[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

ปีงบประมาณ 2554
 ฐานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา สายสามัญ กศน.

 
จำนวนนักศึกษาจำแนกรายอำเภอ จำนวน จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จำนวน จำนวนนักศึกษาจำแนกตามเพศ จำนวน
  กระนวน  8,224   หลักสูตร 44      
  เขาสวนกวาง  4,263    ประถมศึกษา  1,804    
  โคกโพธิ์ไชย  3,993    มัธยมศึกษาตอนต้น  18,331    
  ชนชท  7,496    มัธยมศึกษาตอนปลาย 18,557    
  ชุมแพ  6,432        
  ซำสูง  6,224  หลักสูตร 51      
  น้ำพอง  9,686    ประถมศึกษา  21,748    
  โนนศิลา  2,915    มัธยมศึกษาตอนต้น  37,171    
  บ้านไผ่  8,328    มัธยมศึกษาตอนปลาย  57,340    
  บ้านฝาง  8,036    ปวช.  8,561    
  บ้านแฮด  6,374        
  เปือยน้อย  2,403        
  พระยืน  7,032        
  พล  4,628        
  ภูผาม่าน  3,079        
  ภูเวียง  3,899        
  มัญจาคีรี  7,870        
  เมือง  18,370        
  เวียงเก่า  2,225        
  แวงน้อย  4,360        
  แวงใหญ่  3,915        
  สีชมพู  6,232        
  หนองนาคำ  2,749        
  หนองเรือ  9,725        
  หนองสองห้อง  7,866        
  อุบลรัตน์  7,178        
ภาพรวม กศน.จังหวัดขอนแก่น  163,512        

* ข้อมูลจากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญหลักสูตร 44 และหลักสูตร 51

ข้อมูลประชากรวัยแรงงาน 15 - 59 ปี การจัดการศึกษาอาชีพส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้

จำแนกรายอำเภอ จำนวน สถานะ จำนวน การศึกษา จำนวน
กระนวน 934  ว่างงาน 8,370  ต่ำกว่า ป.4 267
เขาสวนกวาง 708  มีงานทำ 16,121  ป.4 1,276
โคกโพธิ์ไชย 5,577  ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ 982  ประถมศึกษา 7,694
ชนชท 831      มัธยมศึกษาตอนต้น 13,284
ชุมแพ 398        
ซำสูง 354 วิชาชีพที่ต้องการเรียน   สถานที่ที่ต้องการเรียนอาชีพ  
น้ำพอง 1,437  เกษตรกรรม  สถานประกอบการ 5,977
โนนศิลา 190  อุตสาหกรรม 3,709  ศูนย์ฝึกอาชีพ 8,789
บ้านไผ่ 363  บริหารจัดการและบริการ 1,942  สถานศึกษา/วิทยาลัย 7,101
บ้านฝาง 655  พาณิชยกรรม 3,116  อื่น ๆ 3,008
บ้านแฮด 687  ความคิดสร้างสรรค์ 2,042    
เปือยน้อย 234        
พระยืน 872 ลักษณะภูมิประเทศ   ผลที่คาดหวัง  
พล 1,218  พื้นที่ราบ 21,951  ประกอบอาชีพอิสระ 17,751
ภูผาม่าน 578  พื้นที่ลุ่ม 1,852  รับจ้าง/ทำงานภายในประเทศ 5,684
ภูเวียง 657  พื้นที่สูง (เนินเขา) 452  รับจ้าง/ทำงานต่างประเทศ 287
มัญจาคีรี 1,168  อื่น ๆ 6  อื่น ๆ -
เมือง 2,585        
เวียงเก่า 303 ระดับการรู้หนังสือ   ความต้องการเรียนรู้ทักษะชีวิต 10 ด้าน  
แวงน้อย 825  อ่านออก/เขียนได้ 24,116  ทักษะการตัดสินใจ 10,059
แวงใหญ่ 335  อ่านออก/เขียนไม่ได้ 482  ทักษะการแก้ปัญหา 9,049
สีชมพู 1,038  อ่านไม่ออก/เขียนได้ 33  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 6,351
หนองนาคำ 33  อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ 36  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2,484
หนองเรือ 1,416      ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2,869
หนองสองห้อง 1,744      ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 1,884
อุบลรัตน์ 333      ทักษะการตระหนักรู้ในตน 1,421
ภาพรวม กศน.จังหวัดขอนแก่น 25,473      ทักษะการเข้าใจผู้อื่น 2,274
         ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 943
         ทักษะจัดการกับความเครียด 1,339

เข้าชม : 1498
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05