23 มิ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาค1/60  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.น้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
22 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องขอเชิญคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2560  การของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
22 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องการดำเนินงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
22 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองนาคำ เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้องสมุดฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
22 มิ.ย. 2560  เอกสารแกไขพัสดุ ถึง กศน.น้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2560  แก้ไขเอกสารพัสดุ ถึง กศน.หนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.เวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2560  เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
21 มิ.ย. 2560  จัดทำข้อมูลประกอบแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
20 มิ.ย. 2560  โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่/แวงน้อย/เมืองขอนแก่น/เปือยน้อย/น้ำพองและหนองสองห้อง เรื่องการจัดส่งรายงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
20 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่ เรื่องขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
20 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่/บ้านฝาง/เข่าสวนกวาง/พล/อุบลรัตน์/บ้านแฮด เรื่องพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
20 มิ.ย. 2560  ข้อมูลหลักผู้ขาย ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 (ล่าสุด)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.ซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.สีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2560  การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. บ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเลื่อนจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.บ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 มิ.ย. 2560  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
16 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชนบท เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.ชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 มิ.ย. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 มิ.ย. 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะฯ ครั้งที่1 โดยการสอบข้อเขียนและระเ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน เวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.ชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.ชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศนอำเภอน้ำพอง เรื่องขอสนับสนุนรถโมบายฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศนอำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอสนับสนุนรถโมบายฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องศศป.๑ กอ.รมน.ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตำบลฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
14 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า เรื่องศศป.๑ กอ.รมน.ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตำบลฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
14 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูผาม่าน เรื่องขอเชิญคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
14 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. บ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. หนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุ แก้ไข ถึง กศน.บ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. บ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน. มัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
14 มิ.ย. 2560  การจัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
14 มิ.ย. 2560  โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
13 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.โคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินแก้ไข อ.มัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2560  ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2560  การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ระยะที่2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 มิ.ย. 2560  แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง เรื่องข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่ิองสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชม กศน.ตำบลบ้านโต้น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
12 มิ.ย. 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เอกสารแก้ไขพัสดุ ถึง กศน. หนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.เปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.หนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.ภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560  เอกสารพัสดุแก้ไข ถึง กศน.เมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มิ.ย. 2560  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มิ.ย. 2560  ขอเชิญบรรณรักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชุมโครงการบรรณรักษ์สัญจร ปี60  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
09 มิ.ย. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ