18 มิ.ย. 2561  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2561  โครงการประชุมชี้แจงแนวการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.ฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องเข้าร่วมรับรางวัลเสมา ป.ป.ส.โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 มิ.ย. 2561  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสะติด ปี 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสีชมพู เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์ เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา(กศน.อ.เมื่องขอนแก่น)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาจัดการศึกษา(กศน.อ.อุบลรัตน์)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาจัดการศึกษา(กศน.อ.หนองสองห้อง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (อ.ภูเวียง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (อ.ชุมแพ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  การศึกษาสภาพการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา(ชุมแพ)(สีชมพู)(อ.พล)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  ส่งตัวพนักงานราชการไปปฏบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดในสัญญาจ้าง (กศน.อ.หนองสองห้อง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอสีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 ให้แก่พนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบที่บริก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบที่บริการดาวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  การสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 มิ.ย. 2561  ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมทะเบียน นักศึกษา ITW51  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียน 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่2 ตามพระราชบัญญัติฯ เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลดค่ะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการและบุคลากรทาวการศึกษาเพื่อบรรจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง เรื่องการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มิ.ย. 2561  ขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย 61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มิ.ย. 2561  รายงานผลการอบรม ระบบการเข้าชมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ 360 องศา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 มิ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 มิ.ย. 2561  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
08 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ