[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

21 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.โนนข่า ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ \" อนุรักษ์และพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ \"
กศน.ต.โนนข่า ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ \"อนุรักษ์และพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ\" ณ บ้านหัวนา ม.2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.โนนข่า ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2556
กศน.ต.โนนข่า ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจาดพระราชดำริ ปี 2556\" 1 เยาวชน 1กิจกรรมตามรอยพ่อหลวง\" ณ บ้านหัวนา ม.2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดอบรมโครงการ OTOP mini MBAรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล
กศน.อำเภอพล จัดอบรมโครงการ OTOP mini MBA รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยเรียนเชิญ นางศิตาพร ธรรมา, Mr.Franci patricและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล
15 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลลอมคอม (กศน.อำเภอพล) จัดอบรม ครู DARE ค. อาสาสมัคร กศน. ณ กศน.ตำบลลอมคอม
น.ส.พนิดา โคตา หน.ครู กศน.ตำบลลอมคอม จัดอบรม ครู DARE ค. อาสาสมัคร กศน. ณ กศน.ตำบลลอมคอม โดยมีอาสาสมัคร จำนวน 11 คน จาก 11 หมู่บ้านร่วมกิจกรรม
15 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ปี พ.ศ.2556 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กศน.อำเภอพล ส่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ปี พ.ศ.2556 รุ่นที่ 1-6 ณ โรงแรมศุภราชมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านไผ่ปฐมนิเทศ ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6ใน 8เดือน
โดยมี พ.อ.ท. พงศธร สนธิเส็ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศจบม.6ใน 8เดือน เพื่อยกระดับการศึกษาประชาชน อย่างมีคุณภาพวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่
14 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรม\"เช้าขาย..บ่ายสัมมนา\"กศน.อำเภอชนบท
กศน.อำเภอชนบทจัดมหกรรม\"เช้าขาย..บ่ายสัมมนา\"เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ในชุมชน
14 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอชนบทจัดปฐมนิเทศ ม.6 จบ 8 เดือน
กศน.อำเภอชนบท ได้จัดปฐมนิเทศ ม.6 8 เดิอน ตามโครงการ ยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนเข้ารับฟังคำชี่แจงและขั้นตอนการเรียนเพื่อให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตนในระยะเวลาที่กำลังศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
12 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เวียงเก่า จัดทำโครงการครัว กศน.
โครงการครัว กศน.มีแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (ครู ค ) ฯ
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่า น.ส.มยุรี รุ่งโชติ นายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครูประจำกลุ่ม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (ครู ค ) ฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำภอพล
9 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ อบต.เพ็กใหญ่ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กศน.ฯ
กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ร่วมกับ อบต.เพ้กใหญ่ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กศน.และสมทบกองทุนฯ อปพร.อส.ตร.ตำบลเพ็กใหญ่ ได้รับเกียรติ ส.ส.ดวงแข อรรณนพพร เป็นประธานในพิธี
7 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.โนนศิลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ครูแดร์ กศน.)
(ครูแดร์ กศน.)
5 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา(ครู ข)ฯ
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ครู ข) หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล
5 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดพิธีมอบประการศนียบัตรแก่นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล เป็นประธานพิธีมอบบัตรประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอพล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ
5 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลลอมคอม จัดพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ณ กศน.ตำบลลอมคอม
น.ส.พนิดา โคตา ครู กศน.ตำบลลอมคอม จัดพิธีมอบใบระเบียนแสดงผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 โดยเรียนเชิญ นายสุบิน เดชไทย นายก อบต.ลอมคอม เป็นประธาน
5 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านไผ่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข้องกับการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ กศน.อำเภอบ้านไผ่
5 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/ผู้รับบริการการเรียนรู้
การสำรวจความพึงพอใจ
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
31 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอโนนศิลา จัดปฐมนิเทศ กศน.ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556 และ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอโนนศิลา
จัดปฐมนิเทศ
30 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอโนนศิลา ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. การยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
ม.6 8 เดือน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05