08 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องนิเทศห้องเรียนทดลองฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
08 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศฯ.อำเภอเมืองขอนแก่น/น้ำพองและหนองสองห้อง เรื่องเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรื่องเชิญบุคลากรเข้าร่วม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 ธ.ค. 2560  รายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชนบท เรื่องการดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอรายชื่อนักศึกษา กศน.ฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
08 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ธ.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ปี61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ธ.ค. 2560  แจ้งปฎิทินการจัดกิจกรรม/อบรมประชุม สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง/หนองเรือ/บ้านไผ่และอุบลรัตน์ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางระเบียบวิยนัย ข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่ เรื่องขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2560  ข้อมูลหลักผู้ขาย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (ล่าสุด)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2560  การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2560  การคัดเลื่อกที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 60  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสีชมพู เรื่องเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่ เรื่องให้พนักงานราชการ ครูอาสา พ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2560  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประจำปีง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2560  การดำเนินกิจกรรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบลฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เรื่องขอเชิญร่วมซ้อมเดินแฟชั่นผ้าไหมสากล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโนนศิลา เรื่องขอเชิญร่วมซ้อมเดินแฟชั่นผ้าไหมสากล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องโครงการอบรมปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายศูนย์การเรียนใกลบ้าน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2560  แนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒาคุณภาพชีวิต(กพช.)ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่งที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช. เรื่องการรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.2/60  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ธ.ค. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ธ.ค. 2560  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประดับธงชาติไทยฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิยบัติการหลักสูตรวิทยากรขับเคลื่อนสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
30 พ.ย. 2560  Clomiphene Citrate 50 Mg For Men LarGuetry  ผู้ดูแลระบบ      รับ
29 พ.ย. 2560  เปลี่ยนแปลงข้อมูลเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคลิปVDOเพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดป  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
29 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการประชุมเชิญปฎิบัติการ การวิพากษ์แผนปฎิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 พ.ย. 2560  การจัดทำแผนปฎิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 พ.ย. 2560  สรุปผลการสนทนากลุ่ม แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น /นำพอง/ สีชมพู เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคลิป  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
28 พ.ย. 2560  เชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากรสังกัด สนง.กศน.ปี 2560  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
27 พ.ย. 2560  ขอเชิญอบรม โครงการพัฒาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงสนประจำปีงบประมาณ 61 (ต่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  ขอเชิญอบรม โครงการพัฒาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงสนประจำปีงบประมาณ 61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอซำสูง เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่ เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
27 พ.ย. 2560  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
27 พ.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 พ.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านแฮด  ผู้ดูแลระบบ      รับ
27 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขออนุเคราะห์วิทยากร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 พ.ย. 2560  โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 พ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องการขอรับสนับสนุนวิทยากร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มรักการอ่านฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 พ.ย. 2560  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2560  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ