23 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ก.พ. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.พ. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.พ. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.พ. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.พ. 2561  การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.พ. 2561  การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
19 ก.พ. 2561  ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกบุคลากรฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.พ. 2561  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.พ. 2561  เปลี่ยนแปลงวันเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับคุณภาพการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
16 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ จ.กำแพงเพชร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ จ.กำแพงเพชร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง ภูเวียง สีชมพู พระยืน น้ำพอง มัญจาคีรี บ้านฝาง แวงใหญ่ อุบลรัตน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องแจ้งเตรียมความพร้อมการติดตามการใช้งบประมาณในส่วนของงบลงทุน  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
16 ก.พ. 2561  ส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2561  การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช.2/60  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอศึกษาดูงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
15 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
15 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
14 ก.พ. 2561  ส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2561  ส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2561  การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช.2/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.พ. 2561  การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ TK Forum 2018  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2561  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น,ภูเวียง,ชุมแพ,พระยืน,น้ำพอง, มัญจาคีรี,บ้านฝาง,แวงใหญ่และอุบลรัตน์ เร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.พ. 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.พ. 2561  ขอเลื่อนการประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาตร์ชาติไทยฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุ แก้ไข ถึง กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.บ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.มัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  แก้ไขพัสดุแก้ไข ถึง กศน. น้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. เปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. พล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารแก้ไข ถึง กศน.โคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. สีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  รางวัล กศน.เกียรติยศ ประจำปี2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2561  การคัดเลือกบุคลากรที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย ดีเด่นฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ก.พ. 2561  แบบรายงานการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมา  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
09 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.หนองเรือ เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.บ้านแฮด เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ก.พ. 2561  การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 2/60รายวิชาเลือกฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ก.พ. 2561  ซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบังคับของผู้เรียนที่มีการเทียบโอนผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ก.พ. 2561  ซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบังคับของผู้เรียนที่มีการเทียบโอนผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ก.พ. 2561  โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องเชิญเป็นวิทยากรร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS61  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
09 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์ เรื่อง เชิญเป็นวิทยากรร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS61  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
09 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่อง เชิญเป็นวิทยากรร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS/61  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
09 ก.พ. 2561  คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2561  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2561  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การก่อการร้ายฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561  ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561  การขับเคลื่อนการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอสีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2561  แนวปฏิบัตในการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สายงานสอนสังกัด สนง.กศน.ไปฝึกอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2561  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีข้าราชการได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานในศาลฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2561  แก้ไข เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตามหนังสือ ศธ 0210.21/ว345  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
06 ก.พ. 2561  เพิ่มเติมเรื่องการย้าย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายงบประมาณฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
06 ก.พ. 2561  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2561  เชิญเข้าร่วมการประชุมจัดทำ DMIS ประจำปีงบ 61  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
05 ก.พ. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอกระนวน ชนบท ซำสูง น้ำพอง โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านฝาง บ้านแฮด เปือยน้อย พระยืน แวงน้อย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ