บริการดาวน์โหลด


การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ อ.พระยืน
10 ตุลาคม 2562  [view : 3]
ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 462
10 ตุลาคม 2562  [view : 10]
แนวทางปฏิบัติระบบพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
10 ตุลาคม 2562  [view : 14]
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
27 กันยายน 2562  [view : 85]
แนบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2562
20 กันยายน 2562  [view : 127]
โครงการประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ร่วสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์
17 กันยายน 2562  [view : 30]
การประชุมปฏิบัติการการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน สน.กศน.จังหวัดขอนแก่นฯ
03 กันยายน 2562  [view : 137]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดงาน สืบสาน ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
23 สิงหาคม 2562  [view : 84]
การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)
22 สิงหาคม 2562  [view : 490]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนที่ 1-62
20 สิงหาคม 2562  [view : 98]
การอบรมเสริมหลักสูตร ส.นบส. รุ่น 12
13 สิงหาคม 2562  [view : 68]
ประกวดนวัตกรรมทางการลูกเสือ
09 สิงหาคม 2562  [view : 38]
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563
09 สิงหาคม 2562  [view : 97]
การติดตามผลครูที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน.มืออาชีพฯ
07 สิงหาคม 2562  [view : 64]
การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562
06 สิงหาคม 2562  [view : 160]
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
06 สิงหาคม 2562  [view : 102]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
02 สิงหาคม 2562  [view : 131]
สำรวจรายวิชาจัดทำข้อสอบปลายภาค ปวช 1/62
01 สิงหาคม 2562  [view : 43]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดัเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษา
01 สิงหาคม 2562  [view : 109]
การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 รายวิชาเลือกฯ
01 สิงหาคม 2562  [view : 67]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]