ประวัติสถานศึกษา

         กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ประกาศเป็นสถานศึกษาในส่วนราชการ สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเช่าอาคารพานิช เลขที่ 199/31 บริเวณตลาดมิตรภาพธานี ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นสำนักงานชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทำการเดิมมาอยู่ที่บริเวณวัดทางพาด โดยได้รับความเมตตาธรรมจากท่านพระครูประสิทธิ์วรคุณ เจ้าอาวาสวัดทางพาด (ปัจจุบันเจ้าคณะตำบลคำม่วง) ให้สร้างอาคารเป็นที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาสวนกวาง 
ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้ย้ายที่ทำการจากวัดทางพาด มาเช่าอยู่ที่อาคารสำนักงานชั่วคราว บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (ข้างไปรษณีย์)
          ปี พ.ศ. 2550 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแก่น เป็นผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขาสวนกวาง จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) และได้ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาสวนกวาง ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาสวนกวาง และห้องสมุดประชาชน ตั้งอยู่เลขที่ 372 หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น บริเวณที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งที่ตั้ง

อำเภอเขาสวนกวาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ๕๐ กิโลเมตร จุดที่ตั้งอำเภอปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำม่วง บนพิกัดที่ TD ๗๒๕๖๔๘ ตามแผนที่ระวาง ๕๕๔๓ TT อำเภอหนองแสง และบ้านกุดหมากไฟL๗๐๑๗

เนื้อที่

อำเภอเขาสวนกวาง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๐๖,๒๕๐ ไร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอำเภออุบลรัตน์ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขาสวนกวาง มีภูเขาในเขตพื้นที่ คือ ภูเก้า ภูพานคำ และภูเขาสวนกวาง ไม่มีน้ำไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยเสือเต้นที่มีน้ำไหลตลอดปี

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

การปกครอง
แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ประกอบด้วย ๕ ตำบล ๕๖ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. ตำบลเขาสวนกวาง มี ๑๑ หมู่บ้าน


๒. ตำบลดงเมืองแอม มี ๑๕ หมู่บ้าน


๓. ตำบลคำม่วง มี ๑๓ หมู่บ้าน


๔. ตำบลโนนสมบูรณ์ มี ๑๐ หมู่บ้าน


๕. ตำบลนางิ้ว มี ๗ หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีเทศบาล ๒ แห่ง คือ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เทศบาลโนนสมบูรณ์ และมีองค์การบริหารส่วนตำบล ๔ แห่ง

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
อำเภอเขาสวนกวาง มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับอำเภออื่น ๆ ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กล่าวคือ การดำเนินชีวิตตามหลักฮิตสิบสองคลองสิบสี่ จะมีบุญประเพณีเป็นประจำทุกเดือนตามที่เคยปฏิบัติมา นอกจากนี้มีงานเทศกาลประจำอำเภอคือ งานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง กำหนดจัดงานสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ก่อนวันเด็ก ๑ วัน วันเด็ก และหลังวันเด็ก รวม ๓ วัน ๒ คืน มีกิจกรรม คือ

ภาคเช้า มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไก่ ขบวนแห่ แข่งขันกินไก่ ประกวดร้านไก่ย่าง ประกวดการแข่งขันส้มตำ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมแสดง ผลิตภัณฑ์ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ออกร้านแสดงผลงานของหน่วยงาน และงานกิจกรรมวันเด็ก
ภาคกลางคืน มีการประกวดเทพีไก่ การแสดงของเยาวชน มหรสพสมโภชตลอดคืน

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

๑. น้ำตกตาดฟ้าและถ้ำกินรี ๔. อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ

๒. แหล่งโบราณคดีดงเมืองแอม ๕. อ่างเก็บน้ำห้วยคุมมุม

๓. น้ำตกธารสวรรค์ ๖. ถ้ำหมูบ

นางสุภาภรณ์  อินทมาตย์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาสวนกวาง

 

นายชัยยา  ดวงอร่าม 

ครูผู้ชาวย

นายไพบูลย์  มีชิน

ครูอาสาสมัคร กศน.

 

 

 

 

 

 

 

นางพัชรียา  ศรีบุญเรือง

ครูอาสาสมัคร กศน.

 

นางสาววิชุตา  แก้วกุลงาม

ครู กศน.ตำบล

นางฉันทนา กรองไตร

ครู กศน.ตำบล

 

 

 

นายไชยกรานต์  งานจัตุรัส

ครู กศน.ตำบล

 

นายภูวดล  วันละคำ

ครูกศน.ตำบล

นายธีระวัฒน์  บุตราช

ครู กศน.ตำบล

 

นายทองเหลิม  หงษ์วรรณา

ครู กศน.ตำบล

 

นางสาวกมลพร  คำมูล

ครู กศน.ตำบล

นางปัฏฐมานีย์  ภูวิชัย

ครู กศน.ตำบล

 

 

นางณพิชญา  ใบงาม

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

นางปิยมาศ  สงคราม

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

นายธนาธร  นรินนอก

ครูประจำศุนย์การเรียนชุมชน

 

นางสาวศิริพร  สวัสดิผล

บรรณารักษ์