ปรัชญา
"กศน. การเรียนรู้ภาคประชาชน สู่..ชุมชนอุดมปัญญา"

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง
มุ่งมั่น...จัดและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างชุมชนอุดมปัญญา และมีความสุข

พันธกิจของสถานศึกษา ( Mission )
1. จัดและส่งเสริม กศน. ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต : สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง
2. เคียงมิ่งมิตรขับเคลื่อนกลไกการศึกษา :ให้ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด กศน. เพื่อปวงชน
3. หลากหลายหลักสูตรสื่อเทคโนโลยีร่วมพัฒนา : พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิตประชากรวัยแรงงาน
4. บริหารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล : สร้างสรรค์การศึกษานอกระบบด้วยหลักคุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์เพื่อให้สังคมมีความสุขและยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือด้วย
โครงการผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์
เทคนิคคาราโอเกะ
กระเป๋าสร้างโลก
   
โครงการจุดบริการ กศน.ในชุมชน
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านจากแบบเรียน
ส่งเสริมการรู้หนังสือจังหวัดขอนแก่น
   
โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
พิธีปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2550
ศึกษาดูงานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนชุมชนดอยสุเทพ-ปุย
จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตรการศึกษาสายอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
   
   
   
นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์
ผอ.กศน.อำเภอซำสูง
นางสังข์วาลย์ ศรีกะแจะ
พนักงานราชการ
นางสาวรัศมี ขันขวา
พนักงานราชการ
นางสาวระพีพร ตังตา
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคูคำ
นางสาวสิรินทรา โพธิ์ศรี
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกระนวน
นายชลธี โพธิ์ศรี
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคำแมด
นายอนุกรณ์ ศิริบุญมี
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยเตย
นางประกายเพชร ชารินทร์
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านโนน
นางปาณิศา ไชยเดช
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกระนวน

 

จัดทำและดำเนินการโดย นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์ และคณะครู กศน.ซำสูง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น