พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 401

 

 

 

 

พ.อ.อ.กฤชพล  พรมลี

รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกระนวน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ นามเกษ

ครูผู้ช่วย

 

 


นางสาวนันท์นภัส  คำจันทร์

ครู กศน.ตำบลน้ำอ้อม

 

 นายธรรมธร  ธูปน้ำคำ

ครูกศน.ตำบลห้วยยาง

 นางสาวอัญชลี  ศรีแก้ว

ครูกศน.ตำบลหนองโก

นางสันติ  ว่องไว

ครู กศน.ตำบลห้วยโจด

 

 

นางสาวอารีรัตน์  พัดเย็นชื่น

ครู กศน.ตำบลดูนสาด

 

นางสาวจารุณี มูลสมบัติ

ครู กศน.ตำบลหนองกุงใหญ่


นางสาวกิติญา มาตย์แสง

ครู กศน.ตำบลหัวนาคำ

 

นางสิตมน มั่นคง

ครู กศน.ตำบลบ้านฝาง

 

นางสาววาสินี สุพรรณฝ่าย

ครู กศน.ตำบลหนองโน 


นายทัศพล  พัฒนชัย

ครู กศน.ตำบลห้วยโจด

นางเพียงใจ พาโนมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

นายชิตชัย  คงสมบูรณ์

ครู กศน.ตำบลหนองโน 

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  รุนราช

ครู ศรช.ตำบลดูนสาด

 

นางสาวสุภาพร  วงษ์ชารี

ครู ศรช.ตำบลหนองกรุงใหญ่


นางสาวแคทรียา พิทักษ์

ครู ศรช.ตำบลหนองโก

นางรพีพรรณ  พิทักพงษ์

ครู ศรช.ตำบลห้วยยาง

 

 

 

 

นายธนศักดิ์  กลมลี

ครู ศรช.ตำบลหนองกุงใหญ่

นางสาวนันทพร อินทร์แก้ว

ครู ศรช.ตำบลหนองโน

 

 

 

นางสาวละอองดาว โคตรศรีวงษ์

บรรณารักษ์อัตราจ้าง