19 ส.ค. 2560  ผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณค่าคลังปัญญา กศน.”สำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
18 ส.ค. 2560  โครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ฉบับแก้ไข)  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 ส.ค. 2560  รายานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ “โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปีงบประมาณ  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ส.ค. 2560  โครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
17 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 3 งบประมาณ 2560  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
17 ส.ค. 2560  ส่งแบบรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
16 ส.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
16 ส.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
16 ส.ค. 2560  ส่งการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ “โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ”  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
16 ส.ค. 2560  รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
16 ส.ค. 2560  ส่งโครงร่างโครงงานนักศึกษา กศน.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
16 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
16 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอพล      รับ
16 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
15 ส.ค. 2560  โครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
15 ส.ค. 2560  ส่งโครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
15 ส.ค. 2560  ส่งโครงงานของนักศึกษา กศน. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
15 ส.ค. 2560  ส่งโครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.อำเภอพล      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวา  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
15 ส.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" (ต่อ)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
15 ส.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
15 ส.ค. 2560  แบบรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
15 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
15 ส.ค. 2560  ส่งรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอพล      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานการทำดอกไม้จันท์พระราชทาน  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
11 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
11 ส.ค. 2560  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (ต่อ)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
11 ส.ค. 2560  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
10 ส.ค. 2560  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
10 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
10 ส.ค. 2560  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
10 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
10 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
09 ส.ค. 2560  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ส.ค. 2560  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ส.ค. 2560  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
09 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
08 ส.ค. 2560  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
08 ส.ค. 2560  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
07 ส.ค. 2560  ถึง ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
07 ส.ค. 2560  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ช่างเสริมสวยและช่างตัดผม  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
07 ส.ค. 2560  รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐(ฉบับแก้ไข)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 ส.ค. 2560  รายงานการไปราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ส.ค. 2560  การดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
03 ส.ค. 2560  การจัดลูกเสือเข้าร่วมปฏิญาณตนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
03 ส.ค. 2560   รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 3  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
02 ส.ค. 2560  ใบสมัครเข้ารับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอพล      รับ
02 ส.ค. 2560  ใบสมัครเข้ารับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ  กศน.อำเภอพล      รับ
02 ส.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามการประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
01 ส.ค. 2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  กศน.อำเภอพล      รับ
31 ก.ค. 2560  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 3  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ก.ค. 2560  ส่งคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอพล  กศน.อำเภอพล      รับ
31 ก.ค. 2560  การจัดลูกเสือเข้าร่วมปฏิญาณตนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
31 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ ๓  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
31 ก.ค. 2560  (เพิ่มเติม โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย)  กศน.อำเภอชนบท      รับ
31 ก.ค. 2560  (เพิ่มเติม โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย)  กศน.อำเภอชนบท      รับ
31 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N –net) ประจำ  กศน.อำเภอพล      รับ
31 ก.ค. 2560   (แก้ไข) รายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
31 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อกรรมการสอบ N-NET อำเภอหนองสองห้อง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
28 ก.ค. 2560  การจัดลูกเสือเข้าร่วมปฏิญาณตนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
27 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
27 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(N-NET) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
27 ก.ค. 2560  ครูศูนย์การเรียนชุมชนขอลาออกจากราชการ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
27 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
27 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
27 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N–net ภาคเรียนที่  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อตัวแทนศุนย์สอบ การสอบN-Net 1/60  กศน.อำเภอชนบท      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (แก้ไข)  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งบัญชีผู้เข้าร่วมปฏิญาณตนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
26 ก.ค. 2560  พนักงานราชการมารายงานตัว  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 ก.ค. 2560  รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
26 ก.ค. 2560  กศน.อำเภอชนบทส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอชนบท      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/60 (ใหม่)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
26 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
26 ก.ค. 2560  รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๖๐  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ค. 2560  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ N-NET  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2560  พนักงานราชการรายงานตัว  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
25 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/60  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
25 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
21 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET 1/60  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
21 ก.ค. 2560  ครู ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอลาออกจากหน้าที่  กศน.อำเภอชนบท      รับ
21 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 อำเภอเวียงเก่า  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
20 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 3ประจำปี 2560 กศน.อำเภอบ้านแฮด  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
20 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/60  กศน.อำเภอชนบท      รับ
20 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
20 ก.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
20 ก.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
20 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวา  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
20 ก.ค. 2560  สรุปจำนวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 ก.ค. 2560  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 3 กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
20 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
20 ก.ค. 2560  บันทึกขอลาออกจากตำแหน่ง กศน.อำเภอชนบท  กศน.อำเภอชนบท      รับ
19 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 ก.ค. 2560  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ก.ค. 2560  ขอความร่วมมือในการดำเนินวานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมความ พร้อมกับ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
18 ก.ค. 2560  รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บร  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
18 ก.ค. 2560  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 3 กศน.อำเภอภูผาม่าน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
18 ก.ค. 2560  รายงานการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
18 ก.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
18 ก.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามการประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
18 ก.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
17 ก.ค. 2560  รายงานบรรณารักษ์ปฏิบัติการ มาปฏิบัติราชการห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ก.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอพล      รับ
17 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-Net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
17 ก.ค. 2560  รายงานการจัดทำดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
17 ก.ค. 2560  แก้ไขรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
17 ก.ค. 2560  การส่งสำรวจจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
17 ก.ค. 2560  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส3  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
17 ก.ค. 2560  ลูกจ้างชั่วคราวขอลาออกจากตำแหน่ง ครูศูนย์การาเรียนชุมชน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 กศน.อำเภอภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
17 ก.ค. 2560  รายงานการทำดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
17 ก.ค. 2560  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
17 ก.ค. 2560  ขอรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
14 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับพิธีถ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
14 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
14 ก.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
14 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
13 ก.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
13 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าค่าย" เพศวิถีและทักษะชีวิต"  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
13 ก.ค. 2560  (ฝากส่ง กศน.อำเภอพระยืน) ขอเรียนเชิญเป็นประธานคณะกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
13 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะ”สำหรับนักศึกษา กศน.เพิ่มเติม  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
12 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต” สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอชนบท      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะ”สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
12 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต”สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560การจัดกิจกรรมค่  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
12 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่3  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมค่าย "เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต" สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
12 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย “เพศศึกษาและทักษะชีวิต” สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะ”สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะ”สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะ”สำหรับนักศึกษา กศน.รุ่นที่2  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะ”สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 ก.ค. 2560  เรื่อง ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 ก.ค. 2560  เรื่อง ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 ก.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะ”สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
12 ก.ค. 2560  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะ"สำหรับนักศึกษากศน.อำเภอชุมแพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 ก.ค. 2560  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 3  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 ก.ค. 2560  การของบประมาณการซ่อมแซมสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
12 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะ"สำหรับนักศึกษากศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
11 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะ"สำหรับนักศึกษากศน.อำเภอภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
11 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะ”สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
11 ก.ค. 2560  การของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ(งบกลาง)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
11 ก.ค. 2560  รายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
11 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.ค. 2560   รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 3  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
11 ก.ค. 2560   ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
11 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
11 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
11 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กศน.อำเภอเวียงเก่า  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
11 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
11 ก.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าค่าย “เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต”สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 ก.ค. 2560  รายงนสาธารณูปโภค ไตรมาส 3  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
07 ก.ค. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/60  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
07 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
07 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
07 ก.ค. 2560  การของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (งบกลาง)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
07 ก.ค. 2560  การของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (งบกลาง)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
07 ก.ค. 2560  การของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (งบกลาง)  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ก.ค. 2560  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
07 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
07 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอพล      รับ
07 ก.ค. 2560  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบN-NET1/60  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
06 ก.ค. 2560   รายงาน“โครงการอบรมประวัติศาสตร์ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ก.ค. 2560  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N –NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
06 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
06 ก.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
06 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอพล      รับ