วัดป่าวิลัยวรรณ มี พระครูโฆสิตธรรมพินิจ (เผด็จ โฆสิตธมโม) เป็นเจ้า คณะตำบลศรีสุขสำราญ ตั้งอยู่บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7  เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชุมชนศรีสุขสำราญและเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย ห้องสมุด ศูนย์การเรียนชุมชน  และภายในวัดมีการอนุรักษ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น เต่า ลิง พังพอน นกชนิดต่าง ๆ ฯลฯ

   

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศรีสุขสำราญศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน และเป็นสถานที่เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้การถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และก่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้การเสริมสร้างประชาธิปไตยและมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง โดยมีองค์การปริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นผู้ส่งเสริมและกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชน


เต่า

เต่า (ภาษาอังกฤษ Turtle) คือ สัตว์จำพวกหนึ่งในอันดับ (Order) Chelonia จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็น และเป็น สัตว์เลื้อยคลานด้วย ซึ่งเต่านั้นถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเต่าจะมีกระดูกที่แข็งคลุมบริเวณหลังที่เรียกว่า "กระดอง" ซึ่งประกอบด้วยแคลเซี่ยมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะสามารถหดหัว ขา และหางเข้าในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้ แต่เต่าบางชนิดก็ไม่อาจจะทำได้

โดยมากแล้ว เต่า เป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ช้า อาศัยและใช้ช่วงชีวิตหนึ่งอยู่ในน้ำ ซึ่งมีอาศัยทั้งน้ำจืด และทะเล แต่เต่าบางชนิดก็ไม่ต้องอาศัยน้ำเลย เรียกว่า "เต่าบก" ซึ่งเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ เต่ายักษ์อัลดาบร้า ( Geochelone gigantica ) ที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะในทวีปแอฟริกา ในขณะที่เต่าน้ำ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ เต่าอัลลิเกเตอร์ ( Macrochelys temminckii ) อาศัยอยู่ตามหนองน้ำในทวีปอเมริกาเหนือ
อาหารของเต่า

เต่า กินอาหารได้ทั้ง พืช และสัตว์ โดยเต่าบางชนิดก็จะกินแต่เฉพาะสัตว์ เช่น เต่าอัลลิเกเตอร์ , เต่าสเน็ปปิ้ง (Chelydra serpentina ), เต่าปูลู (Platysternon megacephalum ) เป็นต้น


ลิง

ลิง จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน (คนจัดอยู่ในอันดับ Primates) ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ ที่มีหาง เช่น วอก (Macaca mulatta ) ที่ไม่มีหาง เช่น กอริลลา (Gorilla gorilla ).เมืองไทยมีลิงอยู่ 5 ชนิด คือ ลิงเสน ลิงกัง ลิงแสม ลิงไอ้เงี้ยะ และลิงวอก


พังพอน

พังพอน จะมีลำตัวโตกว่ากระรอกเล็กน้อย มีขนสีน้ำตาลดำ แต่ละเส้นขนมีวงขาว สลับน้ำตาลดำ เป็นปล้อง ๆ เมื่อตกใจขน จะเปลี่ยนเป็นสีดำลาย เพื่อพรางตาศัตรู ออกหากิน ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยจะกินนก กบ แมลง แมงป่อง และสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ เป็นอาหาร เป็นสัตว์ที่ว่องไวมาก สามารถต่อสู้กับงูได้