บริการดาวน์โหลด


กรอบแนวทางการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี63
02 กรกฎาคม 2563  [view : 2558]
เอกสารกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ
16 มิถุนายน 2563  [view : 871]
การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ ครู
24 พฤษภาคม 2563  [view : 724]
ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
13 พฤษภาคม 2563  [view : 533]
การดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563
05 พฤษภาคม 2563  [view : 918]
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่เป็นคนต่างด้าวฯ
30 มีนาคม 2563  [view : 244]
การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล
26 มีนาคม 2563  [view : 850]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะกล้าฯ
18 มีนาคม 2563  [view : 176]
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัด
18 มีนาคม 2563  [view : 257]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2563
18 มีนาคม 2563  [view : 274]
การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับต้นฯ
13 มีนาคม 2563  [view : 150]
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1-2563
13 มีนาคม 2563  [view : 2005]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เหนสมควรได้ีับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
11 มีนาคม 2563  [view : 203]
การจัดตั้งและแนวทางการดำเนินทางการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.
10 มีนาคม 2563  [view : 778]
ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
10 มีนาคม 2563  [view : 167]
ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
10 มีนาคม 2563  [view : 146]
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ฯ
10 มีนาคม 2563  [view : 722]
กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ
06 มีนาคม 2563  [view : 80]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฎิบัติตามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อฯ
06 มีนาคม 2563  [view : 101]
การทบทวนมติ ก.ค.ศ. ประจำปี 2559
06 มีนาคม 2563  [view : 82]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]