บริการดาวน์โหลด


เปลี่ยนแปลงวันเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาต
19 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 18]
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 37]
เตรียมความพร้อมการติดตามการใช้งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
16 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 20]
คำสั่งมอบอำนาจรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 32]
บัญชีแนบท้ายคำสั่งจ้างเหมาบริการ
14 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 50]
การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช.2/61
14 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 45]
การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ TK Forum 2018
14 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 30]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 28]
รางวัล กศน.เกียรติยศ ประจำปี2560
12 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 86]
การคัดเลือกบุคลากรที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย ดีเด่นฯ
12 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 60]
แบบรายงานการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อแนะนำของหน่วยตรวจสอบภายใน
10 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 31]
การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 260รายวิชาเลือกฯ
09 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 67]
ประชุมเชิงปฎิบัติการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
09 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 23]
โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลางสูง หลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1
09 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 47]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน
07 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 77]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 88]
การรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบการสอบ N-NET 2/60
02 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 45]
อบรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล
02 กุมภาพันธ์ 2561  [view : 105]
การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ
26 มกราคม 2561  [view : 181]
การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับฯ260
23 มกราคม 2561  [view : 41]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]