ฐานข้อมูลระดับอำเภอ
1. เพิ่มข้อมูลผู้สูงอายุ
2. เพิ่มข้อมูล อสม.
3. เพิ่มข้อมูลผู้พิการ