผ่นพับ...การขยายพันธุ์กบ
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
แผ่นพับ...เครื่องกลั่นสมุนไพรไล่แมลง
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
แผ่นพับ...ดินเกษตร
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
แผ่นพับ...น้ำหมักชีวภาพ
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
แผ่นพับ...การอบไม้ให้เป็นถ่านด้วยถัง 200 ลิตร
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
เอกสาร...คู่มือ-การผลิตรถ่านด้วยถัง 200 ลิตร...Full
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
การผลิตรถ่านด้วยถัง 200 ลิตร
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
โครงงาน...เตาซิ่ง
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
โครงงาน...ลูกประคบ
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
โครงสร้างหลักสูตร...การเลี้ยงกบ
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
โครงสร้างหลักสูตร...การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
โครงสร้างหลักสูตร...การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้จากไม้เหลือใช้ด้วยถัง 200 ลิตร
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
โครงสร้างหลักสูตร...การทำน้ำหมักชีวภาพ
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
โครงสร้างหลักสูตร...การปลูกผักปลอดสารพิษ
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
เอกสาร...การประเมินตนเอง SAR 2550 กศน.อำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
เครื่องมือ...การประเมินตนเอง SAR 2550 กศน.อำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
กรอบการประเมินตนมาตรฐาน กศน.อำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล กศน.อำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
เครื่องมือเก็บข้อมูล...การประเมินตนเอง SAR 2550 กศน.อำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
ตัวอย่าง...การเขียนบรรยายใต้ตาราง กศน.อำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
การเขียน SAR บทที่ 4 กศน.อำเภอบ้านไผ่
คลิกเลย...จ้า!->คลิก...ที่นี่!
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
Tel. 043-272734  Fax. 043-273081  http://202.143.137.109/0521   E-mail : thanu_nunoo@hotmail.com