[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

12 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมการแข่งขันกีฬาสีโรวเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
12 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล และคณะครู เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
12 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินฯ ออกนิเทศแหล่งเรียนรู้หัวนาโมเดล ( กศน.ต.โนนข่า) อ.พล จ.ขอนแก่น
นางมาลินี สุนทรศร ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการฯ ออกนิเทศแหล่งเรียนรู้หัวนาโมเดล ( กศน.ต.โนนข่า) อ.พล จ.ขอนแก่น
11 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์ เรียน รู้ เล่น โดย กสทช บ้านโคกไม้งาม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
พิธีเปิดศูนย์ เรียน รู้ เล่น โดย กสทช บ้านโคกไม้งาม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โดยท่าน นายอำเภอสีชมพู เป็นประธาน
11 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลห้วยเตย กศน. อำเภอซำสูง รับการนิเทศ กศน.ตำบล ตามนโยบาย กศน.ตำบลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2557
กศน.ตำบลห้วยเตย กศน. อำเภอซำสูง รับการนิเทศ กศน.ตำบล ตามนโยบาย กศน.ตำบลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2557
8 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อุบลรัตน์จัดอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
อบรมหลักสูตรนวดแผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.อุบลรัตน์
8 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมแนวทางการบูรณาการแผนงานและความร่วมมือในการจัดการพื้นที่แก่งละว้า ระดับจังหวัด
คณาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์สินี ช่วงฉ่ำ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ดร.อัจฉรา สากระจาย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการแผนงานและความร่วมมือในการจัดการพื้นที่แก่งละว้า ระดับจังหวัด
7 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอพล รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 7 -9 ตุลาคม 2556
7 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภออุบลรัตน์เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.56 7หน่วยงานจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ
4 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report)
กศน.อำเภอพล ประชุมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report)
30 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองนาำคำ จังหวัดขอนแก่น เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอหนองนาำคำ จังหวัดขอนแก่น เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
29 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล รับการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
กศน.อำเภอพล รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 5 ด้าน 18 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ประเิมิน ณ กศน.อำเภอพล
29 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.โนนข่า ร่วมถ่ายทำสารคดีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล
กศน.ต.โนนข่า,เกษตรอำเภอพล ร่วมถ่ายทำสารคดีเรื่องการใช้ไหลแดงควบคุมแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์การเรียนรู้หัวนาโมเดล อำเภอพล
25 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
25 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีไปร่วมให้ข้อมูลโครงการบ้านหลังเรียนและ TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแปนในการประเมินผลคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบที่ ๒
กศน.อำเภอมัญจาคีรีไปร่วมให้ข้อมูลโครงการบ้านหลังเรียนและ TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแปนในการประเมินผลคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบที่ ๒
25 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีไปร่วมเสวนาโครงการสัมมนาวิชาการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖
กศน.อำเภอมัญจาคีรีไปร่วมเสวนาโครงการสัมมนาวิชาการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอพล นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอพล เข้าวัดทำบูญฟังธรรม เพื่อสร้างบุญ สร้างกศุล สร้างกำลังใจ ในการทำงาน
นายประสิทธิ์ พรจันทึก นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอพล ถวายเพลวัดมิ่งเมืองพลารามทำบุญ ถวายสังฆทาน เพื่อสร้างบุญ สร้างกศุล สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินปีงบประมาณ 2556
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอพล เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556
23 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า สรุปงาน 56
นายชูชาติ หรัญรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า ได้จัดทำวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 ตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
21 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอพล นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนโนนข่าวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2556
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนโนนข่าวิทยา โซนทำนบภูดินภาคเรียนที่ 1/2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05