บริการดาวน์โหลด


ขอเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ปี61
07 ธันวาคม 2560  [view : 39]
การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรไก้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยนช์60
06 ธันวาคม 2560  [view : 32]
การดำเนินการกิจกรรมอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบลฯ
06 ธันวาคม 2560  [view : 28]
การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายศูนย์การเรียนใกลบ้าน
06 ธันวาคม 2560  [view : 18]
สรุปผลการสนทนากลุ่ม แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี61
29 พฤศจิกายน 2560  [view : 61]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคลิปวีดีโอฯสำหรับห้องสมุดประชาชน
28 พฤศจิกายน 2560  [view : 30]
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาว
27 พฤศจิกายน 2560  [view : 28]
บันทึกตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์
27 พฤศจิกายน 2560  [view : 38]
โครงการคัดเลือกผู้คับบัญชาลูกเสือกีเด่น 2560
23 พฤศจิกายน 2560  [view : 48]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำ
23 พฤศจิกายน 2560  [view : 62]
แบบรายงานรถโมบาย
21 พฤศจิกายน 2560  [view : 34]
การเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานและการรายงานผลรถโมบาย ปี 2561
21 พฤศจิกายน 2560  [view : 38]
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ
21 พฤศจิกายน 2560  [view : 34]
การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
21 พฤศจิกายน 2560  [view : 26]
การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (เพิ่มเติม)
20 พฤศจิกายน 2560  [view : 51]
การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล
16 พฤศจิกายน 2560  [view : 196]
การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 60
15 พฤศจิกายน 2560  [view : 55]
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
15 พฤศจิกายน 2560  [view : 114]
รายงานผลการรับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบฯของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ปี 2560
09 พฤศจิกายน 2560  [view : 85]
ขอความร่วมือสนับสนุนการจัดประกวดนางงามไหมขอนแก่น ปี2560
09 พฤศจิกายน 2560  [view : 46]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]