[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

12 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงงานจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่าและครูประจำกลุ่ม ร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า อ.พล จังหวัดขอนแก่น
11 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล สัมมนาวิชาการ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 4/2555
กศน.อำเภอพล จัดสัมมนาวิชาการ เทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 4/2555 เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอิสานคืนถิ่น ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
6 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพลและห้องสมุดประชาชนอำเภอพล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ
กศน.อำเภอพลและห้องสมุดประชาชนอำเภอพล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ
6 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นคณะทำงานทีมปฏิบัติการตำบลโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล มีคำสั่งแต่งตั้ง ครู กศน.ตำบล 11 ตำบล ร่วมเป็นคณะทำงานทีมปฎิบัติการระดับตำบล โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2555
6 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกองลูกเสือ กศน.สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2/2555 กศน.อำเภอพล
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556 นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล เป็นประธานเปิดกองลูกเสือ กศน.สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2/2555 ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการปกครองอำเภอพล
30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
นายสมบุรณ์ บุญแย้ม ครู กศน.ตำบลเพ็กใหญ่และน.ส.ศรุตา ฤทธิ์โพธิ์ ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดกับ อบต.เพ็กใหญ่ ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ต.เพ็กใหญ่
30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2556
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2556 โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภ่าพ ณ กศน.ตำบลโนนข่า ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน
30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ซักซ้อมเตรียมความพร้อมเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการปกครองอำเภอพล
กศน.อำเภอพล ซักซ้อมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วยนักศึกษา กศน.12 ตำบล และ 1 เทศบาล ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น
29 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยนายประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มีประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่
27 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดฯ
กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2556 ณ สนามฟุตกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
20 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันนี้ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. ตามแนวพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
18 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานการตรวจราชการ กรณีแกติ ๑/๒๕๕๖
การรายงานการตรวจราชการ กรณีปกติ
10 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดสื่อการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ชุดสื่อการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
10 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาพลังงานทดแทน
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาพลังงานทดแทน
8 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รุ่นที่ 2 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพล
กศน.อำเภอพล โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รุ่นที่ 2
2 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N- Net กศน.อำเภอพล
นายองอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N - Net กศน.อำเภอพล ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา โดยนายบุญหนา บัวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา ให้การต้อนรับและรายงานการสอบ ความเรียบร้อยของสนามสอบ ห้องสอบ คณะกรรมการคุมสอบ
1 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมโครงการอบรมเกษตรประจำปี 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
กศน.อำเภอพล ร่วมโครงการอบรมเกษตรประจำปี 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ประกอบด้วยนักศึกษา กศน. 6 ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลลอมค
1 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ กศน.อำเภอพล เทียบระดับการศึกษาเรียนจบ ม.ปลาย ภายใน 8 เดือน
คณะกรรมการ กศน.อำเภอพล เทียบระดับการศึกษาเรียนจบ ม.ปลาย ภายใน 8 เดือน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเทียบระดับการศึกษาจำนวน 8 ท่าน หลากหลายอาชีพ นอกจากจะดูแฟ้มสะสมผลการทำงานย้อนหลัง 3 ปี ดูสถานที่ทำงานจริง สัมภาษณ์สดดูไหวพริ
1 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเช้าขาย - บ่ายสัมมนา สู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาดูงานโรงเรียนแก้จนคนบุรีรัมย์
กศน.อำเภอพล จัดโครงการเช้าขาย - บ่ายสัมมนา สู่ประชาคมอาเซียน นำคณะกรรมการกลุ่มผักสีเขียวอำเภอพลและกลุ่มปลูกผักบ้านหนองบะ ศึกษาดูงานโรงเรียนแก้จนคนบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนต่อไป
1 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองมะเขือ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม
กศน.อำเภอพล ห้องสมุดประชาชนอำเภอพลและ กศน.ตำบลหนองมะเขือ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม ตำบลหนองมะเขือ โดยออกให้บริการ กศน.ศัญจร ได้แก่ห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน.ตำบลพบนักศึกษาให้คำปรึกษาและแนะนำ สาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์ฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05