นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร

 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกระนวน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ นามเกษ

ครูผู้ช่วย

 

 


นางสาวนันท์นภัส  คำจันทร์รัตน์

ครู กศน.ตำบลน้ำอ้อม

 

 นายธรรมธร  ธูปน้ำคำ

ครูกศน.ตำบลห้วยยาง

 

นางเพียงใจ พาโนมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสันติ  ว่องไว

ครู กศน.ตำบลห้วยโจด

 

 

นางสาวอารีรัตน์  พัดเย็นชื่น

ครู กศน.ตำบลหนองโก

 

นางสาวจารุณี มูลสมบัติ

ครู กศน.ตำบลหนองกุงใหญ่


นางสาวกิติญา มาตย์แสง

ครู กศน.ตำบลหัวนาคำ

 

นางสิตมน มั่นคง

ครู กศน.ตำบลบ้านฝาง

 

นางสาววาสินี สุพรรณฝ่าย

ครู กศน.ตำบลหนองโน 


นายทัศพล  พัฒนชัย

ครู กศน.ตำบลดูนสาด

 

 

นางสาวอรฤทัย  สามศรี

ครูกศน.ตำบลหนองโก 

 

นายชิตชัย  คงสมบูรณ์

ครู กศน.ตำบลหนองโน 

 

นางสาวละอองดาว โคตรศรีวงษ์

บรรณารักษ์อัตราจ้าง

 

นางสาววรลักษณ์ โม่เอม

ครู ศรช. ตำบลดูนสาด

 

นายธนศักดิ์ กลมลี

ครู ศรช. ตำบลหนองกุงใหญ่

 

นายบุญยิ่ง พรมดวงศรี

ครู ศรช. กศน.ตำบลหนองโกนางสาววิลาสิณี กันยาสนธ์

นักวิชาการศึกษา