[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

บทความทั่วไป
สุดอัศจรรย์..16 คําทํานายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555

คะแนน vote : 194  สุดอัศจรรย์...16 คำทำนายพระพุทธเจ้า ชี้ชะตามนุษย์โลก

ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ความเจริญทางด้านวัตถุ ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นที่น่าฉงนว่า ทำไมคนในโลกกลับมีความสุขน้อยลง และดูเหมือนว่าปัญหาในการดำรงชีวิต กลับมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาทางด้านศีลธรรม จริยธรรมอันเป็นความเจริญทางด้านจิตใจ ดูจะเป็นสมการผกผัน กับความเจริญทางด้านวัตถุอย่างน่าเป็นห่วง ทุกวันนี้ หากเราฟังข่าวคราวไม่ว่าในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ล้วนแล้วแต่มีเหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเอง
 
 
หลายๆ สิ่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ก็สามารถนำมาใช้คาดการณ์ล่วงหน้าและรับมือได้ทัน แต่ก็มีไม่น้อย ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังไปไม่ถึง แต่หากจะบอกว่าสภาพการณ์หลายๆ อย่างที่อุบัติขึ้นในสมัยปัจจุบัน เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ได้ทำนายล่วงหน้ามาแล้วกว่า 2500 ปี หลายๆ คนอาจจะยังไม่เชื่อ หรือไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ดังนั้น กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอนำเรื่อง "พุทธทำนาย" อันปรากฏอยู่ในอรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินนิมิตชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย ซึ่งเป็นเรื่องเล่าถึงสมัยที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงทำนายพระสุบิน(ความฝัน) ให้พระเจ้าปเสนทิโกศล จำนวน 16 ข้อ ว่ามีความหมายอย่างไร ดังนี้
 
 
วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ครองกรุงสาวัตถี ได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมย์ในราตรีกาล ครั้นล่วงปัจฉิมยามใกล้รุ่ง ได้ทอดพระเนตรเห็น พระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง ถึง 16 ประการ อันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด จึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทม และครั้นรุ่งเช้า ก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักทำนาย พวกพราหมณ์ปุโรหิต ก็พากันทำนายว่าเป็นพระสุบินที่ร้าย และว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตราย 3 ประการ ไม่เสียราชทรัพย์ ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือไม่ก็ต้องสวรรคต อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนะให้พระองค์ทำพิธีบูชายัญสัตว์ เพื่อสะเดาะห์เคราะห์ เมื่อพระนางมัลลิกา พระมเหสีทราบเรื่องเข้า จึงทูลให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่า เหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอน เพียงแต่มิใช่เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือแว่นแคว้นของพระองค์ แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆ ไป และแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว 2500 ปี เมื่อศาสนาเสื่อมลง (กล่าวกันว่า อายุของพุทธศาสนาในกัลป์นี้ ยืนยาวเพียง 5,000 ปี หลังจากนั้น ต้องรอยุคของพระศรีอาริยเมตตไตรย์ พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาโปรดสัตว์)
 
 
 
ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล และคำทำนายของพระพุทธเจ้าทั้ง 16 ประการ ประกอบด้วย

1. ทรงฝันว่า มีโคตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชัญ 4 ตัว ต่างคิดจะชนกัน ก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจาก 4 ทิศ ฝูงชนต่างรอดู โคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่น แต่แล้วต่างก็ถอยออกไป ไม่ชนกัน -
พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่า ในอนาคตในชั่วศาสนาของพระองค์ เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลง มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ฝนฟ้าจักแล้ง ทุพภิกขภัยจักเกิดขึ้น คล้ายเมฆตั้งเค้าจะมีฝน มีเสียงคำรามกระหึ่ม แต่แล้วก็ไม่ตก กลับเลยหายไป เหมือนโคตั้งท่าจะชนกัน แต่ไม่ชนกันฉะนั้น

2. ทรงฝันว่า ต้นไม้เล็กๆ และกอไผ่ที่โตเพียงคืบบ้าง ศอกบ้าง ก็ออกดอกออกผลแล้ว -
พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปเมื่อโลกเสื่อม มนุษย์แม้จะมีอายุเยาว์ มีวัยยังไม่สมบูรณ์ก็จะมีราคะกล้า และสมสู่กันตั้งแต่อายุยังน้อย และจะมีลูกแต่เด็กๆ เหมือนต้นไม้เล็กๆ แต่ก็มีผลแล้ว

3. ทรงฝันว่า ทรงเห็นแม่โคใหญ่ๆ พากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิด -
ทรงทำนายว่า ต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอบผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอย คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่ง หาเลี้ยงตนไม่ได้ ก็ต้องง้อ ต้องประจบเด็กๆ ดังที่แม่โคที่ต้องกินนมลูกโคฉะนั้น

4. ทรงฝันว่าผู้คนไม่ใช้วัวตัวใหญ่ ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียน กลับไปใช้โครุ่นๆ ที่ยังปราศจากกำลังมาลาก เมื่อมันลากเกวียนให้แล่นไม่ได้ มันก็สลัดแอกนั้นเสีย -
ทรงทำนายว่า ในภายหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม แทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ ให้กับผู้มีสติปัญญา ความรู้ กลับไปมอบยศศักดิ์ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัด ด้อยประสบการณ์ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี กิจการต่างๆ ก็ไม่สำเร็จ ก็เหมือนใช้โครุ่นมาเทียมแอก เกวียนก็แล่นไม่ได้ฉันใด ก็ฉันนั้น

5. ทรงฝันว่าเห็นม้าตัวหนึ่ง มีปากสองข้าง ฝูงชนก็เอาหญ้าไปป้อนที่ปากทั้งสองข้าง มันก็กินทั้งสองข้าง -
ทรงทำนายว่า ในอนาคตเมื่อผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรม ตั้งคนพาล หรือคนไม่มีศีลธรรมไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่น คนเหล่านั้นก็จะไม่นึกถึงบาปบุญ คุณโทษ แต่จะตัดสินคดีต่างๆ ตามแต่ใจชอบ โดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณ ดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองปาก

6. ทรงฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพง ไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่ง พร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกตัวนั้น ถ่ายปัสสาวะใส่ถาดทองนั้น -
ทรงทำนายว่า ต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนา คนตระกูลต่ำ หรือคนพาลจะได้เป็นใหญ่เป็นโต และคนมีตระกูล ก็จะต้องยกลูกสาว ให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้น เหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสาวะรด

7.ทรงฝันว่า มีชายคนหนึ่งนั่งฟั่นเชือก แล้วหย่อนไปในที่ใกล้เท้า แม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่ง นอนอยู่ใต้ตั่งที่บุรุษนั้นนั่งอยู่ แล้วก็กัดกินเชือกนั้น โดยที่เขาไม่รู้ตัว -
ทรงทำนายว่า ในกาลข้างหน้า ผู้หญิงจะเหลาะแหละ โลเล ลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัว เที่ยวเตร่ ประพฤติทุศีล แล้วก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ด้วยความลำบากไปใช้ หรือให้ชายชู้ เหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตั่ง คอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่น และหย่อนลงไว้ใกล้เท้า

8. ทรงฝันว่ามีตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่งวางอยู่ตรงประตูวัง แวดล้อมด้วยตุ่มว่างๆ เป็นอันมาก แต่คนก็ยังไปตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มอยู่ จนล้นแล้วล้นอีก โดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆ นั้นเลย -
ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อศาสนาเสื่อม คนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจ จะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า คนที่รวยอยู่แล้ว ก็จะมีคนจนหารายได้ ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้น ดังฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วจนล้น ส่วนตุ่มที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ำ

9. ทรงฝันเห็นสระแห่งหนึ่ง มีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็ม และมีท่าขึ้นลงโดยรอบ สัตว์ต่างๆ ก็พากันดื่มน้ำในสระ แต่แทนที่น้ำบริเวณที่สัตว์เหยียบย่ำจะขุ่น กลับใสสะอาด ส่วนน้ำที่อยู่ลึกกลางสระที่สัตว์ไม่ไปดื่มหรือ เหยียบย่ำแทนที่จะใส กลับขุ่นข้น -
ทรงทำนายว่า ต่อไป เมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขาดเมตตา คอยใช้อำนาจ รีดนาทาเร้นหรือกินสินบน ชาวบ้านชาวเมือง ก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆ ทำให้ที่นั้นๆ ที่คนพากันไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เหมือนน้ำรอบๆ สระที่ใส ส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่า เหมือนกลางสระที่ขุ่น

10. ทรงฝันว่า เห็นข้าวที่คนหุงในหม้อใบเดียวกัน สุกไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้าวแฉะ ข้าวดิบ และข้าวสุกดี -
ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้น ก็จะทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือตกไม่ทั่วถึง ทำให้การเพาะปลูกบางแห่งได้ผล บางแห่งก็ไม่ได้ผล เช่นเดียวกับข้าวที่มีสุกบ้าง ดิบบ้าง และแฉะบ้าง

11. ทรงฝันว่าคนนำแก่นจันทน์ที่มีราคาแพง ไปแลกกับเปรียงเน่า (อ่านว่า เปฺรียง มี 3 ความหมาย คือ 1. นมส้มผสมน้ำแล้วเจียวให้แตกมัน 2.น้ำมันจากไขข้อวัว และ 3.เถาวัลย์เปรียง แต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวัลย์เปรียง เทียบกับแก่นจันทน์ที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่า 2 ความหมายแรก) -
ทรงทำนายว่า กาลภายหน้า พระภิกษุอลัชชีเห็นแก่ได้ทั้งหลาย แทนที่จะนำธรรมะ ที่พระพุทธองค์สอน ไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ และละความโลภ กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากิน หาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเอง เหมือนเอาแก่นจันทน์ (ธรรมะคำสอนที่ดี) ไปแลกเอาเถาวัลย์เน่า (ลาภอามิสที่ได้รับมา ซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆ ได้)

12. ทรงฝันเห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้ -
ทรงทำนายว่า ต่อไปคำพูดของคน ที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ กลับจะได้รับความเชื่อถือ โดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้า ซึ่งปกติจะลอยน้ำ แต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนัก หรือหนักแน่น จึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหนัก ราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้

13. ทรงฝันว่าศิลาแท่งทึบขนาดเรือน ลอยน้ำได้เหมือนเรือ -
ทรงทำนายว่า ถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือ ซึ่งหนักแน่น มีน้ำหนักเปรียบประดุจแท่งศิลา กลับไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือกลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเหมือน เรือที่ลอยได้ ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้ว คือ คนหันไปเชื่อคำพูดคนที่ไม่ควรเชื่อ เหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจม สิ่งที่ควรจมกลับลอย

14. ทรงฝันว่า ทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆ วิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัว แล้วกลืนกินเข้าไป -
ทรงทำนายว่า เมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส ราคะ สามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็ก และจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้ เหมือนเขียดตัวเล็กๆ แต่กลับกินงูได้

15. ทรงฝันว่า ฝูงพญาหงส์ทอง ที่มีขนเป็นทอง ถูกแวดล้อมด้วยกา -
ทรงทำนายว่า ในอนาคตผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจบ และสวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูล เหมือนหงส์ทองแวดล้อมด้วยกา

16. ทรงฝันว่า ฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลือง และกัดกิน ทำให้เสืออื่นๆ สะดุ้งกลัว จนต้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะ -
ทรงทำนายว่าต่อไปภายหน้า คนชั่ว หรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจ และใช้อำนาจเป็นธรรม ทำให้คนดีถูกทำร้าย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องหลบหนี ซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้ เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะ

เมื่อพิจารณาความฝัน จะเห็นว่าหลายข้อในความฝัน เป็นสิ่งที่ผิดไปจากธรรมชาติ เช่น แม่โคกินนมลูกโค ม้าสองปาก เขียดกินงู และแกะกินเสือ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนมีนัยอันไปสู่พุทธทำนายทั้งสิ้น หลายคนอาจจะสงสัยว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล กษัตริย์ในสมัยพุทธกาล ทำไมฝันได้ไกลไปถึงอนาคต อันไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ได้ถึงเพียงนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าคงเป็นเพราะเทวดาดลใจ ให้พระองค์ฝันแปลกประหลาด เพื่อพระบรมศาสดาจะได้ฝาก "พุทธทำนาย" เป็นคำพยากรณ์อันอมตะไว้ เป็นเครื่องเตือนสติ ให้มนุษย์โลกได้ตระหนัก และระมัดระวังภัยพิบัตินานัปการ ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า หลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว เพราะคงเล็งเห็นด้วยญาณวิเศษแล้วว่า นับวันคนเราก็จะห่างไกลจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ จนเป็นเหตุให้มนุษย์มุ่งทำลาย เอารัดเอาเปรียบทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อกอบโกยไปบำรุงบำเรอกิเลสแห่งตน โดยขาดความรัก ความเมตตาต่อกัน จึงทำให้คนเห็นแก่ตัว และมีผลให้สภาพแวดล้อม ธรรมชาติแปรปรวนไปหมด

ในปัจจุบัน เหตุการณ์หลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง อันทำให้เพาะปลูกได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ปัญหาเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม เช่น เด็กและเยาวชนแก่แดดขึ้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเพิ่มขึ้น ลูกขาดความกตัญญู และความเคารพยำเกรงต่อพ่อแม่ อลัชชีหรือพระทุศีลมีมากขึ้น ชายแก่ตกอยู่ในอำนาจเมียเด็ก หรือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เช่น คนขาดความรู้ประสบการณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ปกครองบ้านเมืองเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้มีอำนาจรับสินบน ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป คนรวยยิ่งรวยเพราะมีช่องทาง และโอกาสเอาเปรียบคนจน เหมือนตุ่มใหญ่ที่คนตักน้ำไปใส่จนเต็มแล้วเต็มอีก แล้วปล่อยตุ่มเล็กให้ว่างเปล่า ตัวอย่างเหล่านี้ ล้วนไม่พ้นคำพยากรณ์ที่ทรงทำนาย บอกแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตของสมัยโน้น ก็คือ สมัยนี้หรือปัจจุบันนั่นเอง

อย่างไรก็ดี ก็ยังมีพุทธทำนาย เพิ่มเติมที่มีผู้ถอดความจากศิลาจารึก เชตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย ความว่า พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า "....
เมื่อศาสนาตถาคตล่วงเลยไปถึงกึ่งพุทธกาล สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในยุคนั้น จะพบกับความลำบากทุกชาติทุกศาสนา ตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลก ที่หมุนเวียนไปใกล้ความแตกทำลาย แผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟ มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทิศ คนในสมัยนั้น(ปัจจุบัน) จะมีวิสัยโหดดุจกำเนิดจากสัตว์ป่าอำมหิต จะรบราฆ่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำ ส่วนเวไนยสัตว์ผู้ขวนขวายในกุศลตามวัจนะของตถาคต ก็จะระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านเมืองใดมีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา เหตุร้ายภัยพิบัติจักเบาบาง แต่ก็จะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้น...ในระยะนั้นศาสนาของตถาคตเสื่อมลงมาก เพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม เชื่อคำของคนโกง กล่าวคำเท็จ ไม่เคารพหลักธรรมนิยม คนประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือในสังคม ผู้มีศีลธรรมประพฤติชอบ กลับไม่มีคนเคารพยำเกรง พระธรรมจะเริ่มเปล่งแสงรัศ มีฉายส่องโลกอีกวาระหนึ่ง

เมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ (น่าจะหมายถึงพระศรีอาริยเมตตไตรย์)....จะเสด็จมาเสริมสร้างพระศาสนา ของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปอีก 5,000 พระวรรษา…คำทำนายของตถาคตนี้ ย่อมยังเวไนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อ นับเป็นกรรมของสัตว์โลกที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตน ผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติ ให้รักษาศีลห้าประการ เจริญเมตตากรุณา ประกอบสัมมาอาชีพ มีใจสันโดษ รู้จักพอ ไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภยศ ตั้งใจประพฤติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคง จึงจะพ้นอันตรายในยุคกึ่งพุทธกาล
" นี่คือพุทธทำนายที่ทรงตรัสไว้ กว่า 2500 ปีล่วงมาแล้ว ส่วนใครจะเชื่อ จะปฏิบัติหรือไม่อย่างไร ก็คงเป็นไปตามกรรม ของแต่ละคนดังพระพุทธองค์ว่าไว้
 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : อมรรัตน์ เทพกำปนาท สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม


เข้าชม : 7229


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      CD ความเชื่อและประเพณี 28 / มี.ค. / 2557
      สุดอัศจรรย์..16 คําทํานายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 25 / มิ.ย. / 2555
      ตายแล้วไปไหน 3 / พ.ค. / 2554
      คำกล่าวรวมบุญ 10 / ก.ค. / 2551
      Concept คุณจะสร้างเวบเกี่ยวกับอะไร 4 / ก.พ. / 2551


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13:05:12
coach outlet
adidas wings
louboutin shoes
ralph lauren outlet
tory burch shoes
coach outlet
true religion outlet store
true religion jeans
insanity workout
chanel bags
swarovski crystal
oakley sunglasses
salomon shoes
cheap oakley sunglasses
kobe 9
ed hardy t-shirts
adidas shoes
air jordan 10
tods shoes
louis vuitton handbags
coach factor youtlet
mac cosmetics
new balance 574
cheap jordans
cheap oakley sunglasses
herve leger dresses
cheap nhl jerseys
louboutin shoes
michael kors uk
iphone 6 cases
lacoste polo shirts
nba jerseys
kate spade outletonline
lacoste shirts
asics shoes
burberry outlet
ghd
coach outlet
monster beats
herve leger
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
michael kors outlet online
discount oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
cheap mlb jerseys
ed hardy clothing
new balance shoes
coach outlet
true religion sale
burberry handbags
giuseppe zanotti outlet
tory burch outlet
coach factory outlet
tiffany and co
abercrombie and fitch
jordan 4
prada outlet
chanel outlet
nfl jerseys
air force one shoes
true religion jeans outlet
burberry factory outlet
ray ban uk
burberry outlet online
lululemon outlet
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
air max 2015
foamposite gold
air jordan gamma blue
true religion outlet
salvatore ferragamo
coach handbags
coach outlet
michael kors outlet
beats headphones
calvin klein underwear
ralph lauren outlet
monster beats
mlb jerseys
ray ban aviators
michael kors handbags
cheap oakleys
ray ban
rolex watches
mac makeup
air jordan 4
kate spade outlet
ray ban outlet
true religion jeans sale
mcm handbags
air jordan 6
puma shoes
ray ban sunglasses
air jordan 9
cheap ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
hollister clothing
polo lacoste pas cher
kate spade factoryoutlet
chanel 2.55
beats studio
instyler
puma sneakers
michael kors handbags
louis vuitton handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
timberland shoes
cheap snapbacks
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
louis vuitton handbags
true religion jeans
tiffany jewelry
toms shoes
babyliss
burberry outlet
celine outlet online
longchamp handbags
michael kors outlet sale
swarovski jewelry
snapback hats
cheap oakley sunglasses
soccer jerseys
converse all star
louis vuitton outlet
coach outlet store online
louis vuitton outlet
monster beats by dr dre
tory burch flats
michael kors handbags
chanel handbags
pandora charms
true religion
michael kors outlet
true religion outlet
cheap beats by dre
air jordan concord
kobe bryant shoes
burberry outlet
michael kors sale
michael kors outlet
christian louboutin
louis vuitton uk
michael kors handbags
kate spade outlet
michael kors canada
lululemon
cheap jordans
ray ban sale
pandora
discount oakley sunglasses
tiffany jewelry
fitflop
louis vuitton handbags
tods outlet
ray ban sunglasses
roshe run men
karen millen uk
instyler ionic styler
adidas outlet
air jordan 11
ray ban wayfarer
tods shoes
michael kors outlet store
fred perry polo shirts
true religion jeans
kate spade handbags
burberry outlet store
tory burch sale
kate spade outletstore
adidas outlet
coach outlet online
discount oakley sunglasses
ray ban sunglasses online
air jordan 5
calvin klein outlet
lacoste outlet
giuseppe zanotti
ray ban sunglasses
lebron james shoes
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
lebron shoes
gucci handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
louis vuitton outlet
celine outlet
toms
burberry sacrf
burberry handbags
prada handbags
ray ban sunglasses
coach outlet online
louis vuitton
marc jacobs
lebron 12
ghd hair straighteners
air jordan 11
toms outlet
oakley sunglasses
beats headphones
coach outlet store online
oakley sale
abercrombie and fitch
tory burch outlet online
tory burch outlet
karen millen dresses
beats by dre
tory burch handbags
gucci outlet
nike roshe run
chanel outlet online
abercrombie and fitch
converse shoes
pandora jewelry
mcm bags
tory burch outlet online
hollister clothing
valentino outlet
longchamp outlet
burberry sale
replica watches
insanity
tiffany and co
monster beats outlet
kobe bryants shoes
salomon running shoes
air jordan shoes
hollister
ralph lauren polo shirts
kate spade handbags
hollister shirts
mont blanc
chanel bags
nhl jerseys
ray-ban sunglasses
kate spade handbags
kate spade outlet
tory burch sandals
coach outlet
tory burch outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade handbags
monster headphones
coach outlet online
hollister uk
tory burch outlet online
fred perry sale
nike air max uk
timberland boots
kobe shoes
ferragamo shoes
air jordan 4
pandora jewelry
ray ban wayfarer
abercrombie
michael kors outlet online
kate spade outlet
toms shoes
ray ban
tods outlet
true religion jeans
coach outlet online
abercrombie
coach outlet store
fitflop shoes
chanel handbags
marc jacobs outlet
foamposite shoes
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
oakley sunglasses
coach outlet
ray ban sunglasses online
louis vuitton outlet
christian louboutin outlet
burberry outlet
hollister clothing store
asics running shoes
beats solo
mont blanc pens
coach purses
michael kors outlet
supra shoes
links of london uk
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
coach outlet store
jordan 11
ralph lauren outlet
chanel 2.55
iphone 6 plus cases
babyliss pro
kobe 9 elite
air jordan 13
ray ban sunglasses uk
air jordan shoes
oakley vault
burberry handbags
air max 90
cheap nba jerseys
oakley sunglasses
valentino shoes
chanel outlet
beats by dre
kate spade uk
thomas sabo uk
thomas sabo
kate spade outlet
air force 1 shoes
hollister pas cher
links of london
oakley outlet
burberry outlet online
โดย : 2015413caihuali    ไอพี : 23.231.252.183

ความคิดเห็นที่ 2
เสาร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 09:45:48
guowenhao20150418
michael kors sale
coach handbags
christian louboutin
prada outlet
iphone 6 cases
air max 90
pandora jewelry
burberry handbags
air jordan 6
cheap jordans
kate spade factoryoutlet
michael kors factory outlet
discount oakley sunglasses
lululemon
tods shoes
adidas wings
prada handbags
pandora charms
converse shoes
calvin klein outlet
michael kors handbags
coach outlet
kate spade handbags
burberry outlet
burberry outlet
chanel bags
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
gucci handbags
nike air max uk
michael kors outlet
mac makeup
mcm bags
tory burch outlet online
chanel outlet
air jordan shoes
beats by dre
ray ban sunglasses online
celine outlet
fitflop shoes
tory burch outlet
snapback hats
nba jerseys
michael kors outlet sale
tory burch sale
thomas sabo uk
coach factory outlet
burberry outlet
toms shoes
air jordan shoes
michael kors outlet
longchamp handbags
babyliss pro
tory burch flats
michael kors outlet
coach outlet store
foamposite gold
cheap nfl jerseys
chanel handbags
air jordan gamma blue
ed hardy clothing
true religion jeans sale
toms outlet
discount oakley sunglasses
true religion jeans
ray ban sunglasses uk
abercrombie and fitch
lacoste polo shirts
chanel bags
coach outlet store
michael kors outlet online
air jordan 11
valentino shoes
ray ban aviators
swarovski jewelry
nike roshe run
chanel outlet online
coach factory outlet
beats solo
foamposite shoes
burberry outlet online
michael kors handbags
tiffany and co
kate spade outletstore
michael kors outlet
cheap nhl jerseys
celine outlet online
kate spade handbags
hollister pas cher
true religion sale
kate spade handbags
louis vuitton handbags
timberland shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
converse all star
ray-ban sunglasses
chanel 2.55
oakley sunglasses wholesale
rolex watches
soccer jerseys
air jordan 9
cheap oakleys
louis vuitton outlet
thomas sabo
tods shoes
ray ban sunglasses
ralph lauren polo shirts
cheap oakley sunglasses
mac cosmetics
air force 1 shoes
adidas shoes
oakley sunglasses
michael kors handbags
christian louboutin outlet
cheap soccer jerseys
oakley vault
hollister
puma shoes
true religion jeans
supra shoes
ray ban sale
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
beats headphones
monster headphones
oakley sunglasses
burberry handbags
ray ban
kobe shoes
michael kors outlet store
karen millen dresses
cheap snapbacks
air jordan 5
true religion outlet
links of london
coach outlet online
burberry outlet
fred perry sale
kobe 9 elite
beats by dre
air jordan 13
abercrombie and fitch
louis vuitton outlet
giuseppe zanotti
kate spade uk
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
toms shoes
fred perry polo shirts
asics running shoes
ray ban sunglasses
ray ban uk
michael kors outlet
louboutin shoes
beats studio
instyler
salomon shoes
louis vuitton
kobe bryant shoes
jordan 11
discount oakley sunglasses
air jordan 11
lebron 12
tory burch outlet online
instyler ionic styler
abercrombie
pandora jewelry
tods outlet
nfl jerseys
ray ban sunglasses
polo lacoste pas cher
tiffany and co
ray ban sunglasses
burberry handbags
michael kors outlet
coach outlet store online
michael kors outlet online
jordan 4
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
lacoste shirts
coach purses
hollister clothing
coach outlet online
michael kors canada
ray ban
insanity
tory burch outlet online
marc jacobs
hollister uk
ray ban sunglasses
puma sneakers
tods outlet
coach outlet online
tory burch shoes
burberry factory outlet
coach outlet
cheap nba jerseys
oakley outlet
chanel outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
lululemon outlet
lacoste outlet
fitflop
new balance 574
ghd
air force one shoes
ray ban sunglasses
hollister clothing
kobe 9
herve leger
oakley sunglasses
burberry outlet online
coach outlet store online
coach outlet
michael kors outlet online
abercrombie and fitch
monster beats
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
hollister shirts
links of london uk
true religion jeans
ray ban wayfarer
swarovski crystal
oakley sale
coach outlet online
true religion outlet
kate spade outlet
air jordan 4
michael kors outlet online
tiffany jewelry
chanel handbags
kate spade outlet
ray ban outlet
air max 2015
michael kors handbags
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
kobe bryants shoes
air jordan 4
ray ban sunglasses online
new balance shoes
herve leger dresses
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
mlb jerseys
louis vuitton uk
monster beats by dr dre
tory burch sandals
chanel 2.55
ghd hair straighteners
cheap jordans
iphone 6 plus cases
tory burch handbags
polo ralph lauren outlet
lebron shoes
gucci outlet
louboutin shoes
burberry sacrf
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
salomon running shoes
air jordan concord
louis vuitton outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
air jordan 10
replica watches
kate spade outletonline
coach factory outlet
lebron james shoes
coach outlet
monster beats
timberland boots
ray ban wayfarer
beats headphones
valentino outlet
marc jacobs outlet
asics shoes
pandora
ferragamo shoes
true religion
louis vuitton handbags
cheap ray ban sunglasses
adidas outlet
true religion jeans
coach factor youtlet
michael kors uk
ed hardy t-shirts
coach outlet
tiffany jewelry
mont blanc
calvin klein underwear
coach outlet
cheap beats by dre
mcm handbags
true religion jeans outlet
babyliss
hollister clothing store
louis vuitton handbags
kate spade outlet
insanity workout
toms
burberry outlet store
karen millen uk
abercrombie
kate spade outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
roshe run men
longchamp outlet
burberry sale
tory burch outlet
monster beats outlet
michael kors outlet
โดย : guoguo    ไอพี : 108.61.183.77

ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:27:33
chanyuan0630
mcm outlet
mulberry handbags
christian louboutin shoes
true religion sale
longchamp outlet
michael kors outlet clearance
lacoste polo shirts
hollister clothing store
true religion jeans
nike air max 90
ralph lauren femme
nike air force 1
swarovski outlet
coach outlet
hollister clothing
kate spade uk
ghd uk
louis vuitton handbags outlet
beats headphones
prada outlet
lululemon outlet
hermes outlet
asics
cheap jordans
louis vuitton outlet online
longchamp outlet
nike roshe
polo ralph lauren
tory burch outlet online
police sunglasses for men
swarovski crystal
michael kors wallet sale
cheap soccer jerseys
mulberry outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
cartier watches for sale
juicy couture tracksuit
tiffany and co
longchamp pliage
burberry outlet store
nfl jerseys
ferragamo outlet
gucci sunglasses uk
coach outlet online
cheap nba jerseys
tory burch outlet
polo ralph lauren
ralph lauren pas cher
beats by dre
ralph lauren outlet
nike tn pas cher
michael kors handbags outlet
rolex watches
babyliss flat iron
toms outlet
michael kors bags
louis vuitton bags
ray ban sunglasses sale
ferragamo shoes
iphone case uk
coach outlet online
michael kors outlet uk
hermes outlet
ralph lauren pas cher
hollister uk
michael kors outlet
beats headphones
michael kors outlet
swarovski outlet
chrome hearts outlet
prada outlet online
polo outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses sale
ray ban sunglasses
timberland shoes
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
dior sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors online outlet
fitflops sale
mbt shoes
tiffany jewellery
oakley sunglasses uk
tory burch outlet
nike uk store
ferragamo outlet
michael kors handbags
tory burch sandals
ralph lauren polo
iphone case
hollister uk
louis vuitton handbags
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
nike air max 90
nfl jerseys wholesale
cheap jordan shoes
calvin klein outlet
chrome hearts
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
reebok outlet store
cartier sunglasses
reebok trainers
true religion outlet uk
burberry outlet online
ray-ban sunglasses
coach outlet canada
true religion outlet
beats by dre
true religion outlet
tiffany outlet
coach outlet
gucci sunglasses
lululemon outlet
adidas shoes
coach outlet online
louboutin pas cher
swarovski crystal
michael kors factory store
beats by dre
rolex uk
michael kors handbags clearance
tory burch outlet
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren pas cher
replica watches
michael kors handbags outlet
lebron shoes
oakley sunglasses wholesale
burberry outlet sale
michael kors outlet
louis vuitton bags
burberry outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ray ban sunglasses
longchamp pas cher
mulberry bags
fitflops uk
rolex watches
thomas sabo outlet
adidas wings
cartier watches
mont blanc pens
ralph lauren outlet
louis vuitton bags
true religion jeans sale
hollister
mulberry handbags
coach outlet online
tiffany outlet
lululemon outlet
cheap nfl jersey
polo ralph lauren
hollister shirts
louis vuitton sunglasses
ferragamo shoes
tiffany and co
omega outlet
coach factory outlet
michael kors handbags
toms shoes
rolex orologi
michael kors outlet
longchamp handbags
swarovski crystal
air force 1 shoes
oakley sunglasses
michael kors outlet
tory burch outlet
ralph lauren outlet
mulberry uk
hermes birkin bag
nike huarache
michael kors handbags wholesale
jordan shoes
louis vuitton handbags
beats by dr dre
ralph lauren uk
timberland boots
louis vuitton outlet
longchamp handbags
hermes outlet store
kate spade uk outlet
tiffany and co
longchamp solde
true religion canada
mont blanc pens
ralph lauren outlet
police sunglasses
jordan pas cher
longchamp outlet
michael kors factory outlet
nike free run
michael kors clearance
michael kors outlet
michael kors online
hermes belt for sale
coach outlet online
louis vuitton pas cher
fitflops sale
basketball shoes
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
ralph lauren polo
michael kors outlet online
rolex watches
pandora jewelry
swarovski jewelry
nba jerseys
adidas uk
longchamp handbags
nike air huarache
rolex watches for sale
cartier outlet store
true religion jeans
longchamp outlet online
ferragamo outlet
nike blazer pas cher
hollister clothing
cartier sunglasses for men
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
true religion outlet
michael kors uk outlet
michael kors canada
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
air max 90
ferragamo shoes
true religion jeans
michael kors wallet
soccer jerseys wholesale
rolex watches
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
prada outlet
nhl jerseys
fitflops outlet sale
michael kors uk
ray-ban sunglasses
rolex outlet
rolex watches
true religion jeans
ralph lauren uk
nike roshe run
louboutin pas cher
bottega veneta outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
hollister sale
snapbacks wholesale
tory burch outlet online
nike air max 90
kobe bryant shoes
ray ban sunglasses
tiffany jewelry
ferragamo shoes
michael kors uk
jordan pas cher
kobe shoes
oakley sunglasses
nike blazer pas cher
rolex watches
tory burch outlet online
mulberry handbags
calvin klein underwear
michael kors wholesale
burberry sunglasses
christian louboutin outlet
ralph lauren uk
ray-ban sunglasses
michael kors handbags
nike store uk
tory burch outlet online
coach handbags outlet
louis vuitton pas cher
ralph lauren outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
nike huarache
cartier watches
fitflop sale
rolex watches
cheap oakley sunglasses
true religion jeans
nike tn pas cher
ray ban sunglasses
pandora outlet
lululemon uk
oakley sunglasses
fitflop clearance
adidas outlet
christian louboutin outlet
soccer jerseys
true religion jeans
pandora jewelry
ralph lauren
michael kors handbags
michael kors handbags clearance
lacoste shirts
cheap snapbacks
jordan shoes
tiffany and co
chrome hearts outlet
adidas uk store
reebok shoes
mulberry bags
christian louboutin uk
christian louboutin online
tiffany outlet
hermes belt
cheap jordan shoes
nike air force 1
kate spade uk
ferragamo outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet
fitflops shoes
air jordan shoes
fitflops sale clearance
coach outlet store
prada sneakers
tiffany and co
celine outlet
adidas trainers
nfl jersey wholesale
ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale
coach handbags
true religion uk
coach outlet
toms outlet
ralph lauren polo
michael kors handbags
tory burch shoes
longchamp pliage
links of london
burberry outlet store
cheap nhl jerseys
rolex watches for sale
tiffany jewellery
true religion jeans
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
ray ban sunglasses
michael kors canada
mulberry handbags sale
fitflops clearance
ray-ban sunglasses
tory burch outlet
mulberry handbags
versace sunglasses
adidas outlet store
fitflops clearance
celine outlet online
babyliss pro
michael kors outlet online
nike air huarache
kobe bryants shoes
cheap nfl jerseys
herve leger outlet
bottega veneta outlet online
cheap mlb jerseys
ray-ban sunglasses
toms outlet
hermes birkin
camisetas futbol baratas
dior outlet
ferragamo shoes sale
oakley sunglasses
air max 90
michael kors outlet
air max 90
kobe shoes
mulberry handbags
rolex watches outlet
michael kors outlet
tiffany jewellery
football shirts
true religion uk outlet
coach outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet online
true religion outlet
christian louboutin uk
true religion jeans
michael kors outlet clearance
michael kors factory outlet
cheap nfl jerseys
cheap nba jerseys
tiffany outlet
oakley sunglasses
louis vuitton neverfull sale
michael kors outlet store
ferragamo outlet
mulberry handbags
toms outlet store
cartier outlet
swarovski outlet
mulberry outlet
longchamp outlet
fitflops shoes
mbt shoes outlet
coach outlet store
coach outlet store
louis vuitton handbags
michael kors uk outlet
ray-ban sunglasses
lebron shoes
polo ralph lauren
swarovski crystal
longchamp pas cher
louis vuitton handbags outlet
toms outlet
chaussure louboutin
mlb jerseys
polo shirts
swarovski jewelry
ferragamo shoes
omega watches
lebron james shoes
true religion outlet
longchamp
cartier uk
michael kors outlet
michael kors outlet
versace sunglasses on sale
ralph lauren uk
louis vuitton outlet
futbol baratas
toms shoes
true religion outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
burberry sunglasses on sale
christian louboutin shoes
polo ralph lauren
fitflops sale clearance
michael kors outlet
prada sunglasses for women
cheap michael kors handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
longchamp solde
reebok shoes
mulberry outlet
true religion jeans
mulberry handbags sale
michael kors outlet online
burberry outlet online
nike free 5.0
louis vuitton neverfull
oakley sunglasses sale
ralph lauren polo
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
mlb jerseys
michael kors outlet
longchamp handbags
swarovski outlet
tiffany jewelry
longchamp pliage
kate spade handbags
polo ralph lauren
beats by dr dre
louis vuitton outlet store
adidas wings shoes
nike air max 90
oakley sunglasses
michael kors handbags
cheap mlb jerseys
tiffany and co jewelry
coach outlet
cheap oakley sunglasses
chrome hearts outlet online
beats headphones
prada sunglasses
true religion jeans outlet
swarovski crystal
fitflops sale
nike air force 1
louis vuitton outlet
ray-ban sunglasses
swarovski crystal
coach outlet store
michael kors outlet
montblanc pens
ralph lauren shirts
ghd hair straighteners
true religion jeans
christian louboutin outlet
tory burch outlet
cheap jordans
jordan shoes 2015
replica watches
hermes bags
ray ban sunglasses
herve leger dresses
nba jerseys
michael kors uk
louis vuitton outlet stores
cazal sunglasses
tiffany outlet
coach outlet online
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
air jordan shoes for sale
fitflops sale
fitflops sale clearance
ferragamo shoes
longchamp outlet
pandora outlet
gucci outlet online
lululemon pants
tiffany jewelry
cheap jordans
hollister shirts
nike air max
cheap ray ban sunglasses
lululemon outlet online
air max 2015
rolex watches for sale
links of london jewellery
juicy couture outlet
cazal outlet
oakley sunglasses wholesale
thomas sabo uk
prada shoes
christian louboutin outlet
fitflops outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
mont blanc outlet
fitflops clearance
lebron james shoes
air max 90
louis vuitton pas cher
michael kors outlet
louis vuitton sunglasses for women
mcm backpack
toms shoes
tiffany and co
cheap football shirts
coach outlet store
coach outlet
sac louis vuitton pas cher
prada handbags
ray ban sunglasses
mulberry sale
nike air max 2015
ray-ban sunglasses
true religion outlet
hollister
louis vuitton bags cheap
burberry outlet
gucci outlet
michael kors handbags
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet store
burberry outlet
cheap ray ban sunglasses
chaussure louboutin
true religion jeans
tory burch shoes
soccer jerseys
michael kors uk
fitflops uk
cheap replica watches
longchamp pliage
air max 90
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
โดย : chanyuan    ไอพี : 174.139.114.250

ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 20:38:58
chanyuan11.11
north face outlet
tiffany and co jewelry
fitflops sale
ugg canada
rolex watches
coach outlet
michael kors outlet online
coach handbags
swarovski crystal
coach outlet
polo ralph lauren
tiffany and co
michael kors outlet clearance
cheap jordans
fitflops sale
air max 90
adidas nmd
hermes birkin
canada goose outlet
true religion jeans
nike free running
ugg boots
canada goose jackets
michael kors factory outlet
cartier outlet
polo ralph lauren
the north face outlet
ralph lauren polo
ugg boots
longchamp handbags
ferragamo outlet
louis vuitton outlet
ghd hair straighteners
abercrombie and fitch
air max 90
montblanc pens
ugg outlet
louis vuitton handbags
prada handbags
gucci outlet
ugg outlet
ugg outlet
marc jacobs outlet
nike air force 1
canada goose jackets
toms shoes
mulberry outlet
uggs outlet
canada goose outlet
true religion sale
cheap mlb jerseys
mulberry outlet
uggs
cazal sunglasses
canada goose outlet online
nike blazer pas cher
mulberry handbags
oakley sunglasses wholesale
tiffany jewellery
mizuno running shoes
canada goose jackets
oakley sunglasses
lululemon outlet
mcm outlet
ray ban sunglasses sale
true religion outlet
michael kors canada
michael kors handbags
tods outlet
ugg outlet
air max 90
mbt shoes
adidas wings
polo ralph lauren
north face outlet
canada goose outlet
ray-ban sunglasses
nike free run
coach outlet online
yeezy boost 350
hollister clothing
prada sunglasses
ugg outlet
ferragamo outlet
air max uk
michael kors outlet
beats by dr dre
chrome hearts
longchamp pliage
michael kors outlet
nike outlet store
ralph lauren polo
mac cosmetics
north face jackets
louis vuitton
michael kors outlet
michael kors outlet
ugg boots
tory burch outlet
rolex outlet
ralph lauren pas cher
longchamp pas cher
the north face jackets
true religion jeans
ray ban sunglasses
louis vuitton handbags
valentino outlet
canada goose
uggs outlet
adidas trainers
michael kors factory outlet
nike free 5
michael kors outlet
air jordan 4
louis vuitton pas cher
north face jackets
louis vuitton pas cher
rolex watches
nike free run
hermes bags
beats by dr dre
reebok outlet store
michael kors outlet clearance
swarovski crystal
true religion jeans
tory burch shoes
longchamp outlet
the north face jackets
tory burch outlet
uggs canada
polo ralph lauren
true religion jeans
soccer jerseys
ralph lauren polo
fitflops outlet
michael kors outlet
true religion outlet
north face uk
michael kors handbags
michael kors handbags clearance
ferragamo outlet
sac longchamp
canada goose jackets
lacoste pas cher
tiffany outlet
coach outlet clearance
canada goose outlet
polo ralph lauren
converse shoes
swarovski crystal
canada goose outlet
coach outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops shoes
chrome hearts outlet
canada goose outlet store
timberland boots
tiffany jewelry
uggs outlet
cheap jordans
uggs on sale
north face jackets
ferragamo shoes
michael kors outlet online
nike trainers
louis vuitton outlet stores
canada goose outlet
nike foamposite
nike outlet
true religion jeans
ugg boots
air max 90
nike roshe run
lebron james shoes
ugg outlet
nike outlet store
canada goose outlet
christian louboutin uk
cheap uggs
christian louboutin outlet
moncler outlet online
michael kors factory outlet
true religion jeans
soccer jerseys
vans shoes
louis vuitton
ugg outlet clearance
coach outlet clearance
coach outlet
cheap nike shoes
louis vuitton handbags
salomon shoes
canada goose outlet
ugg boots
ugg
uggs
coach outlet
nike air max
instyler ionic styler
basketball shoes
celine outlet
tiffany jewellery
uggs outlet
ugg boots
cheap uggs
yeezy boost
true religion jeans
michael kors handbags cheap
ugg outlet
asics
louis vuitton handbags
louis vuitton sunglasses
ugg boots
michael kors outlet clearance
moncler jackets
uggs outlet
michael kors handbags outlet
the north face jackets
longchamp pliage
longchamp outlet
canada goose jackets
kate spade handbags
true religion uk
true religion outlet
supra shoes
nfl jerseys wholesale
adidas nmd runner
longchamp handbag
michael kors bags
kate spade handbags
ugg boots
cheap jordans
michael kors outlet store
louboutin pas cher
ralph lauren shirts
toms shoes
ugg outlet
prada shoes
longchamp solde
canada goose jackets
futbol baratas
true religion jeans
air max 90
uggs on sale
ugg boots
oakley sunglasses
fitflops sale
canada goose outlet
nike air max 2015
nba jerseys
tory burch outlet
hollister uk
coach outlet
jordan shoes
jordan shoes
air jordan shoes
oakley sunglasses
ugg boots canada
cheap snapbacks
uggs outlet
moncler outlet
michael kors factory outlet
bottega veneta outlet
uggs canada
canada goose outlet
coach outlet online
cheap nfl jerseys
cheap jordans for sale
ysl outlet
coach outlet
lululemon outlet
toms shoes
ugg boots
uggs outlet
ugg sale
replica watches
fitflops sale clearance
nike store uk
uggs outlet
michael kors outlet
coach outlet online
longchamp handbags
fitflop clearance
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet canada
hermes outlet
ed hardy clothing
ugg slippers
swarovski jewelry
ferragamo shoes
coach outlet
ugg boots
cheap nfl jerseys
lacoste polo shirts
oakley sunglasses
mulberry handbags
coach outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors wallets
toms shoes
ralph lauren uk
ugg boots uk
coach outlet clearance
swarovski crystal
mulberry handbags
oakley sunglasses
chrome hearts
ugg boots
coach outlet online
new balance shoes
hollister uk
ugg outlet
uggs outlet
hermes belt
puma outlet
moncler outlet
michael kors outlet online
hollister canada
louis vuitton neverfull
kobe shoes
ferragamo shoes
coach outlet
polo ralph lauren
chrome hearts outlet
dior sunglasses
christian louboutin online
herve leger outlet
michael kors outlet
the north face jackets
michael kors outlet
ferragamo shoes
canada goose jackets
coach outlet clearance
louis vuitton outlet
ralph lauren uk
canada goose outlet
michael kors handbags
louis vuitton outlet
ugg boots
ugg boots
fitflops sale clearance
canada goose outlet
canada goose jackets
ugg outlet uk
louis vuitton bags
ray ban sunglasses
nike huarache
mulberry sale
chaussure louboutin
ralph lauren uk
rolex watches
ugg australia
ralph lauren
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
michael kors outlet store
juicy couture outlet
ralph lauren pas cher
oakley sunglasses
longchamp handbags
ray ban sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet
nike mercurial
louis vuitton outlet
prada outlet
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
nike tn pas cher
lululemon outlet
beats headphones
cheap jordans free shipping
michael kors outlet clearance
burberry outlet
ray ban sunglasses
kobe bryant shoes
rolex watches
adidas outlet store
cheap mlb jerseys
cartier watches
michael kors handbags
cheap nba jerseys
canada goose outlet
rolex watches
rolex watches for sale
nike roshe run
versace sunglasses
ugg canada
nike huarache
coach outlet online
michael kors handbags
fitflops shoes
cartier watches
hollister clothing
air jordan 11
oakley sunglasses
adidas uk
cheap nhl jerseys
burberry outlet
true religion outlet
cheap ugg boots
cartier watches
michael kors wallets for women
michael kors outlet
mont blanc pens
kobe 9
air jordan 13
air max uk
ugg outlet
louis vuitton handbags
true religion jeans
replica watches
michael kors handbags
longchamp outlet
moncler coats
michael kors outlet clearance
north face jackets
nike roshe
michael kors handbags
iphone case
tory burch outlet
hollister sale
giuseppe zanotti outlet
beats by dre
cheap uggs
nike air force 1
air max uk
michael kors handbags
ugg boots
louis vuitton
louis vuitton
coach outlet
ralph lauren polo shirts
jordan pas cher
canada goose jackets
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
lebron james shoes
louis vuitton outlet stores
coach outlet
abercrombie and fitch
canada goose outlet
mulberry bags
links of london
uggs clearance
cheap jordans
north face jackets
rolex watches
football shirts
tory burch outlet
michael kors outlet
cartier watches
calvin klein underwear
pandora jewelry
omega watches
louis vuitton handbags
ugg outlet
reebok trainers
ugg outlet
canada goose jackets
ugg boots
north face outlet
louis vuitton
canada goose jackets
celine outlet
longchamp bag
ugg outlet
ugg sale
north face jackets
nike air max uk
pandora jewelry
michael kors uk
canada goose jackets
swarovski crystal
michael kors outlet online
oakley sunglasses
north face jackets
mulberry handbags
thomas sabo uk
burberry outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
โดย : chanyuan    ไอพี : 174.139.35.38

ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:14:13
coach outlet online
mlb jerseys
adidas nmd r1
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses cheap
ed hardy outlet
moncler outlet online
discount nike shoes
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet store
canada goose jackets
bottega veneta outlet
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
ugg boots
polo ralph lauren outlet online
levis outlet
discount oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
canada goose parka
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet
uggs
ugg boots clearance
true religion outlet online
red bottom
cheap ugg boots
converse uk
moncler uk
birkenstock
michael kors outlet store
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
ysl outlet store
cheap ray bans
canada goose
oakley sunglasses cheap
uggs outlet
coach outlet online
ysl handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
michael kors handbags outlet
kate spade outlet online
louis vuitton borse
ugg australia
north face outlet
moncler jackets
pandora charms
coach outlet online
cheap jerseys
yeezy boost
ugg boots outlet
hollister clothing store
gucci borse
nfl jerseys wholesale
oakley sunglasses cheap
true religion outlet store
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
ray ban glasses
canada goose jackets
kate spade outlet online
canada goose sale
coach outlet store online
pandora charms
salvatore ferragamo shoes
louis vuitton handbags
nike flyknit
fitflops sale
coach factory outlet online
canada goose sale
toms outlet store
pandora bracelet
Replica Rolex
canada goose outlet
gucci handbags outlet
air max outlet
coach factory outlet online
stan smith adidas
louboutin sale
nike free 4.0 flyknit
longchamp uk
oakley sunglasses wholesale
louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
true religion jeans outlet
moncler pas cher
birkenstocks
ugg outlet
nike blazer low pas cher
polo ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
polo ralph lauren pas cher
coach outlet online
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans outlet
canada goose jackets uk
louboutin outlet
michael kors bags
uggs outlet
cheap jordan shoes
coach outlet store online
raybans
cheap ray ban sunglasses
supra shoes
oakley vault outlet store
hollister uk
true religion jeans outlet
fitflops sale
michael kors outlet online
michael kors
nike uk
chaussure louboutin
adidas superstar
canada goose jackets
outlet louis vuitton
michael kors handbags clearance
valentino shoes
puma outlet
longchamp handbags
michael kors bags
cheap nfl jerseys
birkenstock outlet
michael kors handbags outlet
michael kors outlet store
fitflop
polo ralph lauren
kate spade bags
canada goose jackets uk
cheap jerseys wholesale
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren
michael kors outlet store
coach factory outlet online
nike outlet
north face jackets
birkenstock sale
longchamp outlet store
longchamp bags
michael kors
michael kors outlet canada
ugg outlet
kobe bryant shoes
air max 90
pandora jewelry outlet
oakley sunglasses outlet
michael kors bags
cheap oakley sunglasses
birkenstock uk
coach factory outlet online
red bottom shoes
michael kors outlet online
michael kors outlet store
louis vuitton purse
adidas nmd runner
polo ralph lauren
red bottom
cheap nike shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
jordans
hermes bags
christian louboutin sale
michael kors outlet sale
adidas outlet store
moncler uk
discount oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
longchamp handbags
celine outlet online
michael kors handbags
gucci
rolex replica watches for sale
canada goose jackets
birkenstock outlet
ugg outlet store
gucci outlet online
armani exchange outlet
nike sneakers
cheap air max
jordan shoes
louis vuitton factory outlet
cheap jordan shoes
adidas yeezy boost
nike air force
timberland shoes
ugg australia
michael kors purse
jordan uk
cheap nike sneakers
kd 8 shoes
canada goose jackets
ugg boots outlet
coach outlet store online clearance
ed hardy clothing
louboutin shoes
toms
moncler jackets
yeezy boost
gucci outlet online
rolex watches
mlb jerseys
christian louboutin uk
adidas sneakers
ed hardy uk
canada goose sale
cheap ugg boots
ray bans
pandora charms sale
pandora bracelet
ugg boots sale
adidas nmd runner
michael kors handbags clearance
louboutin outlet
ray bans
cheap jordans for sale
lebron shoes 
birkin handbags
ugg australia outlet
pandora charms
kd shoes
coach factory outlet online
chaussure louboutin pas cher
true religion outlet
coach outlet online
yeezy shoes
true religion jeans outlet
kate spade
louboutin outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hollister co
oakley sunglasses outlet
louis vuitton
michael kors bags
uggs outlet
pandora outlet
coach factory outlet online
cheap rolex replica watches
christian louboutin sale
red bottom shoes for women
timberland boots outlet
coach outlet online
rolex watches
longchamp bag
ray ban glasses
celine handbags
ray ban glasses
adidas superstars
coach factory outlet online
michael kors handbags outlet
uggs canada
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
hugo boss outlet online
nike outlet store
ugg
toms outlet
coach outlet online
coach outlet store
ugg canada sale
adidas nmd r1
jordan shoes
michael kors outlet online
moncler coats
kate spade outlet
michael kors uk
yeezy shoes
true religion outlet store
christian louboutin outlet
yeezy boost 350
true religion jeans
nike air huarache
dolce and gabbana outlet online
vans outlet
coach outlet online
longchamp sale
michael kors outlet online
ralph lauren outlet online
fit flops
tory burch outlet online
michael kors outlet online
salvatore ferragamo shoes
authentic louis vuitton handbags
adidas yeezy boost 350
rolex replica watches
canada goose coats
burberry outlet
coach outlet online
longchamp bags
true religion uk
uggs
ugg boots
fake rolex watches
oakley sunglasses outlet
north face uk
coach outlet store online
coach outlet online
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
coach factory outlet online
louis vuitton outlet store
discount oakley sunglasses
true religion jeans outlet
red bottom heels
toms
michael kors outlet store
uggs outlet
rolex watches for sale
louis vuitton uk
canada goose outlet
jordan femmes pas cher
air jordans
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
adidas nmd runner
louis vuitton outlet online
abercrombie outlet
christian louboutin
ugg pas cher
vans store
uggs outlet
ugg sale
converse all star
ugg outlet
cheap ugg boots
air jordans
cheap ray ban sunglasses
tory burch sale
michael kors handbags
ray ban sunglasses discount
uggs
true religion sale
coach factory outlet online
abercrombie outlet
canada goose jackets
cheap uggs
hugo boss suits
nike cortez classic
cheap rolex watches
levi's jeans
polo ralph lauren
jordan retro
louis vuitton pas cher
louis vuitton bags
adidas store
ugg boots outlet
oakley vault outlet
lacoste outlet
michael kors outlet store
michael kors outlet canada
canada goose pas cher
timberland outlet
true religion outlet store
coach outlet online
kate spade uk
uggs on sale
polo ralph lauren outlet
pandora bracelet
abercrombie
james shoes
louboutin pas cher
canada goose
ugg canada
longchamp handbags
pandora charms sale clearanc
ugg boots
toms outlet
ugg boots sale
fitflops
cheap bottom shoes
christian louboutin shoes
michael kors
ed hardy store
louboutin shoes
jimmy choo shoes
cheap jordan shoes
hejixa20161212
โดย : hejiexia888@163.com    ไอพี : 199.119.141.174ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ [กด F5 ถ้ารหัสไม่ชัดเจน]
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05