20 ต.ค. 2560  รางวัล MOE AWARDS เพิ่มเติม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
20 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการฯ เอกสารแนบที่บริการดา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการฯ เอกสารแนบที่บริการดาวน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ต.ค. 2560  การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการเดือน ตุลาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญร่วมพิธี วันปิยะมหาราช 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 2560  รางวัล MOE AWARD 59  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรีื่องมอบหนังสือเสียงระบบเดซี่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองนาคำ เรื่องแบบติดตามผล (อ.รัชชานนท์)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ต.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ต.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอความร่วมมือปลูต้นดาวเรืองฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
17 ต.ค. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่2/60  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอให้บริการรถโมบาย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
17 ต.ค. 2560  ประกาศเรื่องยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด ขอเลื่อนเชิญประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ต.ค. 2560  เรียนผอ. กศน.อ1น้ำพอง 2พล 3ภูเวียง 4ชุมแพ 5มัญจาคีรี 6เปือยน้อย 7แวงใหญ่ 8อุบลรัตน์ 9หนองสองห้อง 10เ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2560  เชิญประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สนง กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
10 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พระยืนและบ้านฝาง เรื่องการนิเทศการศึกษาฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
09 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านแฮด เรื่องอนุญาติให้ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาฯก่อนเลื่อนวิทยฐานะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2560  แจ้งรายละเอียดแผนงาน รหัสงบประมาณฯ ปีงบประมาณ2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และหลักสูตร ปวช.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ต.ค. 2560  Medi Meds LarGuetry  ผู้ดูแลระบบ      รับ
06 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ต.ค. 2560  แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ต.ค. 2560  การป้องกันความประพฤติมิชอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นและน้ำพอง เรื่องการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ต.ค. 2560  โครงการฝึกอบรมปฏิบัติฏารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
05 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติการเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2560  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก ปี2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก ปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2560  การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2560  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
04 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอขอบคุณ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องให้ข้ารากและบุคลากรทางการศึกษารักษาปฎิบัติงานในลักษณะประจำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องให้ข้ารากและบุคลากรทางการศึกษารักษาการตำแหน่ง ผอ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2560  ขอความร่วมือกรอกข้อมูลตามเครื่องมือวิจัยฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ต.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ต.ค. 2560  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯปี 61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ต.ค. 2560  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเคลื่อนไหว การขับขี่อย่างปลอดภัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อ.ภูเวียง เรื่อง ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องสื่อครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้อง e-class  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อ.ภูเวียง เรื่อง ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องสื่อครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้อง e-class  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อ.มัญจาคีรี เรื่อง สอบความชำรุดบกพร่องสื่อครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้อง e-classro  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.เรื่องการดำเนินจัดสอบปลายภาค1/60  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อ.พล เรื่อง สอบความชำรุดบกพร่องสื่อครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้อง e-classroom  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.อำเภอน้ำพอง เรื่องตรวจสอบความชำรุดครุภัณฑ์ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อ.ชุมแพ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องสื่อครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้อง e-classroom  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.อ.บ้านฝาง เรื่องตรวจสอบความชำรุดครุภัณฑ์ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ต.ค. 2560  แนวทางการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2560  ผู้ดูแลระบบ      รับ
03 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 ก.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ก.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ก.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ก.ย. 2560  เกณฑ์การประเมินสำหรับสำหรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงดำแหน่งระดับสูงฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ก.ย. 2560  ขออนุมัติจ้างเหมาริการปี 61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2560  มาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
19 ก.ย. 2560  การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับและวิชาเลือก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2560  โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
19 ก.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเมืองขอนแก่น พระยืนและ อ.อุบลรัตน์ เรื่องการของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษา สำห  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ