17 ส.ค. 2561  โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ ด้านส่งเสริมการอ่านโดยการใช้นวัตกรรม ปี2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
17 ส.ค. 2561  การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ส.ค. 2561  การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ส.ค. 2561  โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ ด้านส่งเสริมการอ่านโดยการใช้นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องผลการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องผลการคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านฯบ้านหนังสือชุมชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ 60  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรียนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองและ ผอ.สำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องขออนุเคราะห์ให้บุคคลเข้าอบรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า เรื่องให้ครู ศรช.พ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอกระนวน เรื่องให้ครู ศรช.พ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  แต่งตั้งสถานศึกษาทำหน้าที่ศูนย์สอบด้วยระบบ E-Exam  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องให้พนักงานราขการพ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารและอุปกรณ์การดำเนินการจัดสอบ N-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561  การรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบการสอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอความอนุเคาราะห์เก็บข้อมูลวิจัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  ผู้ดูแลระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  ขอเชิญประชุมแสดงผลการดำเนินงานไทยนิยมยั่งยืน และงานนโยบาย สนง กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเชิญประชุมจัดทำวิดิทัศน์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2561  สำรวจค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมปีงบประมาณ 61  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
08 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  การจัดทำข้อสอบปลายภาค หลักสูตร ปวช.ภาคเรียนที่1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ส.ค. 2561  การประชุมปกิบัติการสรุปผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ(DMIS)  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
07 ส.ค. 2561  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา 2/61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 1/61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องให้ครู ปวช.พ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์ (จม เชิญ ผอ.ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ