กศน.อำเภอบ้านแฮด
248 ม.1 ต.บ้านแฮด
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
043-218248  043-218248

ประวัติสถานศึกษา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 538
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแฮด 

ตั้งอยู่เลขที่  248  หมู่ที่ 1  ถนนมิตรภาพ  อยู่ชั้นล่างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮด 
มีเนื้อที่ประมาณ  100  ตารางวา  ได้เปิดบริการทางด้านการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
สายสามัญ  สายอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮดจำนวน 4 ตำบล  46  หมู่บ้าน 
โดยอาศัยรวมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮด  ต่อมาในปี  2551
ได้ก่อสร้างอาคารเป็นเอกเทศ และดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนให้กับประชาชน
ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาและด้อยโอกาสทางการศึกษา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
โทรศัพท์ 0-4321-8248   โทรสาร 0-4321-8248 
 http://183.88.215.59/banhad/index.php และห้องสมุดประชาชน http://202.143.137.98/banhae
t

 

โดยมีรายนามผู้บริหาร  ดังนี้

1.นายทีระ นามสุโพธิ์              2540-2542
2.นายทวีศักดิ์ สุทธศรี             2542-2544
3.นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแก่น        2544-2550
4.นางพัชรีพร ชมบุญ              2550- 2554
5.นางสาววิภา ทาโบราณ        2554-ปัจจุบัน

เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา         

พ.ศ.  2548   - ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับอำเภอ  ภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงแบบคนขอนแก่นแล้วผ่านเกณฑ์ได้ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับจังหวัดขอนแก่น 
                   - พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบคนขอนแก่น 
พ.ศ.  2551   - บุคลากรของสถานศึกษาได้รับเกียรติให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี จากคณะผู้บริหาร กศน.ขอนแก่น คือ  นางสาวตรัยภรณ์  ตุ้มชู
พ.ศ.  2552   - บุคลากรของสถานศึกษาได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 2  จำนวน  2  คน คือ                       สายผู้บริหาร และสายผู้ปฏิบัติการ 
                              1.  ผอ.พัชรีพร  ชมบุญ  
                              2.  นางสาวตรัยภรณ์  ตุ้มชู 
พ.ศ. 2552    - กศน.อำเภอบ้านแฮด ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในอำเภอเข้าสู่การประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมส.) 
                   และได้ผ่านการประเมินในระดับ ดี และ ดีเยี่ยม 
พ.ศ. 2553    - บุคลากรของสถานศึกษาได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                  ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 1 คน สายผู้ปฏิบัติการ1. นางประกอบแก้ว สาระรัตน์

ผลงาน / โครงการดีเด่น 

1.  โครงการยกระดับการศึกษา ประชากรวัยแรงงาน (15 – 39 ปี) 
      เพื่อยกระดับการศึกษาสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2.  โครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาความยากจน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฝึกทักษะอาชีพ การพัฒนาอาชีพ ในลักษณะบูรณาการ เข้ากับชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ ให้ดีขึ้น สามารถพ้นสภาพความยากจนได้
3.  โครงการพัฒนาหมู่บ้านมหัศจรรย์ การพัฒนาหมู่บ้านในบทบาทของหมู่บ้านหลักซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ  กศน.บ้านแฮด
จึงสำรวจความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านจากคณะครูศูนย์การเรียนชุมชน มติในที่ประชุมจึงคัดเลือกบ้านหนองขาม หมู่ 12 เป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนา  กศน.บ้านแฮด  จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาอย่างหลากหลาย  ไม่จะเป็นกิจกรรมการศึกษาสายสามัญ การศึกษาสายอาชีพ  และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ชาวบ้านได้อย่างหลากหลาย  อีกทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการอบรมการใช้สารเสพติด โครงการอบรมประชาธิปไตย  เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาสืบไป