บริการดาวน์โหลด


ข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ ระหว่าง ปี 255
22 มีนาคม 2562  [view : 43]
ขอมอบทุนการศึกษา ภายใต้ โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ
15 มีนาคม 2562  [view : 54]
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
15 มีนาคม 2562  [view : 41]
การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงฯ
14 มีนาคม 2562  [view : 44]
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562
14 มีนาคม 2562  [view : 9]
การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2562)
14 มีนาคม 2562  [view : 122]
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
11 มีนาคม 2562  [view : 36]
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตร ปวช.
06 มีนาคม 2562  [view : 28]
การรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
05 มีนาคม 2562  [view : 33]
ขอความอนุเคราะห์คัเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุมครูสะเต็มศึกษา
05 มีนาคม 2562  [view : 32]
ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต.กับหน่วยงานของรัฐฯ
05 มีนาคม 2562  [view : 14]
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ
05 มีนาคม 2562  [view : 25]
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
05 มีนาคม 2562  [view : 16]
แนวทางการดำเนินการจัดสอบปลายภาค2/61 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
04 มีนาคม 2562  [view : 87]
ขอความร่วมมือกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต.
01 มีนาคม 2562  [view : 32]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการ
27 กุมภาพันธ์ 2562  [view : 86]
สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562  [view : 52]
โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ
25 กุมภาพันธ์ 2562  [view : 41]
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลและองค์กร เพื่อเข้ารับพิจารณารับโล่เกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่อมสุรา
25 กุมภาพันธ์ 2562  [view : 20]
แนวทางการดำเนินโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้
22 กุมภาพันธ์ 2562  [view : 38]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]