[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 

บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM) 

ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว 
มีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรและแรงงาน 
มีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และส่งเสริม Medical Tourism 
เริ่มพิจารณาขยายการค้าการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ในภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับไทยในการเพิ่มการค้า การลงทุนกับบรูไน และร่วมกันเข้าไปลงทุนในประเทศที่สามมากขึ้น
ข้อมูลทั่วไป 
พื้นที่           5,765 ตาราง กม.
เมืองหลวง     บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
ประชากร        381,371 คน
ภาษาราชการ   มาเลย์ (Malay) 
ศาสนา        อิสลาม (67%) พุทธ (13%)
                   คริสต์ (10%) และฮินดู 
ประมุข/นรม./รมว.กห./กค.  
H.M. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah
รมว. กต.                        H.R.H. Prince Muda Haji Mohamed Bolkiah
วันชาติ                                    23 กุมภาพันธ์
วันสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับไทย 1 มกราคม พ.ศ.2527
ข้อมูลเศรษฐกิจ 
GDP                         13.54 พันล้าน USD 
GDP per capita          35,496 USD 
GDP Growth ร้อยละ    1.6 
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ     0.3 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ    น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ     เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าเกษตร อาทิ        ข้าวและผลไม้
สกุลเงิน                   ดอลลาร์บรูไน
ทรัพยากรสำคัญ         น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก                   น้ำมัน อาหาร (สินค้าเกษตรและประมง)  และเสื้อผ้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ              ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ   อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

 เข้าชม : 1554
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05