พ.อ.อ.กฤชพล  พรมลี

รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกระนวน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ นามเกษ

ครูผู้ช่วย

 

 


นางสาวนันท์นภัส  คำจันทร์

ครู กศน.ตำบลน้ำอ้อม

 

 นายธรรมธร  ธูปน้ำคำ

ครูกศน.ตำบลห้วยยาง

 นางสาวอัญชลี  ศรีแก้ว

ครูกศน.ตำบลหนองโก

นางสันติ  ว่องไว

ครู กศน.ตำบลห้วยโจด

 

 

นางสาวอารีรัตน์  พัดเย็นชื่น

ครู กศน.ตำบลดูนสาด

 

นางสาวจารุณี มูลสมบัติ

ครู กศน.ตำบลหนองกุงใหญ่


นางสาวกิติญา มาตย์แสง

ครู กศน.ตำบลหัวนาคำ

 

นางสิตมน มั่นคง

ครู กศน.ตำบลบ้านฝาง

 

นางสาววาสินี สุพรรณฝ่าย

ครู กศน.ตำบลหนองโน 


นายทัศพล  พัฒนชัย

ครู กศน.ตำบลห้วยโจด

นางเพียงใจ พาโนมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

นายชิตชัย  คงสมบูรณ์

ครู กศน.ตำบลหนองโน 

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  รุนราช

ครู ศรช.ตำบลดูนสาด

 

นางสาวสุภาพร  วงษ์ชารี

ครู ศรช.ตำบลหนองกรุงใหญ่


นางสาวแคทรียา พิทักษ์

ครู ศรช.ตำบลหนองโก

นางรพีพรรณ  พิทักพงษ์

ครู ศรช.ตำบลห้วยยาง

 

 

 

 

นายธนศักดิ์  กลมลี

ครู ศรช.ตำบลหนองกุงใหญ่

นางสาวนันทพร อินทร์แก้ว

ครู ศรช.ตำบลหนองโน

 

 

 

นางสาวละอองดาว โคตรศรีวงษ์

บรรณารักษ์อัตราจ้าง

 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ ..........................................................................................................................

อำเภอกระนวนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยรวมเอาเขตการปกครองของตำบลกระนวนและ ต.บ้านโนน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น แยกเป็นเขตการปกครอง "กิ่งอำเภอ" เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ตำบลทั้ง 2 อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอน้ำพองมาก การคมนาคมไม่สะดวก และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ประชาชนเดือนร้อนประสบปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน นายเลื่อน นิลประพันธ์ ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอน้ำพอง ขณะนั้นจึงได้ประชุมราษฎร ข้าราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลกระนวน และตำบลบ้านโนน มีมติให้ขอแยกเขตปกครองของทั้ง 2 ตำบล จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอกระนวน และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งของตัวที่ว่าการกิ่งอำเภอ และต่อมาปี พ.ศ. 2494 ได้มีการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ และสถานีตำรวจกิ่งอำเภอกระนวน

ประวัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระนวน ตั้งอยู่อาคารหลังเดิมของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกระนวนถนน กระนวน-ท่าคันโท หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรณีย์ 40170 โทรศัพท์ 043-251352 โทรสาร 043-251763ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระนวน จัดตั้งขึ้นตาม คำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมพ.ศ. 2536 โดย นายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม ประกาศ เป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลางสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนที่พลาดโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว สังคมให้มีความสุข