Login Form

................มีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดสอบถามที่ เบอร์ 083-0129463................

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวประภาศิริ สมวงศ์ษา

ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ

 

 

 

นางสาวกิตติมา ตั้งจิตเจริญกิจ

ครู ค.ศ.1

 

นางอนงค์พร  ชาโสรส

ครูผู้ช่วย

กศน.อำเภอชุมแพ มุ่งมั่น

ส่งเสริมให้ประชาชน คนอำเภอชุมแพ

ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต

และการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง