กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย
ตำบลบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น  40160

บุคลากร

เขียนโดย Super User
หมวด:

นางสาวหนึ่งนิรามิษ  วรรณรมย์  ฟอสเตอร์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

นางสาวมณินทรฎ์  ราชแสนเมือง
ครูผู้ช่วย

 

นางวาสนา  จันทะรัตน์

ครูอาสาสมัครฯ

 

                 

          นายณัฐธัญ  อุดทาทอง              นางสาวนีรชา  เสาวรส                   นางจิราพร  เอี่ยมสอาด

               ครู กศน.ตำบล                            ครู กศน.ตำบล                               ครู กศน.ตำบล

 

                     

            นางสาวฐิติพร  เรกะลาภ        นายศรัณย์รัชต์  หลาวเหล็ก        นางสาวสมจิตร์  คำพิทูล

                  ครู กศน.ตำบล                            ครู กศน.ตำบล                       ครู กศน.ตำบล

 

                  

          นางศุภวรรณ  วงษ์ชัยเพ็ง           นางสาวนันทนัช  พิลาบุตร        นางสาวหนูภักดิ์  คำพิทูล

                         ครู ศรช.                                     ครู ศรช.                               ครู ศรช.

                    

                          นายนิคม  อุ่นแก้ว         นางสาวกรรณิการ์  ธรรมบุราณ      นายจุฑาวัฒน์  ผิวงาม

                         ครู ศรช.                                  ครู ศรช.                                  ครู ศรช.

                   

                                         นางสุภวดี  หลังโนนโพธิ์      นางสาวนภมนฑน์  นามูลเพ็ง

                                                      ครู ศรช.                                 ครู ศรช.

 

                            

                                นายวิษณุ  ยอดรัก                               นางรัชญาภรณ์  เคนโพธิ์

                                         ครู ปวช.                                               ครู ปวช.

                              

                               นางสาวอรทัย  ผาพิมพ์                         นางสาวศิริลักษณ์  รุดบุญ

                                          ครู ปวช.                                                ครู ปวช.

 

                              

                               นางมนฤดี  เหลืองประมวล                     นายจีรวัฒน์  ศรีกะชา

                                       บรรณารักษ์                                 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

ปะวัติองค์กร

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของอำเภอโคกโพธิ์ไชย

อำเภอโคกโพธิ์ไชย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๒๓๘.๘๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๑๔๙,๒๗๕ ไร่  โดยในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ภูเขาและป่าไม้  ๘๑,๔๒๐ ไร่  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ๕๙,๘๕๕ ไร่ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ๘,๐๐๐ ไร่

           ทิศเหนือ           ติดต่อกับ           อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

           ทิศใต้                ติดต่อกับ           อำเภอชนบท  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

                                                            และอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

           ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ           อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

           ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ           อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

          ภูมิประเทศโดยทั่วไปทางทิศใต้จะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาสำหรับทางทิศเหนือจะเป็นที่ราบสูงประกอบด้วยภูเขา (เขาภูผาแดง) และเนินเขาเตี้ยๆ  โดยทั่วไปเหมาะแก่การทำสวน และทำไร่  มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ (กุดนาแซง) ในพื้นที่ตำบลบ้านโคก และลำห้วยสามหมอไหลผ่านตำบลซับสมบูรณ์ และตำบลโพธิ์ไชย ไหลลงแม่น้ำชีที่อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

 

  1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ไชย (กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย)

2.1 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ไชย  เป็นสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๗   ต่อมาในปี  ๒๕๔๘   ได้ขออนุญาตใช้อาคารสำนักงานการศึกษาประถมเขตพื้นที่ เขต ๒  เป็นที่ตั้งอาคารสถานศึกษา  และเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องสุมดประชาชน กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวน ๒ ล้านบาท อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ติดกับที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

2.2 ปรัชญา กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย

      คิดเป็น ปฏิบัติดี มีคุณธรรม

 

2.3 วิสัยทัศน์

      กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  ให้การเรียนรู้เคียงคู่ชุมชน สร้างพลเมืองดี มีอาชีพสุจริต ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

2.4 พันธกิจ

      จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

          - จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิต มีอาชีพสุจริตตามปรัชญา

             ของเศรษฐกิจพอเพียง

          - จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาประชาชนในชุมชนและสังคมให้เป็นพลเมืองดี

             ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

2.5 อัตลักษณ์

      มารยาทดี  มีปิยวาจา  นำพาคุณธรรม

 

2.6 ข้อมูลทั่วไป

    ชื่อสถานศึกษา :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ไชย

    ที่อยู่ :  หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านโคก  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

    เบอร์โทรศัพท์ : ๐๔๓-๒๑๖๒๑๖ 

    เบอร์โทรสาร :  ๐๔๓-๒๑๖๒๑๖

    E-mail ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    กระทรวงศึกษาธิการ