บริการดาวน์โหลด


โครงการประกวดวิทยาศาสตร์ นศ.กศน.เพิ่มเติม
11 มิถุนายน 2562  [view : 34]
Prime Ministers Science Award 2019
11 มิถุนายน 2562  [view : 16]
เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ(Prime Ministers Science Award 2019)
11 มิถุนายน 2562  [view : 12]
เรียน ผอ.กศน.อำเภอซำสูง เรื่องขอเชิญประชุม
10 มิถุนายน 2562  [view : 21]
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2562
10 มิถุนายน 2562  [view : 48]
อบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนา (R&D)
10 มิถุนายน 2562  [view : 12]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
09 มิถุนายน 2562  [view : 19]
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สนง.กศน.ฯ
05 มิถุนายน 2562  [view : 60]
การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
05 มิถุนายน 2562  [view : 36]
คำสั่งจ้างเหมาบริการ
05 มิถุนายน 2562  [view : 49]
โครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศฯ
05 มิถุนายน 2562  [view : 26]
เชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.ปี 2562
31 พฤษภาคม 2562  [view : 20]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกรอบเนื่อหา(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาฯ
31 พฤษภาคม 2562  [view : 21]
การจัดสรรเงินทุนหมันเวียนข้าราชการครู พ.ค.62
31 พฤษภาคม 2562  [view : 18]
แบบฟอร์มรายงานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช
23 พฤษภาคม 2562  [view : 35]
เข้าร่วมโครงการอบรมที่รึกษายุวกาชาด
16 พฤษภาคม 2562  [view : 43]
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ปี 2562
15 พฤษภาคม 2562  [view : 51]
กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
10 พฤษภาคม 2562  [view : 118]
ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
10 พฤษภาคม 2562  [view : 62]
ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่องนโยบายการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
02 พฤษภาคม 2562  [view : 93]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]