[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

26 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโนนศิลา จัดโครงการอบรมสัมนาผักปลอดภัยและการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเข้าสู่อาเซียน
ผักปลอดภัยและการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเข้าสู่อาเซียน
26 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า ร่วมงานบุญประเพณี ประจำปี2556
กศน.อำเภอเวียงเก่า ร่วมงานบุญสัจจา ประจำปี2556 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน
24 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า ร่วมปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2556
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2556 กศน.อำเภอเวียงเก่าได้ร่วมปลูกต้นไม้ กับหน่วยงานราชการจังหวัดขอนแก่น
17 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการตำบลโครงการบริหารจัดการครัวเรือนแบบบูรณาการ
ครู กศน.ตำบล 11 ตำบล เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการตำบลโครงการบริหารจัดการครัวเรือนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต ณ หอประชุมอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น
17 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล และนางสาวเสาวลักษณ์ มาพร นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริการและครู กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล เพื่อรับมอบโยบายขับเคลื่อนการทำงานภาคเรียนที่ 1/56
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล เชิญประชุมครูอาสาสมัคร หน.ครู กศน.ตำบล ครูประจำกลุ่มและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นและ กศน.อำเภอพล เพื่อสรางความเข้าใจในการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและบรรลุเป
15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอท๊อป กศน.เวียงเก่า
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอท๊อป กศน.เวียงเก่า
15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เวียงเก่าร่วมกับกศน.ภูเวียง จัดการประชุมชี้แจงและปฐมนิเทศ นศ.โครงการ จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน
กศน.เวียงเก่าร่วมกับกศน.ภูเวียง จัดการประชุมชี้แจงและปฐมนิเทศ นศ.โครงการ จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน
15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมอาสาสมัครบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมอาสาสมัครบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน แห่งละ 2 คน รวม 52 คน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ ณ ห้องสมุดประชาชนค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนในสังกัด จำนวน 26 แห่ง
8 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครุประจำศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
3 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า จัดโครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านหัวนา (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า จัดโครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านหัวนา ม.2 โดยนางสุกัญญา คนล่ำ และนางนิตยา วิชัยเนาว์ ครูอาสาสมัคร มอบวัสดุฝึกแก่ประธานกลุ่มน้ำสมุนไพร ได้รับเกียรติพัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวนาหนอแวง
27 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลลอมคอม ร่วมออกอำเภอยิ้มสัญจร ณ วัดบ้านลอมคอม หมู่ 8 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอพล ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกให้บริการ ในกิจกรรม อำเภอยิ้มสัญจร ณ วัดบ้านลอมคอม หมู่ 8 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน รถโมบาย ห้องสมุดเคลื่อนที่ จาก สนง.กศน.ขอนแก่น
27 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลลอมคอม ร่วมประเพณีสงกรานต์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางสาวพนิดา โคตา หัวหน้า กศน.ตำบลลอมคอมและคณะครูประจำกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ อบต.ลอมคอม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และได้รับเกียรติจากท่าน สส.ดวงแข อรรณนพพร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
26 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภพล เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัดขอนแก่น(ร.ร.นปท.จ.)ประจำปี 2556
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า (กศน.อำเภอพล) เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัดขอนแก่น(ร.ร.นปท.จ.)ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่
22 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.โนนศิลา กศน.บ้านไผ่ อบรมชี้แจง การยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน
นางสุพิณ เปี่ยมชาโต ผู้อำนวยการ กศน.โนนศิลา และ พ.อ.ท.พงศธร สนธิเส็ง ผู้อำนวยการ กศน.บ้านไผ่ ได้อบรมชี้แจง การยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน
22 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กศน. อำเภอโนนศิลา
คณะครูกศน.อำเภอโนนศิลา ได้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.
19 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
นายสมบรูณ์ บุญแย้ม ครู กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ วันที่ 5 เมษายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว
19 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วม สานดอกร้อยดวงใจ แด่ผู้สูงวัย ๒๕๕๖ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการ อบรมแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุเนื่องในวัน ผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดย นายโกศัลย์ ตั้งใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้สูงอายุที่เสียสละเวล
12 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ นักศึกษาเทียบระดับ รุ่นที่ 4/2555
12 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล นำคณะครู กศน.กศน.อำเภอพล บุคลากร และนักศึกษาเทียบระดับอำเภอพล สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ ณ กศน.อำเภอพล จ.ขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05