บริการดาวน์โหลด


แผนการให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ เดือน พ.ค.61
26 เมษายน 2561  [view : 8]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 เมษายน 2561  [view : 17]
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลองค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านปี 2561
25 เมษายน 2561  [view : 25]
สำรวจข้อมูลข้าราชการเพื่อพัฒนาเตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งานฯ
25 เมษายน 2561  [view : 13]
การศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองฯสำหรับผู้บริหารระดับสูง
24 เมษายน 2561  [view : 10]
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวดองค์กร ดูแลห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน
24 เมษายน 2561  [view : 10]
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล60
24 เมษายน 2561  [view : 12]
เรื่อง โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
24 เมษายน 2561  [view : 38]
รายงานการสรุปผลการดำเนินงานโครงงาน
21 เมษายน 2561  [view : 73]
การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
20 เมษายน 2561  [view : 42]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ALTC
19 เมษายน 2561  [view : 32]
การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ
19 เมษายน 2561  [view : 71]
แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะฯ
18 เมษายน 2561  [view : 36]
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ปวช.ฯ
17 เมษายน 2561  [view : 43]
ปฏิทินการส่งข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
13 เมษายน 2561  [view : 55]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
09 เมษายน 2561  [view : 58]
เรื่องการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นครั้งที่ 1/2561
05 เมษายน 2561  [view : 75]
ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น ระดับอำเภอ
05 เมษายน 2561  [view : 44]
การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
05 เมษายน 2561  [view : 45]
การอบรมการประเมินรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 1 -2561
04 เมษายน 2561  [view : 71]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]