[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ทำเนียอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2556
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
กศน.ตำบล ชื่อบ้าน หมู่ที่ ลำดับที่ ที่อยู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ      ชื่อ-สกุล    
อาสาสมัครผู้รับผิดชอบ
เลขที่ ถนน/ซอย
โคกสี โคกสี 2 1 240 - นายสุคม  เก้งโทน
โคกสี ยางหย่อง 3 2 22 - นางสาวพรพรรณ  ทรงหอม
โคกสี หนองหัววัว 6 3 21 - นายสุรพงษ์  เตินเตือน
โคกสี เลิง 8 4 120 - นายสายยันต์  ถาพร
โคกสี หนองบัวทอง 9 5 96 - นางธิดาพร  เวฬุวนาทร
โคกสี บึงเรือใหญ่ 10 6 41 - นายโสรส  สิมมา
โคกสี โคกสี 13 7 9 - นายกัณหา  หล้าสุด
ดอนช้าง ดอนช้าง 1 8 5 - นางหนูเขียน  คงกะพันธ์
ดอนช้าง ดอนช้าง 2 9 74 - นายมณี  คชรัตน์
ดอนช้าง หนองฮี 4 10 42 - นายทองแดง  อุ่นผาง
ดอนช้าง ดอนหญ้านาง 7 11 53 - นางรัชดา  วัดถัง
ดอนหัน ดอนหัน 1 12 193 - นายจรูญ  ศิริแก้วเลิศ
ดอนหัน ดอนแดง 2 13 198 - นายบรรเทา  ปากบั้น
ดอนหัน โนนเขวา 3 14 50 - นายอภิสิทธิ์  ชุมยางสิม
ดอนหัน สว่างมรรคา 8 15 66 - นางสาวประมร  โพธิ์รุกษ์
ดอนหัน ท่าแร่ 10 16 40 - นางบรรลัง  ศรีมูลมาตร์
ดอนหัน เหล่าพัฒนา 12 17 40 - นายบุญแนม  สายทองคำ
ดอนหัน ดอนหัน 14 18 105 - นางนันทิวา  ราชวงษ์
ดอนหัน ดอนเจริญ 15 19 127/1 - นางสมพิษ  ชมสีดา
แดงใหญ่ แดงใหญ่ 1 20 247 - นางสมเพชร  ชาทองยศ
แดงใหญ่ แดงใหญ่ 2 21 49/2 - นายศราวุธ อุ่นจันที
แดงใหญ่ หนองกอย 3 22 54 - นางณัฐมน  ชนะวงศ์
แดงใหญ่ หนองหลุบ 4 23 165 - นายโกศล  ขุนเวียงจันทร์
แดงใหญ่ หนองหลุบ 10 24 17 - นางพันปี  โชติอ่อน
ท่าพระ หนองปลาเข็ง 1 25 176 มิตรภาพ นายอำคา  วรรณพฤกษ์
ท่าพระ หนองโข่ย 2 26 201 ท่าพระ-โกสุม นางบังอร  ดอนพันพล
ท่าพระ สวนมอน 3 27 70 ท่าพระ-โกสุม นางลำไย  สมบูรณ์
ท่าพระ หนองใคร่นุ่น 4 28 29 ท่าพระ-โกสุม นางต้อย  ธรรมสัตย์
ท่าพระ วังหิน 5 29 80 ท่าพระ-โกสุม นางบัวสี  พิธเดียน
ท่าพระ ท่าพระเนาว์ 6 30 85/1 บุญประคอง นางจิตตา  วงษาลี
ท่าพระ หนองบัวดีหมี 7 31 59/1 หนองบัวดีหมี-หนองโพธิ์ นายยุทธนา  รัตนวิสุทธิพันธ์
ท่าพระ หนองแวง 8 32 78 - นางรัตนา  สงคราม
ท่าพระ สามัคคี 13 33 108/8 ท่าพระ-โกสุม นางพรรณี  อยู่นา
ท่าพระ หนองบัวดีหมี 18 34 112 - นางหนุน  หลวงอาชา
ท่าพระ หนองโข่ย 19 35 175 - นายสุภีร์  ดาหาร
ในเมือง สามเหลี่ยม1 - 36 149/1 ศรีมารันต์ นางวิไลลักษณ์  ภูหลงเพีย
ในเมือง สามเหลี่ยม2 - 37 191/31 ศรีมารันต์20 นางสุพิศ  สามหาดไทย
ในเมือง สามเหลี่ยม3 - 38 172 ผาสุข นางอุสนี  พวงพิลา
ในเมือง สามเหลี่ยม4 - 39 164/6 - นางสุภาพ  ชัยวิเศษ
ในเมือง สามเหลี่ยม5 - 40 29/11 ประสานมิตร นางติ๋ม  โฮมแพน
ในเมือง ศรีฐาน1 - 41 124/1 - นางยุลัดดร  จันทร์โสม
ในเมือง โนนทัน2 - 42 87/1 โพธิสาราช นางสาวราตรี  กล้าเดช
ในเมือง โนนทัน3 - 43 158/27 ชัยพฤกษ์ นายเพ็ชร  คุณไชยวงค์
ในเมือง โนนทัน6 - 44 160/5 ชะตาผดุง ซ 4 นางเจริญ  ศรีหนองบัว
ในเมือง บ้านศรีฐาน  - 45 72/4 - นางสาวรุจิรา  เกษมสุข
ในเมือง บ้านตูม - 46 123/1 แก่นตูมประชาราษฎร์ นางเซียน  สงวนหอม
ในเมือง ชุมชนบ้านเคหะ - 47 3/1488 กลางเมือง นางสาวอุรา  ปราบมนตรี
ในเมือง ชุมชนบ้านวัดธาตุ - 48 148/3 กลางเมือง นายเติมศักดิ์  เดชโบราณ
ในเมือง ชุมชนบ้านหนองแวงเมืองเก่า3 - 49 499/1 สุขใจ นางมะลิวัลย์  เพชรน้อย
ในเมือง ชุมชนบ้านหนองแวงเมืองเก่า1 - 50 598 กลางเมือง นางละเอียด  พลอาษา
ในเมือง ชุมชนดอนหญ้านาง1 - 51 56/16 กสิกรทุ่งสร้าง ซ 9 นางบังอร  แก้วเพชร
ในเมือง ชุมชนดอนหญ้านาง2 - 52 71 ราษฎร์คนึง นางเฉลิมพร  มาตย์คำ
ในเมือง ชุมชนดอนหญ้านาง3 - 53 25 ประชาพัฒนากสิกรทุ่งสร้าง นายประวิทย์  พันธุ์พัฒน์
ในเมือง ชุมชนโนนชัย2 - 54 3/18 ราษฎร์คนึง นางวาสนา  ตุนาง
ในเมือง ชุมชนโนนชัย3 - 55 99/4 ราษฎร์คนึง นางเฉลา  ศิรินิวัฒน์
ในเมือง ชุมชนโนนหนองวัด1 - 56 111/2 - นายจรูญ  เจริญสุข
ในเมือง ชุมชนโนนหนองวัด2 - 57 419/163 รถไฟ นายบุญส่ง  หมอยา
ในเมือง ชุมชนวุฒาราม - 58 675 ถ.รื่นรมย์ นายสงกา  แพ้ภูเขียว
ในเมือง ชุมชนหลังศูนย์ราชการ - 59 229/35 หลังศูนย์ราชการ14 นายฤทธิรงค์  พจนานุกิจ
ในเมือง ชุมชนโนนหนองวัด3 - 60 564/2 ถ.หน้าเมือง นายธนโชติ  นามสีฐาน
ในเมือง ชุมชนหนองตราชู1 - 61 19/1 มิตรภาพ นางบัวเรียง  พยัดพล
ในเมือง ชุมชนหนองตราชู2 - 62 41/58 มิตรภาพ นางทรงศิริ  อรรคนิตย์
ในเมือง ชุมชนหนองตราชู3 - 63 144 มิตรภาพ นางศิริกร  รัตนคุณศาสตร์
ในเมือง ชุมชนหนองตราชู4 - 64 400/44 มิตรภาพ นางบัวบานชื่น  เหล่าชัย
ในเมือง ชุมชนอดุลยาราม - 65 57/1-9 มิตรภาพ นางสมหมาย  ศรีอุทัย
ในเมือง ชุมชนหนองใหญ่2 - 66 113/46 ศรีจันทร์ นายมานิตย์  ดวงปักใต้
ในเมือง ชุมชนหนองใหญ่3 - 67 29/1 ศรีจันทร์ นายธนดล  ยอดแคล้ว
ในเมือง ชุมชนศรีจันทร์1 - 68 90/28 ศรีจันทร์ นางอุ่นใจ  อัมรัตน์
ในเมือง ชุมชนศรีจันทร์ - 69 90/351 ศรีจันทร์ นางสมหมาย  ทัพซ้าย
ในเมือง ศรีฐาน - 70 118/3 - นางสำลี  เพียสุพรรณ
ในเมือง ชุมชนเทพารักษ์5 - 71 99/8 ริมทางรถไฟ นางอภิญญา  วงศ์การดี
ในเมือง ชุมชนเทพารักษ์3 - 72 500/153 - นายวัลรภ  ด่านชัยภูมิ
ในเมือง ชุมชนเทพารักษ์ 2 - 73 450/74 - นายโมสิท  ภูสอดสี
ในเมือง ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ - 74 25/36 - นายสุกรรณ์  ชาสีโห
ในเมือง ชุมชนศรีฐาน  - 75 71/1 - นางอุบล  หล้าพรม
ในเมือง ชุมชนธารทิพย์ - 76 178/103 ธารทิพย์ นางสิริกิจ  โยมบุตร
ในเมือง ชุมชนนาคะประเวศน์ - 77 162/45 16 นายบำรุง  แค้วงเขาเม้ง
ในเมือง ชุมชนทุ่งเศรษฐี - 78 227/270 16 นางพิมพิภา  จิระวุฒิวงษ์ชัย
ในเมือง ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา - 79 168/7 - นางฐิติรัตน์  อัครสุริย์
ในเมือง ชุมชนบะขาม - 80 20/18 บะขาม นางจารุณี  สุตะขา
โนนท่อน ท่อน  2 81 120 มิตรภาพ นายสาหัส  นพวัฒน์
โนนท่อน หนองเบ็ญ 2 82 40 มิตรภาพ นายธวัชชัย  เกรี้ยงกรม
โนนท่อน บึงแก 4 83 195 มิตรภาพ นายบุญสันต์  คำหอม
โนนท่อน ท่อน  8 84 384 มิตรภาพ นางสาวสุภาวดี  บุษบงษ์
โนนท่อน บึงแก 14 85 194 มิตรภาพ นายพุทธา  หอมสมบัติ
โนนท่อน หนองขาม 12 86 76/1 มิตรภาพ นางลำไพ  ดุดสารส
โนนท่อน โนน 13 87 90 มิตรภาพ นายคำ  ฝ่ายศิลา
บ้านค้อ หนองปอ 2 88 318 - นายบุดดี  เชาว์ชาญ
บ้านค้อ โนนเรือง 6 89 161 - นายสมพบ  อินทะเกตุ
บ้านค้อ โคกสี 7 90 267 - นายสันทัศน์  ศรศักดา
บ้านค้อ วังตอ 10 91 250 - นางทองจันทร์  เพชรนอก
บ้านค้อ หินลาด 11 92 21/2 - นายสุราษฎร์  หมั่นหินลาด
บ้านค้อ วังตอ 14 93 171 - นายวิญญู  โดดชัย 
บ้านค้อ เนินทอง 15 94 247 - นางทองหลาง  กรมรัฐ
บ้านค้อ หินลาด 17 95 238 - นายเที่ยง แก้วพิลา
บ้านค้อ หนองปอ 19 96 82/1 - นายเต็ม  คุณขวาน
บ้านค้อ ซำจาน 20 97 209 - นายประดิษฐ์  กุลโม้
บ้านทุ่ม ทุ่ม 1 98 285 - นายสมยศ  ศรีกลชาญ
บ้านทุ่ม ทุ่ม 2 99 223 - นายพันณรงค์  รุ่งเรือง
บ้านทุ่ม ทุ่ม 4 100 83 - นายบุญยัง  สิทธิ
บ้านทุ่ม เหล่าเวียงหัก 5 101 141 - นางทองไส  วัดถัง
บ้านทุ่ม แดงน้อย 6 102 194 - นางไพเลียม  ไชยธรรม
บ้านทุ่ม หนองกุง 8 103 141 - นายทองไสย์  หล่ำแขก
บ้านทุ่ม กุดนางทุย 9 104 2 - นางบรรทง  ค่าเอ่น
บ้านทุ่ม ม่วง 10 105 84 - นางสำราญ  เหลาฤทธิ์
บ้านทุ่ม ม่วง 11 106 279 - นางทรงศักดิ์  โชติบ้านขาม
บ้านเป็ด เป็ด 1 107 53 - นายสมภาร  สุนทองท้าว
บ้านเป็ด เป็ด 2 108 130 มลิวัลย์ นายจรรโลง  หาญสุริย์
บ้านเป็ด เป็ด 3 109 194 - นายสมหวัง  จันทร์เทพย์
บ้านเป็ด โคกฟันโปง 4 110 217 - นายจำลอง  สีตัน
บ้านเป็ด กอก 7 111 138 - นางสาวกมลชนก  ประกอบสุข
บ้านเป็ด หนองโจด 8 112 208/743 - นางสุรีรัตน์  ต้นสวรรค์ 
บ้านเป็ด หนองขาม 9 113 85 - นางอำพร  อยู่สุข
บ้านเป็ด กอก 12 114 14/2 - นายนิพนธ์  สุวรรณคาม
บ้านเป็ด หนองขาม 15 115 308 - นางสุภาพร  อนุสุเรนธ์
บ้านเป็ด เดชา 17 116 191/260 - นายประพัฒน์พงษ์  ลาสิงห์
บ้านเป็ด เป็ด 18 117 116/1 - นายพูนสิน  ใจตรง
บ้านเป็ด กังวาล 19 118 308 - นางเบญจา  รอดพันธุ์
บ้านหว้า เหล่านาดี 1 119 158 - นางชรัตน์  ดวงชิน
บ้านหว้า ทองหลาง 5 120 59 - นายวัจนา  บุญจวง
บ้านหว้า ทองหลาง 6 121 93 - นายอุบล  อินธิแสง
บ้านหว้า เหล่าโพนทอง 7 122 147 - นางสำอาง  หันจันทร์
บ้านหว้า เหล่านาดี 11 123 49/1 - นางพรรณา  ยาวิคำ
บ้านหว้า เหล่าโพนทอง 12 124 92 - นางบัวบาล  ตุ้ยด้วง
บึงเนียม บึงใคร่นุ่น 2 125 41 - นายทองสา  บุตตะชา
บึงเนียม ดอนดู่ 3 126 124 - นายบุณยกร  โพยนอก
บึงเนียม บึงฉิม 4 127 34/1 - นางสำรี  ภูลอยดง
บึงเนียม บึงสวางค์ 5 128 32 - นายโอภาส  กุสันเทียะ
บึงเนียม ดอนดู่ 11 129 57 - นายสวัสดิ์  ก้อนมาตร
บึงเนียม สงเปือย 12 130 78/3 - นางสาวมลิวรรณ  ดรมุงคุณ
พระลับ ผือ 2 131 261 - นายดำรงณ์  ศรีทาโส
พระลับ พระคือ 3 132 165 - นางอุษา  มิเถาวัลย์
พระลับ หัวถนน 5 133 91 - นางจันทร์ฉาย  หวยโนนทัน
พระลับ หนองไฮ 8 134 59 - นายอิฐ  นาเมืองจันทร์
พระลับ เลิงเปือย 9 135 49/30-31 ภูมิธรรม นางกอบกาญ  นาเมืองจันทร์
พระลับ พระคือ 10 136 216 - นายบุญชู  สุวรรณสาร
พระลับ หนองแสง 12 137 250 - นายวิรัตน์  ละน้อย
พระลับ เลิงเปือย 13 138 52 - นางมะลิ  พระสุวรรณ
พระลับ โคกน้อย 14 139 20 - นางสาวสมหมาย  จันทรควร
พระลับ แสงอรุณ(พระคือ) 18 140 219/1 - นางกัลยารัตน์  เทียงธรรม
เมืองเก่า สะอาด 2 1 141 58/3 - นางสุรัตน์  บุษราคำ
เมืองเก่า โนนตุ่น 5 142 44 - นางเพ็ญศรี  รุ่งเรือง
เมืองเก่า ดอนบม 6 143 14 ประชาบำรุง นายประพันธ์  วรรัตน์
เมืองเก่า ขามเจริญ 8 144 312 - นางเต็ม  จำปา
เมืองเก่า กุดกว้าง 12 145 339 - นางสุภาส  คำทุ่น
เมืองเก่า ดอนบม 13 146 169 - นางวรรณี  วริยศ
เมืองเก่า การเคหะ 14 147 3/15 - นายสมเกียรติ  โรจนแสงชัย
เมืองเก่า กุดกว้าง 3 17 148 197 - นางบุญปลูก ลาหมัน
ศิลา ศิลา 1 149 63/1 - นางหนูเทียน  ทัพซ้าย
ศิลา โนนม่วง 3 150 208/1 - นายสุพัฒ  วงษ์โก
ศิลา บึงอีเฒ่า 5 151 13/1 - นางคำพัน  สมศรีหา
ศิลา ท่าแก 6 152 8 - นางมณีรัตน์  คำชา
ศิลา เต่านอ 7 153 164 - นางอรุณ  สมภักดี
ศิลา หนองหิน 8 154 106/2 - นางหนูเทียน  โพธิศรี
ศิลา โกทา 9 155 322 - นางรัตนา  คุณโกทา
ศิลา ดงพอง 10 156 25 - นางสาวสมจิตร  จันทะโสดา
ศิลา ดอนยาง 11 157 42/1 - นางเตียน  จันทรสาเทพ
ศิลา เกษร 15 158 54 - นายสุจิตร  ลาม่วง
ศิลา ศิลา 18 159 104 - นางวิลัย  พรมโสดา
ศิลา ดอนหญ้านาง 20 160 192 - นางเพ็ญณี  บุษราคัม
ศิลา หนองหิน 22 161 156 - นางกมลพร  พรกนก
ศิลา ศิลา 28 162 335 - นายสุมิตร  จิตรงาม
สาวะถี หนองตาไก้ 1 163 70 - นางสาวลมิดา  พรมตาไก้
สาวะถี สาวะถี 6 164 1 - นางประนอม  เขียวขจรไกล
สาวะถี งิ้ว 9 165 90 - นางสาวหมุน  โคตรหนองปิง
สาวะถี หนองปิง 10 166 59 - นายบุญถม  พรมคำ
สาวะถี เพี้ยฟาน 13 167 1 - นายอุไร  วรดินา
สาวะถี ลาดนาเพียง 14 168 235 - นายหนูพา  พั่วโพธิ์
สาวะถี โนนรัง 16 169 65 - นางสุภี  สมกลาง
สาวะถี งิ้ว 19 170 16 - นายสุบิน  จันทร์ดา
สาวะถี สาวะถี 21 171 14 - นายสานิต  ดาวสาวะ
สาวะถี โนนรัง 22 172 109 - นายสุ่ม  จันทร์สงกา
สาวะถี ม่วงโป้ 23 173 54 - นางปัชชา  สีนะ
สาวะถี โนนกู่ 24 174 216 - นายพยง  เชื้อสาวะถี
สำราญ สำราญ 1 175 30 - นายประสิทธิ์  สวัสดิ์วอ
สำราญ เฟียฟาน 5 176 49 - นางสมหมาย  ภูมิชัย
สำราญ ปลาเซียม 7 177 87 - นายอินปอง  นามมา
สำราญ โคก 9 178 293 - นายพลวัต  พรมลี
สำราญ โคก 12 179 180 - นายทวี เขียวจันทร์
สำราญ สำราญ 13 180 2 - นายเฉลิมพันธ์  สำราญพิทักษ์
หนองตูม หนองงูเหลือม 3 181 77 - นายทองสาว  ศรีสวัสดิ์
หนองตูม หนองงูเหลือม 4 182 44 - นางลัดดาวัลย์  ดวงบุบผา
หนองตูม โคกท่า 5 183 166 - นายวุฒิชัย  ขามพิทักษ์ 
หนองตูม หนองบัวน้อย 6 184 169 - นายสนอง  โฮมชัยวงษ์
หนองตูม เหมือดแอ่ 7 185 17 - นางมุข  ใจสัตย์
หนองตูม ท่าฉาง 9 186 52 - นายสุราษฎร์  สีทัดยศ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556
 เข้าชม : 145432
 
 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com