Login Form

................มีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดสอบถามที่ เบอร์ 083-0129463................

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวประภาศิริ สมวงศ์ษา

ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ

 

 

     
  นางอนงค์พร  ชาโสรส

ครู

 

กศน.อำเภอชุมแพ มุ่งมั่น

ส่งเสริมให้ประชาชน คนอำเภอชุมแพ

ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต

และการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง