ตั้งแต่วันที่ ..........................................................................................................................

อำเภอกระนวนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยรวมเอาเขตการปกครองของตำบลกระนวนและ ต.บ้านโนน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น แยกเป็นเขตการปกครอง "กิ่งอำเภอ" เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ตำบลทั้ง 2 อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอน้ำพองมาก การคมนาคมไม่สะดวก และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ประชาชนเดือนร้อนประสบปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน นายเลื่อน นิลประพันธ์ ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอน้ำพอง ขณะนั้นจึงได้ประชุมราษฎร ข้าราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลกระนวน และตำบลบ้านโนน มีมติให้ขอแยกเขตปกครองของทั้ง 2 ตำบล จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอกระนวน และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งของตัวที่ว่าการกิ่งอำเภอ และต่อมาปี พ.ศ. 2494 ได้มีการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ และสถานีตำรวจกิ่งอำเภอกระนวน

ประวัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระนวน ตั้งอยู่อาคารหลังเดิมของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกระนวนถนน กระนวน-ท่าคันโท หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรณีย์ 40170 โทรศัพท์ 043-251352 โทรสาร 043-251763ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระนวน จัดตั้งขึ้นตาม คำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมพ.ศ. 2536 โดย นายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม ประกาศ เป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลางสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนที่พลาดโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว สังคมให้มีความสุข