นางมาลัย  ดำเนตร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

กลุ่มพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และทอผ้าไหมครบวงจรบ้านหวายหลืม

 

บ้านหวายหลืม   หมู่ที่  10
ตำบลนาข่า   อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

       คำขวัญประจำหมู่บ้าน บ้านหวายหลืม
“ หวายหลืมถิ่นหวายงาม      เลื่องลือนามดอนปู่ตา  แหล่งศึกษาเสมาหิน
ดินแดนผ้าไหมสวย     นักมวยถ้วยพระราชทาน”

กลุ่มพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

และทอผ้าไหมครบวงจรบ้านหวายหลืม

                                              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมัญจาคีรี

                              โทร 043-289480