16 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
16 พ.ย. 2561  ส่งเอกสารจัดตั้งกลุ่ม ปวช. 2/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 พ.ย. 2561  กรองข้อมูลการพบกลุ่ม ปวช.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 พ.ย. 2561  ส่ง GPA หลักสูตร ปวช.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
15 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )  กศน.อำเภอพล      รับ
15 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
15 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
14 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
14 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
14 พ.ย. 2561  รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐท  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
13 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการ&#  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
12 พ.ย. 2561  เสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2562 ประเภทบุคคล  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 พ.ย. 2561  แผนปฏิบัติการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประจำปี  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
08 พ.ย. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จ 61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 พ.ย. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กศน.อำเภอชนบท      รับ
08 พ.ย. 2561  แผนปฏิบัติการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประจำปีงบ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
08 พ.ย. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
08 พ.ย. 2561  รายงานใบเสร็จ2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ
08 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถาน  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
07 พ.ย. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
07 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกษาเข้าสอบเเละผลคะเเนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 พ.ย. 2561  ส่งแบบสรุปผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ (แก้ไข)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 พ.ย. 2561  ส่งตัวพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
06 พ.ย. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 พ.ย. 2561  การประเมิินควา&#  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
06 พ.ย. 2561  ส่งแบบสรุปผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 พ.ย. 2561  ส่งสรุปผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 พ.ย. 2561  เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
05 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอพล      รับ
05 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอพล      รับ
05 พ.ย. 2561  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
01 พ.ย. 2561  สำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
01 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
01 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
26 ต.ค. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 ต.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
22 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
22 ต.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 ต.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล้ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
19 ต.ค. 2561  รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
18 ต.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามและแบบสำรวจ "สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ต.ค. 2561  ค่าสาธารณูปโภคไตรมาส4  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
17 ต.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
17 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
17 ต.ค. 2561  ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
17 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
17 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กฯ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 ต.ค. 2561  ส่งเเบบสำรวจการเช่าบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
17 ต.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
16 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
12 ต.ค. 2561   รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
11 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
10 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่4ประจำปี พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
10 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
09 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
09 ต.ค. 2561  แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ กศน.อำเภอหนองนาคำ  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
09 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
09 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
08 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จ 61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 ต.ค. 2561  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
08 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 ต.ค. 2561  ตอบรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มาปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
08 ต.ค. 2561  แก้ไขส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”ฯ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 ต.ค. 2561  แบบตอบรับ เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
05 ต.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
05 ต.ค. 2561  การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ (ต่อ)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ต.ค. 2561  การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
05 ต.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
05 ต.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
05 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธาณูปโภค ไตรมาสที่ 4 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
05 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอ&#  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
05 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
04 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
04 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
04 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
04 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรื ประจำปีงบประมาณ25  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์"ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอชนบท      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
04 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
03 ต.ค. 2561  อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
03 ต.ค. 2561   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
03 ต.ค. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
03 ต.ค. 2561  ตอบรับการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอพล      รับ
03 ต.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
03 ต.ค. 2561  ขอเชิญอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์"ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
03 ต.ค. 2561  ส่งสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอพล      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
03 ต.ค. 2561  กำหนดกรอบอัตราจ้าง ครู ศรช. (ครูศูนย์การเรียนชุมชน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ต.ค. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ต.ค. 2561  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
03 ต.ค. 2561  แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
03 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
02 ต.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
02 ต.ค. 2561  พนักงานราชการขอลาออกจากตำแหน่งครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
02 ต.ค. 2561  ตอบรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มาปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
02 ต.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส ๓-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
02 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
02 ต.ค. 2561  ขอปรับเปลี่ยนต&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
01 ต.ค. 2561  การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
01 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
01 ต.ค. 2561  ขอส่งหลักฐานการปรับเปลี่ยนตำแหน่งครู ปวช. เป็น ศรช.  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
01 ต.ค. 2561  ขออัตราตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
01 ต.ค. 2561  ชี้แจงเหตุผลประกอบการขอย้าย  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
28 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
27 ก.ย. 2561  รายงานการสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
27 ก.ย. 2561  รายงานแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
27 ก.ย. 2561  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
26 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอชนบท      รับ
26 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
26 ก.ย. 2561  แบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนกีฬา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
26 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
26 ก.ย. 2561  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
25 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 4  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 3  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 2  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
25 ก.ย. 2561  พนักงานราชการขอลาออกจากการปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 ก.ย. 2561  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
24 ก.ย. 2561  การดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
24 ก.ย. 2561  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
21 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
21 ก.ย. 2561  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.ย. 2561  สรุปผลการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot Camp)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
20 ก.ย. 2561  ส่งรายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
19 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot camp) ประจำ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
19 ก.ย. 2561  รายละเอียดสนามสอบ ปวช.ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ก.ย. 2561  ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประมาณการค่าสาธาฯประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2561 และค่าประมาณการค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
18 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ก.ย. 2561  บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือการ (BooT camP)  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
17 ก.ย. 2561   ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ (แก้ไข)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ก.ย. 2561  รายละเอียดสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boo  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
16 ก.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม อบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp)  กศน.อำเภอชนบท      รับ
14 ก.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
13 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประ  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
11 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
04 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
03 ก.ย. 2561  ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒(๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐กันยายน ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
31 ส.ค. 2561   รายงานการไปราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ส.ค. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ(ต่อ)  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
31 ส.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
31 ส.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายวิชาเลือกเสรี  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
30 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
30 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมการถ่ายทอกและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
29 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
27 ส.ค. 2561   ขอรับการสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ