กศน.อำเภอชุมแพ มุ่งมั่น

ส่งเสริมให้ประชาชน คนอำเภอชุมแพ

ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต

และการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง