บุคลากร

เขียนโดย Super User
หมวด:

นางสาวหนึ่งนิรามิษ  วรรณรมย์  ฟอสเตอร์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

นางสาวมณินทรฎ์  ราชแสนเมือง
ครูผู้ช่วย

 

นางวาสนา  จันทะรัตน์

ครูอาสาสมัครฯ

 

                 

          นายณัฐธัญ  อุดทาทอง              นางสาวนีรชา  เสาวรส                   นางจิราพร  เอี่ยมสอาด

               ครู กศน.ตำบล                            ครู กศน.ตำบล                               ครู กศน.ตำบล

 

                     

            นางสาวฐิติพร  เรกะลาภ        นายศรัณย์รัชต์  หลาวเหล็ก        นางสาวสมจิตร์  คำพิทูล

                  ครู กศน.ตำบล                            ครู กศน.ตำบล                       ครู กศน.ตำบล

 

                  

          นางศุภวรรณ  วงษ์ชัยเพ็ง           นางสาวนันทนัช  พิลาบุตร        นางสาวหนูภักดิ์  คำพิทูล

                         ครู ศรช.                                     ครู ศรช.                               ครู ศรช.

                    

                          นายนิคม  อุ่นแก้ว         นางสาวกรรณิการ์  ธรรมบุราณ      นายจุฑาวัฒน์  ผิวงาม

                         ครู ศรช.                                  ครู ศรช.                                  ครู ศรช.

                   

                                         นางสุภวดี  หลังโนนโพธิ์      นางสาวนภมนฑน์  นามูลเพ็ง

                                                      ครู ศรช.                                 ครู ศรช.

 

                            

                                นายวิษณุ  ยอดรัก                               นางรัชญาภรณ์  เคนโพธิ์

                                         ครู ปวช.                                               ครู ปวช.

                              

                               นางสาวอรทัย  ผาพิมพ์                         นางสาวศิริลักษณ์  รุดบุญ

                                          ครู ปวช.                                                ครู ปวช.

 

                              

                               นางมนฤดี  เหลืองประมวล                     นายจีรวัฒน์  ศรีกะชา

                                       บรรณารักษ์                                 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา