[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

โครงการหนังสือแซบ

แนวคิดและหลักการ
รัฐบาลได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
“วันรักการอ่าน” และกำหนดให้ ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษ
แห่งการอ่านของประเทศ การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของคนในจังหวัดขอนแก่น การจัดมุมหนังสือ
ในบ้าน ในสถานประกอบการ และในสถานที่ราชการให้ครอบคลุม
ทั่วนครขอนแก่น เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังให้คนขอนแก่นมีนิสัยรักการอ่าน
ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นภาคีเครือข่าย
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยใช้มุมหนังสือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริม
ให้มี “นครขอนแก่น นครแห่งการอ่าน”
มุมหนังสือ คือ แหล่งหรือสถานที่มุมใดมุมหนึ่ง ที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการอ่านเข้าถึงง่าย
มีสื่อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้รับผิดชอบดูแล ให้บริการการอ่าน ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมการอ่าน
กระตุ้นเตือนให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทำให้เกิดความสำนึกถึงความจำเป็นที่จะต้องอ่าน
และมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
“แซบ” เป็นภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง อร่อย
“หนังสือแซบ” คือ หนังสือที่ให้ความบันเทิง บริโภคความรู้ได้ง่าย ๆ
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 
 
 
บทบาทหน้าที่
- จัดสถานที่มุมใดมุมหนึ่งที่สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน
- สร้างบรรยากาศการอ่านที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคม วิถีชีวิตในท้องถิ่น
- จัดหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดมุมหนังสือ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มุมหนังสือให้ผู้อ่านเข้าถึงมุมหนังสือได้ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
 
 
การดำเนินงานโครงการ
ติดตั้งจุดบริการและจัดหมุนเวียนสื่อเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๒ ครั้ง ( ๒ สัปดาห์/ครั้ง)
 
 
จุดบริการ “หนังสือแซบ”
- สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น
- สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น
- สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาขอนแก่น
- โรงพยาบาลขอนแก่น
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์
- บริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่ จำกัด
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านโคก หมู่ ๙ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหัดขอนแก่น
- กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
- สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- บริษัทขนส่ง ๙๙๙ ขอนแก่น


เข้าชม : 146859
 
 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com