07 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องเชิญร่วมประชุมโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
07 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง สีชมพู น้ำพอง อุบลรัตน์ และแวงใหญ่ เรื่องเชิญร่วมประชุมโครงการสมัชชาชุมชนค  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
06 ธ.ค. 2561  การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านแฮด เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูผาม่าน เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเปือยน้อย เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสีชมพู เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอกระนวน เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องขอเชิญอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กัยวิทยากรแกนนำหลักสูตร ดิจิทัลระดับ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เชิญเข้าร่วมโครงการ libraly: Care the Bear  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เชิญเข้าร่วมโครงการ libraly: Care the Bear  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน และงการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องการจัดมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 6 (I-san book fair 2018)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญาจาคีรี เรื่องการจัดมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 6 (I-san book fair 2018)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เผยแพร่ประกาศธรรมาภิบาลของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
06 ธ.ค. 2561  เปลี่ยนแปลงวันประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาโดย ศส.ปชต.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตรฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 62  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
04 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างครอบครัวประชาธิปไตย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  โครงการสัมมนาชมรมอาสายุวกาชาด ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น ปี 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  เชิญร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิโอ เริ่มใหม่อีกครั้งไม่สาย Restart  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การจัดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  ตรวจรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สนง กศน.ขอนแก่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2561  เลื่อนการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 พ.ย. 2561  จัดส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ปี62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
30 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องให้พนักงานราขการพ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า เรื่องการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน ธ.ค.61 เอกสารแนบที่บริการดาวน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
30 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน ธ.ค.61 เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
30 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน ธ.ค.61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
28 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องให้พนักงานราชการพ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 พ.ย. 2561  ตรวจสอบนักศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด สนง.กศน.ขอนแก่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ย. 2561  สำรวจวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 พ.ย. 2561  การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET 2/2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 พ.ย. 2561  เชิญชวนร่วมรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
26 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
26 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
26 พ.ย. 2561  การดำเนินโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
23 พ.ย. 2561  การดำเนินงานโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
23 พ.ย. 2561  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า เรื่องส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษา ในสั่งกัด สนง.กศน.จ.ขอนแก่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 พ.ย. 2561  การจัดส่งไฟอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ Natioal e-libray  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอสีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ