ในอำเภอแวงใหญ่
ชื่อหลักสูตรการเพาะเห็ดขอนขาว

1. ชื่อหลักสูตร การเพาะเห็ดขอนขาว

2. ความสำคัญและความจำเป็น

บ้านถลุงเหล็ก หมู่บ้านพอเพียง ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแวงใหญ่ ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่ รวมกลุ่มกัน เกิดแนวความคิดที่จะหารายได้เสริม โดยกลุ่มเลือกเพาะเห็ดขอนขาว เพราะเห็ดของขาวมีราคาสูง

เป็นที่นิยมรับประทาน สามารถทำเป็นอาหารได้หลายอย่างดังนั้นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ แวงใหญ่

จึงได้จัดทำหลังสูตรเพาะเห็ดขอนขาวขึ้นและจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ และจัดอบรมเพื่อให้ชาวบ้าน

ในชุมชนนั้น ๆ ได้ความรู้และนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนเพาะเห็ดขอนขาวได้

2. เพื่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดได้

3. เพื่อส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. เพื่อจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้

4. คุณสมบัติของผู้เรียน

1. เป็นชาวบ้านบ.ถลุงเหล็ก/ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

2. เป็นนักศึกษา กศน .

5. เนื้อหา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื่อเห็ดขอนขาว และศึกษาดูงาน

2. วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

3. ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาว

4. การดูแลและการเก็บเห็ด

5. การตลาดและการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

6. รูปแบบการเรียนรู้

1. บรรยาย / ศึกษาเอกสารความรู้

2. สาธิต

3. ฝึกปฏิบัติ

4. อภิปราย

7. อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

1. ชุดวิชา ใบความรู้

2. วีชีดี การเพาะเห็ด

8. การประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติ

2. สังเกตการอภิปราย

3. ตรวจสอบผลงาน

9. วัน เดือน ปีที่เรียน

2 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2550

10. ระยะเวลาที่เรียน

จำนวน 100 ชั่วโมง

11. สถานที่เรียน

บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

12. ชื่อผู้สอน / วิทยากร

1. ปราชญ์ชาวบ้าน

2. ครู ศรช . พื้นที่รับผิดชอบ

13. ค่าใช้จ่าย

-

14. สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแวงใหญ่