บ้านโคกสูง ม. 10 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น มีนายหวัน เจริญภูมิ เป็นผู้นำหมู่บ้าน เดิมทีบ้านโคกสูงเป็นหมู่บ้านนำร่อง ของโครงการบ้านหวาง เป็นโครงการของหน่วยงาน กศน. ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ พระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "เศรษฐกิจพอเพียง" บ้านโคกสูง เป็นหมู่บ้านที่มีความสามัคคี กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทำให้โครงการที่หน่วยงานนำลงไปให้ประสบผลสำเร็จทุกโครงการ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว กศน. ก็เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้สานต่อ โครงการบ้านหวางโดย การนำโครงการการปลูกเห็ดฟาง และโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เข้าไปเสริมอีก ซึ่งจะทำให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีอาชีพและได้มีอาหารปลอดสารพิษ ไว้บริโภคให้ครบวงจร หรือมีรายได้เสริมจากอาชีพหลักที่ทำอยู่เป็นประจำ