บริการดาวน์โหลด


ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม KKUL Open House 2018
20 มิถุนายน 2561  [view : 6]
รับโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
19 มิถุนายน 2561  [view : 35]
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
19 มิถุนายน 2561  [view : 13]
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้สินครู
18 มิถุนายน 2561  [view : 59]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 ให้แก่พนักงานราชการ
12 มิถุนายน 2561  [view : 99]
แจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 มิถุนายน 2561  [view : 18]
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
11 มิถุนายน 2561  [view : 41]
การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่2 ตามพระราชบัญญัติฯ
11 มิถุนายน 2561  [view : 50]
รายงานผลการอบรม ระบบการเข้าชมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ 360 องศา
08 มิถุนายน 2561  [view : 30]
กำหนดการประกวดแข่งขันละครเวที ไทยนิยม ยั่งยืนฯ
06 มิถุนายน 2561  [view : 46]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ละเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
05 มิถุนายน 2561  [view : 76]
เชิญร่วมงาน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ 2561
05 มิถุนายน 2561  [view : 39]
เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ณ.ประเทศอินโดนีเซีย
05 มิถุนายน 2561  [view : 59]
การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C
01 มิถุนายน 2561  [view : 47]
ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 61 ระดับประเทศ
01 มิถุนายน 2561  [view : 47]
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง ปี 61
01 มิถุนายน 2561  [view : 112]
ประชาสัมพัน์การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี61
01 มิถุนายน 2561  [view : 35]
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
31 พฤษภาคม 2561  [view : 35]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นสูง( ATC)
31 พฤษภาคม 2561  [view : 37]
การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช. ภาคเรียน 1/2561
31 พฤษภาคม 2561  [view : 27]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]