13 ธ.ค. 2560  ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานประสพภัยพิบัติระดับอำเภอ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผูุ้ประสอบภัยพิบัติ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการดำเนินกิจกรรมมอบกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทดแทน/เพิ่มเติมประจำปีงบประมา  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอพล      รับ
10 ธ.ค. 2560  รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕60  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
10 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
10 ธ.ค. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/60  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
08 ธ.ค. 2560  สำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 ธ.ค. 2560  รายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
08 ธ.ค. 2560  การแจ้งแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ประจำปี2561  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
08 ธ.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
08 ธ.ค. 2560  รายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดจังห  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช. ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
08 ธ.ค. 2560  ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางฯ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
08 ธ.ค. 2560   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชีั้แจงแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชีั้แจงแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
08 ธ.ค. 2560  ตอบรับเข้าร่วม รายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
08 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับอำเภอ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
08 ธ.ค. 2560  ตอบรับเข้าร่วม “โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
08 ธ.ค. 2560  ตอบรับเข้าร่วม “โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ ใ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
08 ธ.ค. 2560  การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
08 ธ.ค. 2560  ขออนุมัติจัดจ้างนักประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
08 ธ.ค. 2560   การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
08 ธ.ค. 2560  ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการในสั  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 ธ.ค. 2560  ตอบรับเข้าอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 ธ.ค. 2560  ตอบรับการร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางระเบียบวินัยฯ ของ พรก.  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
07 ธ.ค. 2560  รายงานการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประดับธงชาติไทย  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วม โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงา  กศน.อำเภอพล      รับ
07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงา  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ของ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
07 ธ.ค. 2560  การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
07 ธ.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ในส  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
07 ธ.ค. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 ธ.ค. 2560  บบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
07 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโรงการประชุมชี้แจง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการในสังก  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
07 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ธ.ค. 2560  ตอบรับอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
07 ธ.ค. 2560  รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม “โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางระเบียบ ข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการในสังกัดสำนัก  กศน.อำเภอชนบท      รับ
07 ธ.ค. 2560  ประชุมชี้แจงแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานรชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
07 ธ.ค. 2560  แก้ไขรายชื่อตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
06 ธ.ค. 2560  รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
06 ธ.ค. 2560  ขออนุมัติจัดจ้างนักประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
06 ธ.ค. 2560  ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ใบประกาศนียบัตร  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
06 ธ.ค. 2560  การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 ธ.ค. 2560  แจ้งการลาออกจากตำแหน่งครู ปวช.  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
06 ธ.ค. 2560  การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ14-16ธ.ค.60  กศน.อำเภอชนบท      รับ
06 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน แบบโครงง  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
06 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot Camp)  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
06 ธ.ค. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับโตรงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
06 ธ.ค. 2560  การสำรวจรายวิชาเลือก ตามที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 ธ.ค. 2560  การแจ้งแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ประจำปี2561  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
06 ธ.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานฯ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
04 ธ.ค. 2560  ตอบรับอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
04 ธ.ค. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
04 ธ.ค. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
04 ธ.ค. 2560  แก้ไขตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน แบบ  กศน.อำเภอพล      รับ
04 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรบ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน แบบโครงงา  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
04 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรบ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน แบบโครงงาน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
04 ธ.ค. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
04 ธ.ค. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอพล      รับ
04 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน แบบโครงง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
04 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน แบบโครงงาน ประจำป  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
04 ธ.ค. 2560  ตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 ธ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ(ผู้ลืมหนังสือ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
01 ธ.ค. 2560  ส่งแบบสรุปการประเมินเทียบระดับ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
01 ธ.ค. 2560  สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
01 ธ.ค. 2560  แบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
01 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
01 ธ.ค. 2560  ส่งสำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
01 ธ.ค. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
01 ธ.ค. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน แบบโครงง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
01 ธ.ค. 2560  ตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
01 ธ.ค. 2560  เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวขอลาออกจากตำแหน่ง ครู ปวช.  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
01 ธ.ค. 2560  ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
01 ธ.ค. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานขอ  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
30 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
30 พ.ย. 2560  แบบตอบรับ โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
30 พ.ย. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
30 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ ( ผู้ลืมหนังสือ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2560  สำรวจวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
30 พ.ย. 2560  สำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
30 พ.ย. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
30 พ.ย. 2560  ตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
30 พ.ย. 2560  ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
30 พ.ย. 2560  ตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
30 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
30 พ.ย. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/60  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
30 พ.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
30 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
30 พ.ย. 2560  ตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
30 พ.ย. 2560  ตอบรับอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
29 พ.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
29 พ.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
29 พ.ย. 2560  ตอบรับอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
29 พ.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ(Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
29 พ.ย. 2560  Ciprofloxacin And Amoxicillin Taken Togather Rondems        รับ
29 พ.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (แก้ไขรายชื่อผู้เข้าอบรม)  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
29 พ.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
29 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
29 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ (ผู้ลืมหนังสือ)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
29 พ.ย. 2560  ส่งแผนการใช้เงินอุดหนุน ( ค่าจัดการเรียนการสอน ) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖o(แก้ไข)  กศน.อำเภอพล      รับ
29 พ.ย. 2560  แจ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ลาออก  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
29 พ.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ (Boot Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
29 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
29 พ.ย. 2560  รายงานผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
29 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
29 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
29 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
28 พ.ย. 2560  สำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
28 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)ประจำปีงบประมาณ ๒๕  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
28 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
28 พ.ย. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
28 พ.ย. 2560  ตอบรับโครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วน  กศน.อำเภอพล      รับ
28 พ.ย. 2560  ตอบรับการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานที่เ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
28 พ.ย. 2560  แบบตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
28 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
28 พ.ย. 2560  โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
27 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
27 พ.ย. 2560  การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
27 พ.ย. 2560   ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
27 พ.ย. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
27 พ.ย. 2560  ส่งเอกสารประกอบการคดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไข)  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
27 พ.ย. 2560  แจ้งการลาออกของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนพ้นจากตำแหน่ง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
27 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boo  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
27 พ.ย. 2560  แจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนบท (กศน.อำ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
24 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล /แขวง  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
24 พ.ย. 2560  ตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ Applications Kahood  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
24 พ.ย. 2560  ข้อมูลทำเนียบครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
24 พ.ย. 2560  โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
24 พ.ย. 2560  ตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
23 พ.ย. 2560  ส่งแผนการใช้เงินอุดหนุน ( ค่าจัดการเรียนการสอน ) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖o  กศน.อำเภอพล      รับ
23 พ.ย. 2560  รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SME ฯ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 พ.ย. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 พ.ย. 2560  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
23 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
23 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
23 พ.ย. 2560   ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMES และบริษัทประชา รัฐรักษา สา  กศน.อำเภอพล      รับ
22 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เข  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
22 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
22 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี ขอนแก่น (วิ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
22 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เข้  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
22 พ.ย. 2560  การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัทประชารัฐรักษามัคคีขอนแก่น(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
22 พ.ย. 2560  ตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 พ.ย. 2560  ส่งแบบรายงานผลการรับการสนับสนุนของส่วนราชการและภาคีเครือข่ายประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
22 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
22 พ.ย. 2560  รายงานตัวของผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระนวนเข้าปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
22 พ.ย. 2560  การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
22 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เข้ารับกา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
22 พ.ย. 2560  การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
22 พ.ย. 2560  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
21 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
21 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
21 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
20 พ.ย. 2560  ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุฯ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
20 พ.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายส่งเสริมการอ่าน (เอกสารเพิ่มเติม)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เข้  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
20 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอพล      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เข้ารับการ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เข้  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
20 พ.ย. 2560  แจ้งข้อมูลนักศึกษาเทียบระดับ ประจำภาคเรียนที่ 2/ุ60  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 พ.ย. 2560   การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 พ.ย. 2560  การจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
20 พ.ย. 2560  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เข้ารับการยก  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษากลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 พ.ย. 2560  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 พ.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายส่งเสริมการอ่าน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เข้ารับก  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
17 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เข้ารับก  กศน.อำเภอพล      รับ