บริการดาวน์โหลด


คู่มือCG62_4_ภาคผนวก2_แบบประเมินฝึกทักษะ
19 มกราคม 2563  [view : 35]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมปฏิบัติการส้างข้อสอบฯ
15 มกราคม 2563  [view : 50]
การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนฯ
15 มกราคม 2563  [view : 45]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ไปพลางก่อน ภาคเรียน 2/2562
10 มกราคม 2563  [view : 83]
การดำเนินการสอบเที่ยบระดับฯ 2/2562
10 มกราคม 2563  [view : 15]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่นฯวันครู 2563
10 มกราคม 2563  [view : 58]
เชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมยุวกาชาด 63
09 มกราคม 2563  [view : 27]
การคัดเลือกครู กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มร้อยแก่นสาร ปี2563
09 มกราคม 2563  [view : 71]
แนบสำรวจความต้องการหนังสือเรียนที่จะจัดหา ภาคเรียนที่ 2/62
09 มกราคม 2563  [view : 22]
การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรณาธิการข้อสอบปลายภาคเรียน 2-62หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
09 มกราคม 2563  [view : 68]
โครงการพัฒนาครูสอนหลักสูตรรายวิชา กัญชาและกัญชงศึกษาฯ
09 มกราคม 2563  [view : 13]
แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค 64/63
26 ธันวาคม 2562  [view : 68]
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24 ธันวาคม 2562  [view : 80]
วันดินโลก
13 ธันวาคม 2562  [view : 71]
สำเนาคำสั่ง
12 ธันวาคม 2562  [view : 204]
สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูณ์
12 ธันวาคม 2562  [view : 49]
การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
09 ธันวาคม 2562  [view : 71]
การคัดเลือกผู้ปรพกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวับดีเด่น เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น
28 พฤศจิกายน 2562  [view : 124]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี งปม. 2563
18 พฤศจิกายน 2562  [view : 590]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO BE NUMBER 1 IDOL ขอนแก่น
18 พฤศจิกายน 2562  [view : 71]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]