22 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไท  กศน.อำเภอพล      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศา  กศน.อำเภอพล      รับ
22 มี.ค. 2562  (เเก้ไขรายชื่อ) แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
22 มี.ค. 2562  เเก้ไขรายชื่อ แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
22 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาส  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
22 มี.ค. 2562  รายงานเอดส์  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯทางด้านคณิตสาสตร์  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนฯ ทางคณิตศาสตร์  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
22 มี.ค. 2562  แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
22 มี.ค. 2562  แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ วิชาคณิตศาสตร์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษไทย  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศา  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
22 มี.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาภาษาไทย  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาตร์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
21 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
21 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
21 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
21 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูสะเต็ม ศึกษาด้วยระบบทางไกล  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 มี.ค. 2562  การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
20 มี.ค. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
20 มี.ค. 2562  รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนเอดส์  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้า&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้า&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไท  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
19 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
19 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
19 มี.ค. 2562  สำรวจการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กเร่ร่อนและยากจนม  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
19 มี.ค. 2562  รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไท  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศา  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
18 มี.ค. 2562  การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
14 มี.ค. 2562  ขออนุญาตฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารทางการศึกษา  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
14 มี.ค. 2562  รายงานการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
14 มี.ค. 2562  แจ้งการเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
13 มี.ค. 2562  การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสุขอนมัย ฯ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
13 มี.ค. 2562  กศน.อำเภออุบลรัตน์ การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
11 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าอบรมบุคลากรจัดทำผลการเรียนออนไลย์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
11 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ป  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
08 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
08 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
08 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
07 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
07 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจผลการเรียนออนไลน์ (์Non-Formal Education Service Center)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Cent  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วม&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-format Education Services Center) ประจปีง  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ประจำปี  กศน.อำเภอพล      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ประจำ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Cent  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Cent  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
05 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
05 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ประจ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
05 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ประจำปี  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการประชุมหารือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 มี.ค. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 มี.ค. 2562  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
01 มี.ค. 2562  การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสาการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
01 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การ พัฒนาอย่างยั        รับ
01 มี.ค. 2562  ตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
01 มี.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์แบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
01 มี.ค. 2562  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
01 มี.ค. 2562  ตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
01 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
28 ก.พ. 2562  โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
28 ก.พ. 2562  เรื่อง ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างย  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาฯ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
28 ก.พ. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบวิชาชีพ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การ พัฒนาอย่างย  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
28 ก.พ. 2562  สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติ  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การ พัฒนาอย่างยั  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาฯ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
28 ก.พ. 2562  สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่ การพั  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การ พัฒนาอย่า  กศน.อำเภอพล      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนตาม  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชา  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
28 ก.พ. 2562  สำรวจความต้องก&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 ก.พ. 2562  ขอความอนุเคราะ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 ก.พ. 2562  ส่งจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาขอเลื่อนสอบ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
27 ก.พ. 2562  ส่งจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาขอเลื่อนสอบ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
27 ก.พ. 2562  ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบลในโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (MDES Wi-Fi)  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
27 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
26 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
26 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
26 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
26 ก.พ. 2562  รายชื่อผู้ประสานงาน สอบทางไกล 2/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑/๒  กศน.อำเภอพล      รับ
22 ก.พ. 2562  ส่งแบบติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสาการรณรงค์ลดการเลือกใช้พลาสติก  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
22 ก.พ. 2562  ส่งแบบติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 ก.พ. 2562  รายละเอียดสนามสอบ ปวช.ภาคเรียนที่ 2/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 ก.พ. 2562  การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบฯ เข้าร่วมแสดงผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
21 ก.พ. 2562  ส่งแบบติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.พ. 2562  ส่งแบบติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก"  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.พ. 2562  รายงานสถิติการเข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.พ. 2562  ส่งแบบติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
20 ก.พ. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอบ้านไผ่  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
20 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้แทน ศสปชต.  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้แทน ศส.ปชต.  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ก.พ. 2562  เรื่อง ส่งรายชū  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้แทน ศส.ปชต.  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน.อำเภอพล      รับ
15 ก.พ. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
15 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้แทน ศส.ปชต.  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
15 ก.พ. 2562  รายงานการรับสมัครนักศึกษา ปวช. ใหม่ เพิ่มเติมในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
15 ก.พ. 2562  ขอเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ค่ายทหารร.8พัน2  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
14 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
14 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
14 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
14 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        รับ
13 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
12 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนออกมาใช้สิทธิในการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง สมาชิ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
12 ก.พ. 2562  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
12 ก.พ. 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ก.พ. 2562  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 ก.พ. 2562  แบบตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงคประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 ก.พ. 2562  แบบตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
12 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ก.พ. 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาช  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาช        รับ
11 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พงศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.พ. 2562  รายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.พ. 2562  รายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
11 ก.พ. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามนโยบายการสร้างรายได้ของจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ก.พ. 2562  รายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 ก.พ. 2562  รายงานการสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
08 ก.พ. 2562  รายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
08 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
08 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชือพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
08 ก.พ. 2562  แบบสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
08 ก.พ. 2562  แจ้งความประสงค์สั่งจองเหรียญประดับแพร  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
08 ก.พ. 2562  รายชื่อนักศึกษาไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจนักศึกษา กศน.ที่มีความประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแคนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
08 ก.พ. 2562  แจ้งความประสงค์สั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ชนิดบุรุษและชนิดสตรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
08 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
07 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ก.พ. 2562  รายชื่อนักศึกษาไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอพล      รับ
06 ก.พ. 2562  แจ้งความประสงค์สั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 ก.พ. 2562  การกำหนดค่าเป้าหมายของ กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ก.พ. 2562  แจ้งความประสงค์สั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.พ. 2562  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ก.พ. 2562  รายงานการจัดทำประกาศธรรมาภิบาล  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ก.พ. 2562  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดองและ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
04 ก.พ. 2562  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กศน.ตำบลเขาสวนกวาง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
04 ก.พ. 2562  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครู ศรช บ้านโนนสง่า ตำบลคำม่วง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
01 ก.พ. 2562  รายงานตัวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  รายงานค่าสาธาณูปโภค ไตรมาสที่ 1 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
31 ม.ค. 2562  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำภา  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ม.ค. 2562  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ภาค  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
31 ม.ค. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง อำเภอบ้านไผ่  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
31 ม.ค. 2562  รายงานค่าสาธรณูปโภค ไตรมาส 1 ปี 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
29 ม.ค. 2562  ส่งการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๑ รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกร  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
28 ม.ค. 2562  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตร ปวช. 2556  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
23 ม.ค. 2562  รายงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.(ประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตร) สาขาเกษตรกรรม มาปฏิบัติ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
23 ม.ค. 2562  รายงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มาปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 ม.ค. 2562  ขออนุญาตออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
18 ม.ค. 2562  แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเก่า  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
18 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 ม.ค. 2562  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
18 ม.ค. 2562  รายงานการสำรวจความต้องการใช้หนังสือ ที่สำนักงาน กศน.จัดทำขึ้น  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) (แก้ไข)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
16 ม.ค. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
15 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
15 ม.ค. 2562  แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
15 ม.ค. 2562  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N –NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖1  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
15 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N–net  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ