[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

โครงการห้องสมุดไทยคิด
ขยายแนวคิด“ ห้องสมุดมีชีวิต” สู่ชุมชนท้องถิ่น
พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กนอกโรงเรียน
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ แบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการห้องสมุดเด็กให้แก่ห้องสมุดที่มีความต้องการ
จะปรับปรุงพัฒนามุมหนังสือหรือห้องสมุดเด็กที่มีอยู่ จึงได้จัดทำโครงการ “ห้องสมุดไทยคิด” เพื่อเป็นต้นแบบห้องสมุดเด็ก
ให้กระจายไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
แนวคิด
ห้องสมุดไทยคิด คือห้องสมุดสำหรับเด็กเพื่อ...
-   เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
-   เป็นสถานที่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน
-   เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กนอกเหนือจากห้องเรียน
-   เป็นสถานที่แสวงหาความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครอง
-   เป็นศูนย์รวมเชื่อมโยงความสัมพันธ์และให้บริการชุมชนห้องสมุดไทยคิดมีองค์ประกอบและบรรยากาศ
    ที่กระตุ้นและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้แก่
-   จัดสรรพื้นที่เพื่อการอ่าน และพื้นที่เพื่อการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรม
-   หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับเด็กตามพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย
-   ใช้เฟอร์นิเจอร์เหมาะสำหรับเด็กตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นความปลอดภัยในการใช้งาน
-   การเลือกใช้สีสันและแสงสว่างภายในที่ดึงดูดความสนใจเด็ก
-   จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
-   ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์ประโยชน์ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดไทยคิดจะได้รับ
-   รับการฝึกอบรมการดำเนินงานห้องสมุดเด็ก ปีละ 2 ครั้ง
-   ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
-   เป็นเครือข่ายของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งจะได้รับคำแนะนำ ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
-   สิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
    เช่นหนังสือภาพ หนังสือเสียง เกมคอมพิวเตอร์ (กรณีลงนานใน
MOU)

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ
1.   สำรวจความพร้อมของหน่วยงานดังนี้
-   มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่
-   พื้นที่พร้อมดำเนินการจัดตั้ง ขนาดพื้นที่ 50-150 ตารางเมตร
-   สถานที่ตั้งห้องสมุด อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
-   สะดวกในการเข้าใช้บริการ
-   มีบุคลากรที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่น สามารถดูแลและให้บริการประจำอย่างน้อย 1 คน
-   มีงบประมาณการจัดตั้งและดำเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2.   สำรวจความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
3.   ขอรับแบบฟอร์มและส่งเอกสารต่อไปนี้ มายังศูนย์ประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดต่อไป
-   แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน
-   แบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ
-   จดหมายยืนยันการแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการที่ลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน
-   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้กับหน่วยงาน (
MOU)
-   แบบแปลนแสดงพื้นที่ที่จะจัดตั้งห้องสมุด
-   แผนที่ตั้งของสถานที่ที่จะจัดตั้งห้องสมุด
ติดต่อโครงการห้องสมุดไทยคิด
ศูนย์ข้อมูลโครงการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
-   วัฒนชัย วินิจจะกูล โทร. 02-264-5963-5 ต่อ 111 E-mail : wattanachai@tkpark.or.th
-   รินศิริ ทองคำ โทร. 02-264-5963-5 ต่อ 118 E-mail : rinsiri@tkpark.or.th
-   นันธนา เจริญภักดี โทร. 02-264-5963-5 ต่อ 113 E-mail : nantana@tkpark.or.th
ศูนย์ประสานงานโครงการ
41/27 หมู่ 11 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 โทร. 02-752-7697 ต่อ 104 แฟกซ์. 02-751-8119
ผู้ประสานงาน
-   ตุ๊กตา ใจหาญ   โทร. 081-391-1036 E-mail : tukta@klongwises.com
-   จีรนันท์ ชะอุ่มใบ โทร. 089-776-0381 E-mail :
chiranan@klongwises.com
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2264-5963-65
โทรสาร 0-2264-5966
WWW.tkpark.or.th


เข้าชม : 183613
 
 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com