[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ประวัติห้องสมุด
ความเป็นมาห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น

         

           ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒โดยอาศัยชั้นล่างของที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นสถานที่จัดบริการของห้องสมุด

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท สมทบกับเงินของสภาจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างเป็นอาคารเอกเทศในบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ย้ายจากที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปอยู่อาคารหลังใหม่ในบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงิน จำนวน ๕๐๐๐,๐๐๐

บาท สมทบกับเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมหลายอย่างอีกจำนวน๕๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารห้องสมุดขนาดใหญ่ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ที่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ทำการย้ายห้องสมุดจากอาคารหลังเก่าที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน มาอยู่ที่อาคารหลังใหม่ที่อยู่ติดกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๒ โดยนายบรรจง  ชูสกุลชาติ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นเป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุด

          ต่อมาอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น หมดสภาพการใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงได้จัดสรรเงินงบประมาณมาให้ก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนหลังใหม่ ขนาดใหญ่ ๓ ชั้น ตามแบบที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด และตั้งอยู่ที่เดิมในราคาค่าก่อสร้าง ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน)

          วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช (ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น), นายจินดา  นูเร (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้น) และคณะเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานผลิตภัณฑ์นม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น  และได้ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ เวลา ๑๐.๓๐ น.

          วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดประชาชนหลังใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช) เป็นประธานในพิธีและได้รับเมตตาจากหลวงปู่ศรี  มหาวีโร มาร่วมในพิธีด้วย

       การก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒ ระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารนั้นห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายไปให้บริการชั่วคราวที่ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น

          โดยหนังสือสำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา ที่ รล ๐๐๐๘/๑๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารห้องสมุดหลังใหม่ว่า ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น

          โดยหนังสือสำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา ที่ รล ๐๐๐๘/๖๑๑๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคาร ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่นในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔

          การดำเนินงานและการจัดการบริการของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ได้ยึดหลักการจัดบริการห้องสมุดประชาชนแนวปฏิรูป ซึ่งท่านอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน(นายทองอยู่  แก้วไทรฮะ)ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการที่ควรจะเป็นศูนย์สื่อที่ประชาชนจะได้เรียนรู้มากที่สุด ๓ ประการ คือ

๑.       การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

๒.      การเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ

๓.      การเป็นศูนย์ข้อมูลชุมชน

เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามบทบาทดังกล่าว และสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดขอนแก่นที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางปราณี  อินทรกุลไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นและบุคลากรสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานการร่วมมือจากผู้เทิดทูนบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ร่วมกันสมทบทุนสร้างสรรค์ความพร้อม ความสวยงามอย่างสมพระเกียรติ

หลังจากพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น อย่างเป็นทางการแล้วห้องสมุดฯ จะเปิดบริการทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดสำคัญ) บริการที่จะจัด ได้แก่

๑.       บริการอ่านภายในห้องสมุด

๒.      บริการรับสมัครสมาชิกใหม่

๓.      บริการจ่าย รับหนังสือและสื่อต่าง ๆ

๔.      บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

๕.      บริการสื่อการศึกษานอกโรงเรียน

๖.      บริการสื่อการเรียนการสอน มสธ. และมร.

๗.      บริการสืบค้นหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๘.      บริการสืบค้นข้อมูลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงกับจังหวัดขอนแก่นและข้อมูลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๙.      บริการสืบค้นข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

๑๐.  บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

๑๑.  บริการความรู้จากปฏิทิน

๑๒.  บริการมุมเด็กและครอบครัว

๑๓.  บริการความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๔.  บริการอินเทอร์เน็ต (เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเพื่อการค้นคว้า)

๑๕.  บริการการศึกษาทางไกลดาวเทียมไทยคม

๑๖.  บริการเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น (นางปราณี  อินทรกุลไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น) ซึ่งดูแลงานห้องสมุดได้กำหนดจุดเน้นของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ไว้ดังนี้

๑.       เน้นความน่าสนใจ ความสะอาด สวยงามของการจัดมุมและห้องต่างๆในห้องสมุด ตลอดจนบริเวณภายนอก

๒.      เน้นความหลากหลายและความเป็นปัจจุบันของสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้

๓.      เน้นการหมุนเวียน / การเคลื่อนไหวของสื่อและข้อมูลต่าง ๆ ในห้องสมุด

๔.      เน้นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเชิญชวนมาใช้ห้องสมุด

๕.      เน้นการจัดทำสถิติและรายงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง

          ระยะเวลาดำเนินการ ประกาศจัดตั้งปีพุทธศักราช 2492

เวลาทำการ
                เปิดให้บริการ 7วัน
                ระหว่างเวลา 08.30- 17.00 น.ปิดบริการวันนักขัตฤกษ์
                สถานที่ตั้ง 174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000
                      ลักษณะอาคารคอนกรีตจำนวน ชั้นจำนวนพื้นที่ งาน 88ตารางวา

           เว็บไซต์ห้องสมุด http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/  

 เพจเฟสบุ๊คห้องสมุด  facebook.com/libkhonkaen

ที่มาองอาจ  วีรภัทรสกุล และคณะ.  พิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
       สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น.  ขอนแก่นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน, ๒๕๔๔.เข้าชม : 283602
 
 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com