สืบเนื่องมาจากกิจกรรมโครงการบ้านหวาง ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแแก่น

โดยท่านผอ.ชิษณุพงศ์ไชยสิทธิ์เสน เพื่อสู้ปัญหาความยากจนกศน.แวงน้อยก็เป้นอีกหนึ่งอำเภอที่ได้ร่วมกิจกรรม

โครงการบ้านหวางเพื่อสู้ปัญหาความยากจนด้วย จึงมีแนวคิดหาวิธีเสริมโครงการบ้านหวางให้ครบวงจร โดยการนำกิจกรรม การปลูกเห็ดฟาง การเพาะเชื้อเห็ดขอนขาวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ซึ่งในส่วนของแฟ้มงานนี้ จะเป็นเนื้อหาของการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยกลุ่มเป้าหมายของศบอ.แวงน้อย จะเป็นทั้งนักศึกษาสายสามัญและ นักศึกษาสายอาชีพในทุกศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตอำเภอแวงน้อย ในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วจะมีทุกหมู่บ้าน และกำลังขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปอีก เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจาก ศบอ.แวงน้อย อย่างทั่วถึง โดย กศน..แวงน้อย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์