ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น


โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce ครู ค รุ่นที่ ๓
เมื่อ : 25 มีนาคม 2561  [อ่าน : 47]
วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce โดย ศน.องอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการเปิดโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทน กศน.ตำบลละ ๑ คน รวม ๑๐๕ คน
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce กศน.ขอนแก่น
เมื่อ : 25 มีนาคม 2561  [อ่าน : 30]
วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce โดย ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการเปิดโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทน กศน.ตำบลละ ๑ คน รวม ๙๔ คน
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce
เมื่อ : 20 มีนาคม 2561  [อ่าน : 24]
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce โดย นายองอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการเปิดโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทน กศน.อำเภอละ ๑ คน รวม ๒๖ คน
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เมื่อ : 12 มีนาคม 2561  [อ่าน : 28]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง การจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)
เมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 62]
14 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒
เมื่อ : 14 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 125]
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ซึ่งก่อนการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมทำ Pre-Test Online โดยว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมพบปะ กล่าวให้โอวาท
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 110]
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ โดยว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมพบปะ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 99]
๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot
เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 118]
27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot โดย ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารอำเภอที่ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด
"คิดใหญ่...เริ่มเล็ก....ลงลึก" แนวคิดการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ของ กศน.ขอนแก่น
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 117]
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน...
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้าน ICT
เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 84]
13 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้าน ICT พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา กศน. ที่อยากให้จัด ณ กศน.ตำบลหนองแปนและ กศน.ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 71]
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยว่าที่ ร.ต. สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ว่าที่ พ.ต. สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ทั้ง ๒๖ อำเภอ...
โครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ค้าส่ง อู้ฟู่ ขอนแก่น
เมื่อ : 10 กันยายน 2560  [อ่าน : 192]
วันที่ 10 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ค้าส่ง อู้ฟู่ ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
ให้การต้อนรับท่านทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน.และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2560
เมื่อ : 28 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 118]
ท่านทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน.และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 216]
31 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอทั้ง 26 อำเภอ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น/ประธานในที่ประชุม เปิดประชุมหลากหลายประเด็น อาทิ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 264]
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน
เมื่อ : 04 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 240]
ว่าที่ ร.ต. สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เมื่อ : 04 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 195]
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร"
พิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอมัญจาคีรี
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 139]
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอมัญจาคีรี พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ พันเอก กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ....
จัดการประชุมโครงการบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 78]
27 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมโครงการบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี ศึกษานิเทศก์องอาจ วีรภัทรสกุล หัวหน้ากลุ่มฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากท่านรองประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]