ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.  043-312457

บุคลากร

เขียนโดย Super User

 

 

 

 
 

นางสาวประภาศิริ สมวงศ์ษา

ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ

 

 

 

นางสาวกิตติมา ตั้งจิตเจริญกิจ

ครู ค.ศ.1

 

นางอนงค์พร  ชาโสรส

ครูผู้ช่วย

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Super User

ประวัติสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมใช้ชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมแพ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2533 โดยมีผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน คือ ว่าที่ ร.ต.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ตามคำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 226 / 2533 ลงวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมแพ ถูกยกเลิกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 และในปีเดียวกันได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวน 789 แห่ง โดยมี นายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในประกาศขณะนั้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมแพ จึงเปลี่ยนมาเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมแพ ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกชื่อย่อว่า กศน. ส่วนกลางมีสำนักงาน กศน. รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีสำนักงาน กศน.จังหวัดและสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการ และในระดับอำเภอมี กศน.อำเภอเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดและสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรา 17 (2) กำหนดให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทำหน้าที่เป็นหน่วยงายธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 32) ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมแพ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 3 ระดับ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อย / พลาด / ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมี นางกัญญา โสมคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปรัชญา
“ กศน. คือ การศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน ”

วิสัยทัศน์
กศน.อำเภอชุมแพ มุ่งมั่น ส่งเสริมให้ประชาชนคนอำเภอชุมแพได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ
ร่วมพลังสร้างปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน นำความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
ประพฤติดี มีน้ำใจ ใฝ่หาความรู้
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ อาเซียนเพื่อผนึกกําลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

3.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของคนในชุมชน และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การดําเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1.คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2.ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างง่าย บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

3.ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชนที่มี ความสามารถเชิงการแข่งขัน มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งของชุมชน

4.ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเรียนรู้ แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์

5.ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน

6.องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบ บและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

7.หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

8.หน่วยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิผล

9.ชุมชนไดรับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพื่อแก่ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้

10.หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

เขียนโดย Super User

กศน.อำเภอชุมแพ มุ่งมั่น

ส่งเสริมให้ประชาชน คนอำเภอชุมแพ

ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต

และการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง