บริการดาวน์โหลด


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนที่ 1-62
20 สิงหาคม 2562  [view : 13]
การอบรมเสริมหลักสูตร ส.นบส. รุ่น 12
13 สิงหาคม 2562  [view : 22]
ประกวดนวัตกรรมทางการลูกเสือ
09 สิงหาคม 2562  [view : 10]
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563
09 สิงหาคม 2562  [view : 20]
การติดตามผลครูที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน.มืออาชีพฯ
07 สิงหาคม 2562  [view : 28]
การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562
06 สิงหาคม 2562  [view : 91]
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
06 สิงหาคม 2562  [view : 54]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
02 สิงหาคม 2562  [view : 86]
สำรวจรายวิชาจัดทำข้อสอบปลายภาค ปวช 1/62
01 สิงหาคม 2562  [view : 26]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดัเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษา
01 สิงหาคม 2562  [view : 55]
การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 รายวิชาเลือกฯ
01 สิงหาคม 2562  [view : 47]
ขอเชิญร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางก
26 กรกฎาคม 2562  [view : 25]
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
26 กรกฎาคม 2562  [view : 33]
การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบและบุคคลต้นแบบ
26 กรกฎาคม 2562  [view : 48]
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
24 กรกฎาคม 2562  [view : 21]
ประชุมปฎิบัติการติดตาม ประเมินโ๕ณงการพัฒนาครู กศฯ.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Boot Camp
23 กรกฎาคม 2562  [view : 51]
เรียน ผอ.กศน.อำเภอชนบท เรื่องการประเมินข้าราชการฯ
19 กรกฎาคม 2562  [view : 29]
ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)1-62
19 กรกฎาคม 2562  [view : 39]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 กรกฎาคม 2562  [view : 86]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2562  [view : 83]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]