[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

แนวคิดและความเป็นมา

โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะจัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
และเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้านหนังสืออัจฉริยะ
หรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์
                              

๒.๑  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๒  เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

๒.๓  เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้านหนังสืออัจฉริยะหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้านมีอะไร...ในบ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

*   หนังสือพิมพ์รายวัน วันละ ๒ ฉบับต่อแห่ง

*   วารสาร/นิตยสาร

-รายสัปดาห์/เดือนละ ๔  ฉบับ

-รายปักษ์/เดือนละ     ฉบับ

*   หนังสือเรียน ตำรา

*   หนังสือนิยาย

*   มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้

*   การเสวนา สภากาแฟ การถกแถลงแสดงความคิดเห็น การประชุม การนัดพบ ฯลฯ


 

ใครคือ....อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

 

·       เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานส่งเสริมการอ่าน

·       เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านหรือชุมชน

·       เป็นผู้รักหนังสือ รักการอ่าน สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายวัย

·      เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน
 เข้าชม : 83089
 
 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com