20 ต.ค. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.๒๕๖๑)  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
20 ต.ค. 2560  แจ้งบุคลากรลาออก  กศน.อำเภอพล      รับ
20 ต.ค. 2560  ขอความร่วมมือในการคัดเลือกกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
19 ต.ค. 2560   การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลาง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
19 ต.ค. 2560  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ขอผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบการสอบแบบ E-  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
19 ต.ค. 2560  รายการศึกษานอกระบบกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาออกกลางคัน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
19 ต.ค. 2560  รายงานการศึกษานอกระบบ กลุ่มเป้าหมายผู้ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
19 ต.ค. 2560  การอบรมเชิงปฎิบัตการโครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงาานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐิกิจพอ  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
19 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แก้ไข)  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
18 ต.ค. 2560  ขอความร่วมมือในการคัดเลือกกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จ  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
18 ต.ค. 2560  แบบรายงานผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ต.ค. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.๒๕๖๑)  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
18 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อผู้รักษาราชการแทน (แก้ไข)  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
18 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
17 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร กศน. 2551  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อผู้รักษาการแทน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
17 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
16 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาค  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
16 ต.ค. 2560  แผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตร  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
13 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้่นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูต  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักส  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ และหลักสูตรประกาศนียบัตร  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ และหลักสูตรประกาศนียบัตร  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ และหลักสูตรประกาศนียบัตร  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ต.ค. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.๒๕๖๑)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักส  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพี้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตร  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งแผนรับสมัครนักศึกษา  กศน.อำเภอชนบท      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
11 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานผู้เรียนที่ออกกลางคัน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
11 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานผู้เรียนที่ออกกลางคัน (ต่อ)  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
11 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานผู้เรียนที่ออกกลางคัน  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
11 ต.ค. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.๒๕๖๑)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
11 ต.ค. 2560  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ ๒๕๖๐)  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
11 ต.ค. 2560  ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก ไดอารี่ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 ต.ค. 2560  แวงน้อยส่งแก้ไข รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
11 ต.ค. 2560   สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ออกจากในระบบกลางคัน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
10 ต.ค. 2560  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒)  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
10 ต.ค. 2560  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
10 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอพล      รับ
10 ต.ค. 2560  ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 4  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
10 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
10 ต.ค. 2560  สรุปค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
10 ต.ค. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2561)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายหลังจากการปลูก 2 เดือน อำเภอโนนศิลา  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานผู้เรียนที่ออกกลางคัน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
10 ต.ค. 2560  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 กศน.อำเภอแวงน้อย  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานผู้เรียนที่ออกกลางคัน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอพล      รับ
10 ต.ค. 2560  ค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 4 กศน.ภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
10 ต.ค. 2560  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอพล      รับ
10 ต.ค. 2560  ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ระบบออนไลน์  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
10 ต.ค. 2560   รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4ประจำปี 2560 กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
10 ต.ค. 2560  ข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
10 ต.ค. 2560  Baclofen Achat 10mg Rondems        รับ
09 ต.ค. 2560  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
09 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4ประจำปี 2560 กศน.อำเภอบ้านแฮด  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส4  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
09 ต.ค. 2560  ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
09 ต.ค. 2560  ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ต.ค. 2560  ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี 2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ
09 ต.ค. 2560  การบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
09 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
09 ต.ค. 2560  การขอสั่งจองไดอารี่ กศน 2561  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
09 ต.ค. 2560  รายงานการส่งการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ต.ค. 2560  ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
09 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 4  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
09 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
09 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 อำเภอเวียงเก่า  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 ต.ค. 2560  ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก(ไดอารี่) ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
09 ต.ค. 2560  ขออัตราตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
09 ต.ค. 2560  นำส่งข้อมูลเพื่อจัดทำไดอารี่ปี61  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
09 ต.ค. 2560  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) 2561  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
06 ต.ค. 2560  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก(ไดอารี่) ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
06 ต.ค. 2560  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ.2561  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
06 ต.ค. 2560  รายงานการไปราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ (แก้ไขใหม่)  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 ต.ค. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2561)  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
06 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ต.ค. 2560  รายงานข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและขอรับใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอพล      รับ
06 ต.ค. 2560  ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องสื่อครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้อง E-Classroom  กศน.อำเภอพล      รับ
06 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
06 ต.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
05 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและขอรับใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
05 ต.ค. 2560  รายงานการไปราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
05 ต.ค. 2560  การกรอกข้อมูลเครื่องมือวิจัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
05 ต.ค. 2560  การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
05 ต.ค. 2560  รายงานใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
05 ต.ค. 2560  เรื่อง สั่งจองสมุดไดอารี่ กศน.2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
05 ต.ค. 2560   แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ต.ค. 2560  ขอสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2561)  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
05 ต.ค. 2560  แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
05 ต.ค. 2560  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ต.ค. 2560  ผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องสื่อครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้อง E-classroom  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
03 ต.ค. 2560  ผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่่อนการคืนหลักประกันสัญญา  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
03 ต.ค. 2560  เสนอความต้องการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
03 ต.ค. 2560  เรื่อง ผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
03 ต.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
19 ก.ย. 2560  ส่งรายละเอียดสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
18 ก.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
18 ก.ย. 2560  ส่งรายละเอียดสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
15 ก.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 ก.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
15 ก.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
15 ก.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
15 ก.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
13 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
13 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประม  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
13 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประม  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
13 ก.ย. 2560  แจ้งรายชื่อ เข้าร่วม โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
13 ก.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมาช่วยราชการ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม “โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ก.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม “โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบปร  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
12 ก.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม “โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบปร  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
12 ก.ย. 2560  รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ฯ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประม  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ก.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
11 ก.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม “โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
11 ก.ย. 2560  เชิญเข้าร่วมประชุม “โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
08 ก.ย. 2560  เชิญเข้าร่วมประชุม “โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน (แก้ไข)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
08 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
08 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
08 ก.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอพล      รับ
08 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 ก.ย. 2560  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีง  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
07 ก.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ก.ย. 2560  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีง  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
06 ก.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
06 ก.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
06 ก.ย. 2560  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
05 ก.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.ย. 2560  ครูศูนย์การเรียนชุมชนขอลาออกจากราชการ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
05 ก.ย. 2560  รายงานการไปราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
05 ก.ย. 2560  การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชาเลือกเสรี หลักสูต  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
04 ก.ย. 2560  ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 ก.ย. 2560  ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
04 ก.ย. 2560  ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
01 ก.ย. 2560  การกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการการศึกษาของ สำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
31 ส.ค. 2560  เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
31 ส.ค. 2560  การกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการการศึกษาของ สำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
31 ส.ค. 2560  ตอบแบบสอบถามโครงการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
31 ส.ค. 2560  ส่งรายงานสรุปผลแผนการยกระดับผมสัมฤทธิ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑/๖๐  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
30 ส.ค. 2560  ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
30 ส.ค. 2560  ขอความร่วมมือในการดำเนินวานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมความ พร้อมกับ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
29 ส.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
29 ส.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามโครงการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
29 ส.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
29 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
28 ส.ค. 2560  รายงานดอกไม้จันท์  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
28 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรม  กศน.อำเภอพล      รับ
28 ส.ค. 2560  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (ต่อ)  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
28 ส.ค. 2560  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
28 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
23 ส.ค. 2560  ส่งแบบรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
23 ส.ค. 2560  รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
23 ส.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
23 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ป  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
22 ส.ค. 2560  กันงบประมาณค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 รหัส 50005  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
22 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
22 ส.ค. 2560  ตอบรับการเข้าเร่วมประชุม  กศน.อำเภอชนบท      รับ
22 ส.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
22 ส.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
22 ส.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
21 ส.ค. 2560  ส่งรูปประกอบแบบสำรวจปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุดประชาชนอำเภอซำสูง  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
21 ส.ค. 2560  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
21 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการประเมินผลการดำเนินงานฯ  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
21 ส.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมการประเมินผลการดำเนินศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
21 ส.ค. 2560  แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
19 ส.ค. 2560  ผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณค่าคลังปัญญา กศน.”สำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
18 ส.ค. 2560  โครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ฉบับแก้ไข)  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 ส.ค. 2560  รายานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 ส.ค. 2560  รายงานการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ “โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปีงบประมาณ  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ส.ค. 2560  โครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ