คลิกที่รูป เพื่อดูแบบขยาย
 
นางมาลินี สุนทรศร
นางมาลินี สุนทรศร
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
นายองอาจ วีรภัทรสกุล
นายองอาจ วีรภัทรสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางผณินทร์ เสาร์โสภา
นางผณินทร์ เสาร์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภิญญา บุตรกัณหา
นางสุภิญญา บุตรกัณหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัลยาณี กะวิกุล
นางกัลยาณี กะวิกุล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นายเชาว์ เกาะแก้ง
นายเชาว์ เกาะแก้ง
พนักงานบริการ บ๒
นายสุพัฒน์ พัฒนธำรงกุล
นายสุพัฒน์ พัฒนธำรงกุล
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
นายโกวิทย์ ศุภสรรพตระกูล
นายโกวิทย์ ศุภสรรพตระกูล
พนักงานพิมพ์ ส๓
นายวัฒนา จันทร
นายวัฒนา จันทร
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
นางสาวทองใบ แสงดาว
นางสาวทองใบ แสงดาว
พนักงานพิมพ์ ส๓
นายไพจิตร ดาวังปา
นายไพจิตร ดาวังปา
พนักงานพิมพ์ ส๓
นายธนกฤษ โคตรภักดี
นายธนกฤษ โคตรภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกชพรรณ สุทธิปัญโญ
นางสาวกชพรรณ สุทธิปัญโญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวันเพ็ญ ผานาค
นางวันเพ็ญ ผานาค
นักวิชาการศึกษา
นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์
นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางวนิฐา โพธิเหลือง
นางวนิฐา โพธิเหลือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนริศรา ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางสาวนริศรา ภิรมย์ไกรภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรรถพร สุทธิไชยา
นางสาวอรรถพร สุทธิไชยา
นักวิชาการพัสดุ
นางเสาวลักษณ์ ทองบ่อ
นางเสาวลักษณ์ ทองบ่อ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสิรินทรา โพธิ์ศรี
นางสาวสิรินทรา โพธิ์ศรี
นักวิชาการศึกษา
นางศิโรรัตน์ เกตุถิรกุล
นางศิโรรัตน์ เกตุถิรกุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมัณฑนา มูลกัณฑ์
นางสาวมัณฑนา มูลกัณฑ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายพลากร สวัสดิ์วอ
นายพลากร สวัสดิ์วอ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวดวงใจ แสงพฤกษ์
นางสาวดวงใจ แสงพฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไป

จำนวนผู้ชม 21036

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]