21 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
21 ก.ย. 2561  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.ย. 2561  สรุปผลการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot Camp)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
20 ก.ย. 2561  ส่งรายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
19 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot camp) ประจำ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
19 ก.ย. 2561  รายละเอียดสนามสอบ ปวช.ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ก.ย. 2561  ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประมาณการค่าสาธาฯประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2561 และค่าประมาณการค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
18 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ก.ย. 2561  บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือการ (BooT camP)  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
17 ก.ย. 2561   ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ (แก้ไข)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ก.ย. 2561  รายละเอียดสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boo  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
16 ก.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม อบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp)  กศน.อำเภอชนบท      รับ
14 ก.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
13 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประ  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
11 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
04 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
03 ก.ย. 2561  ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒(๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐กันยายน ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
31 ส.ค. 2561   รายงานการไปราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ส.ค. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ(ต่อ)  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
31 ส.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
31 ส.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายวิชาเลือกเสรี  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
30 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
30 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมการถ่ายทอกและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
29 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
27 ส.ค. 2561   ขอรับการสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
24 ส.ค. 2561  แจ้งบุคลากรเข้าร่วมการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
24 ส.ค. 2561  แจ้งบุคลากรเข้าร่วมการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
24 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน OOCC  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลีงงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตร พลังงานชีวมวล กศน.อำเ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
23 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทนหลักสูตรพลังง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโรโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอพล      รับ
22 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
22 ส.ค. 2561  ประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
21 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานOOCC  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
21 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน OOCC  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
20 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
20 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประสบผลสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับอำเภอ  กศน.อำเภอพล      รับ
20 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการดิจิทัลชุมชนระดับอำเภอ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
19 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน OOCC  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 ส.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ฯ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ส.ค. 2561  บุคลากรศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 ส.ค. 2561  โครงการพัฒนาศักภาพบรรณารักษ์ด้านส่งเสริมการอ่านโดยการใช้นวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
17 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนนักศึกษารายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
16 ส.ค. 2561  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส3  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
16 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
16 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
16 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน OOCC  กศน.อำเภอชนบท      รับ
15 ส.ค. 2561  แจ้งการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
15 ส.ค. 2561  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 161  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
14 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคล ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานสาธารณูปโภคไตรมาส 3  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
14 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอพล      รับ
10 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 อำเภอเวียงเก่า  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
09 ส.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับผู้รับเข็มในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
08 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณููประโภค ไตรมาส 3-61 กศน.ชนบท  กศน.อำเภอชนบท      รับ
06 ส.ค. 2561  รายงานไตรมาส 3 ค่าสาธารณูปโภค อำเภอชุมแพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
06 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
06 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
03 ส.ค. 2561  การตอบรับเข้าร่วมรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตกับการสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
02 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
02 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธาณูปโภค ไตรมาสที่ 3 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
01 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
26 ก.ค. 2561  ขออนุมัติโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน วันภาษาไทยแห่งชาติ เหล่าราษฎร์สรรเสริญ  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
26 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 ก.ค. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ค. 2561  รายงานข้อมูลคัดกรองนักศึกษา  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
26 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N_NET ภาคเรียนที่1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
26 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ๑/๖๑  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
25 ก.ค. 2561  รายงานผลดำเนินงานชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติการก่อนจบ หลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อ  กศน.อำเภอพล      รับ
25 ก.ค. 2561  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งแผนการลงทะเบียน หลักสูตร ปวช.2556 ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2561  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตร ปวช. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2561  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ n-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 ก.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 3  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2561  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับ ด้านการศึกษานอกะบบโรงเรียน(N-NET) ประจำภาคเรียนที  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับ ด้านการศึกษานอกะบบโรงเรียน(N-NET) ประจำภาคเรียนที  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
24 ก.ค. 2561  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N - NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
23 ก.ค. 2561  เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N –net  กศน.อำเภอพล      รับ
23 ก.ค. 2561  ค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่3  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
23 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
19 ก.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 ก.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ก.ค. 2561  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ก.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
17 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดการอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
17 ก.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
17 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2561  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
17 ก.ค. 2561  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
16 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดการอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONie เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
16 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรี  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
13 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดการอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
13 ก.ค. 2561  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
13 ก.ค. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
12 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการการทดสอบระดับชาติ(N-NET)1/2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดอบรบประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
09 ก.ค. 2561  แจ้งบุคลากรลาออก  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-net  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
09 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
09 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 ก.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 ก.ค. 2561  ขอส่งแบบแจ้งรายละเอียดของกิจกรรม โครงการ“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 ก.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าประชุม  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
06 ก.ค. 2561  แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนสูนย์สอบ การสอบ n-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนสูนย์สอบ การสอบ n-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนสูนย์สอบ การสอบ n-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
04 ก.ค. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
04 ก.ค. 2561  แผนปฏิยบัติการโครงการแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 ก.ค. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 ก.ค. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ) เพิ่มเติม  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
04 ก.ค. 2561  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N –NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
04 ก.ค. 2561  แผนปฏิยบัติการโครงการแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ก.ค. 2561  การนำเข้าข้อมู&#  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
29 มิ.ย. 2561  ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
29 มิ.ย. 2561  ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
29 มิ.ย. 2561  ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
29 มิ.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
29 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
28 มิ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2561  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
28 มิ.ย. 2561  แก้ไขการจ่ายเครื่องราช ฯ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
28 มิ.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
28 มิ.ย. 2561  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทาง  กศน.อำเภอพล      รับ
28 มิ.ย. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 มิ.ย. 2561  โครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
27 มิ.ย. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 มิ.ย. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนเมษายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประกอบการเข้าเรียนร่วมในหลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กศน.อำเภอพล      รับ
27 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเล&#  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
27 มิ.ย. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน 2561)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
26 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 มิ.ย. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
26 มิ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 มิ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 มิ.ย. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปีปี 2  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
26 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่พนักงานราชการ(  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
25 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
25 มิ.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอพล      รับ
25 มิ.ย. 2561  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 มิ.ย. 2561  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
25 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
25 มิ.ย. 2561  การรายงานผลการดำเนิน โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
25 มิ.ย. 2561  ส่งเรื่อง สำรวจวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 มิ.ย. 2561  บัญชีผู้ได้รับเครื่องราช (ฝากถึงน้องใจ)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
25 มิ.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
25 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ