21 ส.ค. 2560  ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ตามนโยบาลกระทรวงศึกษาธิการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
21 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการจัดประชุมปฎิบัติการผู้ดำเนินงานจัด กศน.ฯกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560  ส่งรายชื่อหนังสือบริจาคตามโครงการ Book Voyage  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
21 ส.ค. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอสนับสนุนห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารและอุปกรณ์การดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/60 แก้ไข  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ/เมืองขอนแก่น/อุบลรัตน์และชุมแพ เรื่อง สำรวจผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมคุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.เวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุ แก้ไข ถึง กศน.เมือง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. กระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน/บ้านแฮด/ซำสูงและโคกโพธิ์ไชย เรื่องการนิเทศตามนโยบาย กศน.ฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
17 ส.ค. 2560  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ(ส.นบส.)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแกั้ไข ถึง กศน.พระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.อุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.มัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.เวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.เวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน ชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอสีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเลือ เนตรนารี ปี 60  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
16 ส.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการบริหารพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  เกณฑ์การประเมินสำหรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมจัดกิจกรรมดอกไม้จันทน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
15 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดกิจกรรมในงานมหกรรมหนังสืออีสาน ครั้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
15 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น/หนองเรือและสีชมพู เรื่องขอเชิญคณะทำงานร่วมกลั่นกลองโครงการนักศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ส.ค. 2560  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่อวขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 60ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืนและน้ำพอง เรื่องให้ข้าราชการและบุคลากรฯรักษาการตำแหน่ง ผอ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องเชิญรับรางวัล โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ 12 สค.256  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2560  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ปี2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560  เชิญบุคลากรรับชมรายการ สายใย กศน. ทาง ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืนและน้ำพอง เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล/ชุมแพ/บ้านแฮด/เขาสวนกวาง/ภูเวียงและหนองสองห้อง เรื่องแจ้งตารางการฝึกอบรมผู้บริห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญประชุมฯให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯเลื่อนวิทยฐานะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงน้อย เรื่องขอเชิญประชุมฯให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯเลื่อนวิทยฐานะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง เรื่องขอเชิญประชุมฯให้ข้าราชการครูและบุคลากรตำแหน่งครูเลื่อนวิทยฐานะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น/หนองเรือและสีชมพู เรื่อง ขอเชิญเป็นคณะทำงานโครงการประกวดโครงงานของนัก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560  ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ