[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
 
          รูปห้องสมุดปัจจุบัน

                          
 
 
                                                                                                                                                         
 
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2492 โดยอาศัยชั้นล่างของที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นสถานที่จัดบริการของห้องสมุด
           ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงินจำนวน 70,000 บาท สมทบกับเงินของสภาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ก่อสร้างเป็นอาคารเอกเทศในบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2500 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ย้ายจากที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปอยู่อาคารหลังใหม่ในบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในปีเดียวกัน
      ในปี พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงิน จำนวน 5000,000 บาท สมทบกับเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมหลายอย่างอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารห้องสมุดขนาดใหญ่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ที่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
        ในปี พ.ศ. 2520 ได้ทำการย้ายห้องสมุดจากอาคารหลังเก่าที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มาอยู่ที่อาคารหลังใหม่ที่อยู่ติดกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน และทำพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายน 2522 โดยนายบรรจง ชูสกุลชาติปลัดกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นเป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุด
        ต่อมาอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น หมดสภาพการใช้งานในปีงบประมาณ 2540 กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงได้จัดสรรเงินงบประมาณมาให้ก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนหลังใหม่ ขนาดใหญ่ 3 ชั้น ตามแบบที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด และตั้งอยู่ที่เดิมในราคาค่าก่อสร้าง 7,300,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน)
        วันที่ 25 ธันวาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช (ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น), นายจินดา นูเร (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้น) และคณะเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานผลิตภัณฑ์นม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น และได้ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ เวลา 10.30 น.
        วันที่ 9 มกราคม 2541 เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดประชาชนหลังใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) เป็นประธานในพิธีและได้รับเมตตาจากหลวงปู่ศรี มหาวีโร มาร่วมในพิธีด้วย
             การก่อสร้างอาคารได้เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 ระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารนั้นห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายไปให้บริการชั่วคราวที่ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
        โดยหนังสือสำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรดา ที่ รล 0008/1543 ลงวันที่29มีนาคม 2543 แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารห้องสมุดหลังใหม่ว่า “ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น”
        โดยหนังสือสำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรดาที่ รล 0008/6113 ลงวันที่10พ.ศ. 2543 แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารีทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคาร “ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น”ในวันที่ 5 มกราคม 2544
การดำเนินงานและการจัดการบริหารของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่นได้ยึดหลักการจัดบริการห้องสมุดประชาชนแนว ปฏิรูป ซึ่งท่านอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน(นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ) ได้กล่าวได้ว่า “การเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการที่ควรจะเป็นศูนย์สื่อที่ประชาชนจะได้เรียนรู้มากที่สุด 3ประการคือ
1. การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2. การเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลชุมชน
เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามบทบาทดังกล่าว และสอดคล้อง กับนโยบายของจังหวัดขอนแก่นที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนางปราณี   อินทรกุลไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นและบุคลากรสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานการร่วมมือจากผู้เทิดทูนบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น อย่างเป็นทางการแล้ว ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่นจะเปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดสำคัญ)
1. บริการที่จะจัด ได้แก่ บริการอ่านภายในห้องสมุด
2. บริการรับสมัคร สมาชิกใหม่
3. บริการจ่าย-รับหนังสือและสื่อต่างๆ
4. บริการตอบคำถามแล้วช่วยค้นคว้า
5. บริการสื่อการศึกษานอกโรงเรียน
6. บริการสื่อการเรียนการสอน มสธ. และ มร.
7. บริการสืบค้นหนังสือ / สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. บริการสืบค้นข้อมูลเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงกับจังหวัดขอนแก่น” และข้อมูลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
9. บริการสืบค้นข้อมูลท้องถิ่นจังหวดขอนแก่น
10.      บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
11.      บริการความรู้จากปฏิทิน
12.      บริการห้องสมุดเด็ก “ไทยคิด”
13.      บริการความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14.      บริการอินเทอร์เน็ต ( เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเพื่อการค้นคว้า )
15.      บริการการศึกษาทางไกลดาวเทียมไทยคม
16.      บริการเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น ( นางปราณี อินทรกุลไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น) ซึ่งดูแลงานห้องสมุดได้กำหนดจุดเน้นของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ไว้ดังนี้
1.   เน้นความน่าสนใจ ความสะอาด สวยงาม ของการจัดมุม และห้องต่างๆให้ห้องสมุดตลอดจนบริเวณภายนอก
2.   เน้นความหลากหลายและความเป็นปัจจุบันของสื่อประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
3.  เน้นการหมุนเวียน / การเคลื่อนไหวของสื่อและข้อมูลต่างๆในห้องสมุด
4.  เน้นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเชิญชวนมาใช้ห้องสมุด
5.  เน้นการจัดทำสถิติและรายงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง

วิสัยทัศน์
“ ห้องสมุดแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการ”
โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
ยุทธศาสตร์งานบริการ
1. บริการ คือ งานของเรา
2. บริการรวดเร็วฉับไว
3. บริการเข้าถึงชุมชน
4. บริการที่หลากหลาย
5. การบริการสอดคล้องความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 
 
 
เวลาทำการ
เปิดให้บริการ 7วัน
ระหว่างเวลา 08.30- 17.00 น.ปิดบริการวันนักขัตฤกษ์
สถานที่ตั้ง 174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000
ลักษณะอาคารคอนกรีตจำนวน 3 ชั้นจำนวนพื้นที่ 2 งาน 88ตารางวา
ระยะเวลาดำเนินการ ประกาศจัดตั้งปีพุทธศักราช 2492 รวม 61 ปี
 
 
 


เข้าชม : 658481
 
 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com