[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าฐานค่ายย่อยที่ 11 นกยูง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าฐานและกิจกรรมรอบกองไฟของกองลูกเสือค่ายย่อยที่ 11 นกยูง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ค่ายย่อยที่ 1,3,5,7,9และ11 ณ สนามเวทีกลางค่ายวชิราวุธ
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ โดยวิทยากรจาก ทบ.เวลา 19.00 - 22.00 น ณ สนามเวทีกลางค่ายวชิราวุธ
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยที่ 11 นกยูง
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยที่ 11 นกยูง พร้อมให้โอวาทและกำลังใจนักศึกษาลูกเสือ กศน.
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมงานชุมชนลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 พิธีบวงสรวงและเปิดค่ายย่อยขบวนสวนสนาม 5 ภาค
กศน.อำเภอพล ค่ายย่อยที่ 11 นกยูง ร่วมพิธีตั้งแถวค่ายย่อย 12 ค่ายและขบวนสวนสนาม 5 ภาค ณ ค่ายวชิรราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมงานชุมชนลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2
กศน.อำเภอพล ร่วมงานชุมชนลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอชนบท ร่วมแห่เทียนพรรษา
กศน.อำเภอชนบท ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 ก.ค. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบทอดต่อไป
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเตรียมการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชม กศน.อ.เมือ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ตัวแทนสำนังาน กศน.จ.ขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. นายบุญส่ง ทองเชื่อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อ.เมืองขอนแก่น 2. นายสมควร สุดเพาะ ตำแหน
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีเร่งปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงอำเภอมัญจาคีรี
กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้ขอใช้พื้นที่และอาคารกองร้อย อส.ที่๑๗สำหรับทำพื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและนายพิพัฒน์ คันธา นายอำเภอมัญจาคีรีได้อนุญาตและมอบหมายให้ กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดทำ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมงานพิธีประกาศเจตนารมณ์อำเภอมัญจาคีรีไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความปรองดอง คืนความสุข ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอมัญจาคีรีได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์อำเภอมัญจาคีรีไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประเมินพื้นที่เกษตรธรรมชาติ ณ กศน.อำเภอแวงใหญ่
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประเมินพื้นที่เกษตรธรรมชาติ ณ กศน.อำเภอแวงใหญ่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนมุกดาหาร
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขสวนกวาง จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญอาจารย์ชาวต่างประเทศและทำบุญกศน.ตำบลดงเมืองแอมเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญอาจารย์ชาวต่างประเทศและทำุบุญกศน.ตำบลดงเมืองแอมเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา ระดับกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา ระดับกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมความสามัคคีตามวิถีประชาธิปไตย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,ปกครองอำเภอเขาสวนกวางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาสวนกวางจัดโครงการส่งเสริมความสามัคคีตามวิถ๊ประชาธิปไตย
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดโครงการลูกเสือรณรงค์ต้านยาเสพติดและพิธีเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนเทศบาลมัญจาคีรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะครู.กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้จัดกิจกรรม (๑)เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกองลูกเสือวิสามัญ กศน.และนักศึกษา กศน.จาก ๘ ตำบล
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และคุณค่าอันพึงประสงค์ฯ
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ณ โรงแรมเซ็นทราคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมคัดเลือกโครงการคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนดีเด่น
สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมคัดเลือกโครงการคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนดีเด่น ระดับ สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปี 2556
18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อความปรองดองสมานฉันท์
นายชูชาติ หรัญรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่าพร้อมด้วยคณะครู ร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดนายมวราราม อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
17 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กศน.และนโยบายสร้างความรักความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะครู.กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้จัดกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กศน.และนโยบายสร้างความรักความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์
17 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.อำเภอบ้านไผ่
กศน.มัญจาคีรีได้เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.อำเภอบ้านไผ่ โดยมี “ครูเดช”ครูอาสาฯเป็นวิทยากรนำชมและแนะนำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05