การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจาก
การศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

นำนักศึกษามาพัฒนากศน.อุบลรัตน์
ร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

ร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า
พัฒนาถนนภายในหมู่บ้าน กิจกรรมพัฒนาวัดเขื่อนอุบลรัตน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุบลรัตน์
ถนนหลังศูนย์ราชการ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 40250

    
โทร.0-4337-2145  แฟกซ์.0-4337-2145