[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

จุดเน้นและเป้าหมายตามนโยบายสำนักงาน กศน.

 

                                     

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับทิศทาง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2551 - 2554) โดยมี นโยบายและจุดเน้นจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งหวังเพื่อพัฒนาสู่สังคมอุดมปัญญาด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายและต่อเนื่องให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยนโยบายและจุดเน้นดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

 

วิสัยทัศน์

             กศน.ขอนแก่น  กศน.สร้างสรรค์  มุ่งมั่น  ส่งเสริมให้ประชาชนคนขอนแก่นได้รับการศึกษาตลอดชีวิต   ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

พันธกิจ

            1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเชิงสร้างสรรค์

            2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ             ที่หลากหลายและทั่วถึงโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  บุคลากร และภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 

เป้าประสงค์

            1. ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

            2. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์   เพื่อให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข (Democracy)  มีคุณธรรม   จริยธรรม   มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย    (Decency)

และมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด   (Drug - Free)

            3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

            4. ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

            5.  แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการ

การเรียนรู้ของประชาชน

            6. หน่วยงานและสถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริการ
การเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายสำคัญ

 

 

            1.  เร่งสร้างและพัฒนา  กศน.ตำบลหรือแขวง: แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ให้เป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  ดังนี้

                        1)   จัดสร้าง  กศน. ตำบล : แหล่งเรียนรู้ชุมชนที่มีอาคารสถานที่ชัดเจน เป็นเอกเทศ มีความเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดบริการประชาชนและชุมชน และการติดต่อประสานงาน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ วัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็น

และพร้อมสำหรับการดำเนินงาน  เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวน  9  แห่ง  ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  พล แวงน้อย  แวงใหญ่  ชนบท  โคกโพธิ์ไชย  เปือยน้อย  โนนศิลา และบ้านไผ่

                2) พัฒนา  กศน.ตำบล  :  แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ที่ผสมกลมกลืน  สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  สามารถดึงดูดใจให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ และมีความรู้สึกอบอุ่น สะดวกสบายเสมือน บ้าน ของตนเอง เมื่อเข้ามาใช้บริการให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมพื้นที่    26   อำเภอ 

จำนวน  199   ตำบล  จำนวน  199  แห่ง

                        3)   จัดหาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา  3N   ได้แก่  Ned Net   โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ,   NEIS  ศูนย์กลางรวบรวม   จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา,  NLC  ศูนย์เรียนรู้ แห่งชาติเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และจัดตั้งเป็นจุดบริการ teacher TV   ติวเข้ม

เติมเต็มความรู้ (Student Channel)  และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) เพื่อสนับสนุน

การบริหาร  รวมถึงการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  และให้บริการประชาชนในพื้นที่ 

กศน. ตำบล  51  แห่ง

                        4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    มีนิสัยรักการอ่านด้วยรูปแบบต่างๆ  อย่างน้อย  1  ตำบล

1  กิจกรรม

 

        2.  เร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. 2552-2561)  ดังนี้

                        1)  เร่งรัดดำเนินการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนสู่ ขอนแก่นนครแห่งการอ่าน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขอนแก่น  การขยายเครือข่าย

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านจำนวน  2,120 หมู่บ้าน  จำนวน   2,120 คน

                        2)  เร่งรัดดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยให้สถานศึกษามีคุณภาพผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก

ทุกแห่ง   จำนวน  26  แห่ง                   

3)  ปรับบทบาทของหน่วยงานและสถานศึกษา  กศน. จากการเป็นผู้จัดการศึกษา 

มาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้วยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท

อย่างน้อย  1 ครั้ง/ ปี /ประเภท   รวมจำนวน  537  คน

 

            3.  เร่งรัดจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  15 ปี  อย่างมีคุณภาพ  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน  ดังนี้

                1) เร่งรัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  เพื่อยกระดับการศึกษาของประชากร

วัยแรงงานในจังหวัดขอนแก่นที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียนให้จบระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อยร้อยละ  8.13  ของกลุ่มเป้าหมาย  เป็นจำนวนทั้งสิ้น  65,870  คน 

                        2)  จัดหาหนังสือเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพตามที่สำนักงาน  กศน.ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานให้บริการยืมเรียน และหมุนเวียนให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

ปีการศึกษา  2554  ได้เข้าถึงการบริการและสามารถยืมเรียนได้ครบทุกคน

                        3)  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและปรับพื้นฐานการศึกษาโดยการส่งเสริมภาคี  เครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมค่า  (ICT)  และกิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์การสอนของครู  หรือจัดหาสื่อหนังสือที่นอกเหนือจากแบบเรียนตามหลักสูตร   รวมทั้งสร้างโอกาสส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตามจุดเน้นของระดับการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย

                        4) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก   บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรร้อยละ   80   ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2554   โดยมีอัตราการเข้าสอบปลายภาคเรียนร้อยละ  80  และมีอัตราคงสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเนื่องร้อยละ  90  ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

 

            4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  ดังนี้

                 1)  จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกระดับ  เพื่อการประสานความร่วมมือในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นเอกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

                2) จัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในระดับพื้นที่ ระหว่าง  กศน.อำเภอ , กศน.ตำบล , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคีเครือข่าย  ในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกภารกิจ

                 3)  เสริมสร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

                 4)  พัฒนาบุคลากร  ภาคีเครือข่าย  ให้มีศักยภาพในการร่วมจัดการศึกษาและส่งเสริมการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยการจัดประชุม  อบรม  หรือสัมมนา อย่างน้อย  4 ครั้ง ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายตามภารกิจ

 

            1.  นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

                        1.1  การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  15 ปี  อย่างมีคุณภาพ

                       1)  ดำเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน  ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน  และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่2/2553 จำนวน  82,385  คน  ดังนี้

                           2)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา  กศน. ให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันสมัย  และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศสามารถสืบค้นได้ทันความต้องการ  เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนโดยการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลของประชากรวัยแรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน 810,680 คน

                       3)  ให้มีการจัดทำคู่มือการสอนแบบมีคุณภาพและการสอนแบบประสมประสาน

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการ

กับหลักสูตรแกนกลาง  พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างน้อย

1 สถานศึกษา 1 นวัตกรรม  รวมจำนวน   26  เรื่อง/นวัตกรรม

 

                 1.2  การส่งเสริมการรู้หนังสือ

                        1)  ส่งเสริมและประสานงานภาคี  เครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือของประชากรวัยแรงงานในระดับพื้นที่ทุกหมู่บ้าน จำนวน  2,120 หมู่บ้าน  กลุ่มเป้าหมาย 1,032 คน

                        2)  พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้  ความสามารถและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

จำนวน  77  คน

                        3)  พัฒนาสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพผู้เรียน  โดยเน้นการคงสภาพการรู้หนังสือให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีผลงานที่ดำเนินการเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำเสนออย่างน้อย  1  ประเภท   1  กิจกรรม  1  สถานศึกษา

                                    4)  มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  การคงสภาพการรู้หนังสือ  การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับให้ประชาชนได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

                        5)  ดำเนินการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการรู้หนังสือ  และคัดเลือกกิจกรรม และสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่ดำเนินการดีเด่น  เพื่อเป็นผลงานนำเสนอระดับจังหวัดอย่างน้อย  2  รูปแบบและจัดทำรายงานผลต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง

 

                        1.3  การศึกษาต่อเนื่อง

                        1)  มุ่งส่งเสริมและจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพโดย

ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพระดับพื้นฐาน  ระดับกึ่งฝีมือ  และระดับฝีมือ  ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน  เน้นเนื้อหาทางเกษตรและพลังงานทดแทน   ทั้งนี้ให้พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัย  สามารถให้บริการได้อย่างกว้างขวาง พื้นที่  199  ตำบล  26  อำเภอ จำนวน  5,970  คน

                        2)  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนพื้นที่  199  ตำบล  26  อำเภอ จำนวน  10,120  คน

                        3)  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม  การเข้าค่ายการประชุมสัมมนา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรูปแบบอื่น  ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและชุมชนพื้นที่  199  ตำบล  26  อำเภอ จำนวน  10,120  คน จำนวน   3,980  คน

                        4)  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม  การเข้าค่ายการประชุมสัมมนา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและชุมชน พื้นที่  199  ตำบล  26  อำเภอ จำนวน  19,900  คน

                        5)  พัฒนาหลักสูตรและคลังหลักสูตรท้องถิ่น  อาชีพ  เผยแพร่และให้บริการทาง

เวบไซด์ ของสถานศึกษาและ กศน.ตำบล :แหล่งเรียนรู้ชุมชน  จำนวน 199  ตำบล  รวม 362  เวบไซด์ 

                        6)  นิเทศ  กำกับ  ติดตามการดำเนินงาน  ประเมินผล  สรุปและรายงานเป็นรูปเล่มเผยแพร่

                        7)  พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน  และสะดวกต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

 

                        1.4  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

                        1)  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน

                                    -ระดับประถมศึกษา เน้นให้มีการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ใฝ่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ,อ่านคล่องเขียนคล่อง มีทักษะในการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะ

                                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีทักษะการคิดชั้นสูง  การแก้ไขปัญหา  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้  คิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่อย่างพอเพียง

                                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้มีทักษะการคิดชั้นสูง  ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  การรักการเรียนรู้  การค้นพบตัวเอง  การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

                        2)  พัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลอย่างน้อย  จำนวน  1 ครั้ง/คน  

                        3) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  พัฒนาระบบการให้บริการระบบการเรียนรู้บนเวบไซด์สถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของกลุ่มเป้าหมาย

                        4)  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ  ประกอบหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชน

                        5)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยให้มีผลปรากฎอย่างน้อย 1 เรื่อง   ต่อ   1  ครู กศน.

                        6)  มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของตนเอง  โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ในสาระความรู้พื้นฐาน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80

                        7)  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์  และโดยการนำข้อทดสอบกลางมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคลังข้อสอบ  กศน.

ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวน 24  วิชา  หลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 จำนวน  42  วิชา  เพื่อให้บริการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

 

 

                                                 

            1.5  การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                1)  เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน  โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ได้อย่างต่อเนื่องจำนวน  26  แห่ง

                        2)  เร่งรัดให้สถานศึกษา  ดำเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ทุกแห่ง จำนวน  26  แห่ง

                        3)  เร่งรัดดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.  อย่างต่อเนื่อง  โดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  และสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จำนวน  1  แห่ง  ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในปี  2554

 

        1.6  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

                        1)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์  รวมทั้งผลการเรียนอย่างมีระบบ  ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตร   เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายบรรลุผลการเรียน 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                        2) พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่กำหนดและมีการขยายหน่วยเทียบระดับที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

เป็นจำนวนทั้งหมด  5   แห่ง   5  กลุ่มโซน กศน.อำเภอ

 

            2.  นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

                 2.1  การส่งเสริมการอ่าน

                1)  พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนจังหวัดขอนแก่น

ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดับอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน  โดยผ่านกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

                        2)  พัฒนาประชาชนคนขอนแก่น ให้มีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน   ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วม  และกำหนดการดำเนินงานเพื่อจูงใจ   พัฒนา  และขยายเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน

                        3)  ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน  ให้เกิดขึ้นในสังคมคนขอนแก่น โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง  และหลากหลาย  รวมทั้งมีความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่านครบทุกหมู่บ้านจำนวน  2,120  หมู่บ้าน  2,120  แห่ง  และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย  โดยเฉพาะงานมหกรรม

ขอนแก่นนครแห่งการอ่าน

                        4)  ส่งเสริม  และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในทุกหมู่บ้าน  2,120 หมู่บ้าน / คน 

                        5)  ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้  จำนวน  50  แห่ง เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน นครแห่งการอ่าน  ในจังหวัดด้วยกระบวนการส่งเสริมการอ่าน

 

                 2.2  ห้องสมุดประชาชนมีชีวิต

                        1)  มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนจำนวน  26  แห่ง

                        2)  จัดตั้งห้องสมุดประชาชนในอำเภอที่ยังไม่มีห้องสมุดประชาชน จำนวน  1  แห่ง 

และพัฒนาในภาพรวมทุกแห่ง เพื่อจัดบริการให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  โดยเน้นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน  จำนวน  26  แห่ง 

                        3)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดประชาชนไปยัง  กศน.ตำบลและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการจัดทำและพัฒนาเวบไซด์เพื่อการอ่านและบริการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องสมุดประชาชน  จำนวน 26 แห่ง และ กศน..ตำบล  จำนวน  199 แห่ง

                        4)  จัดและพัฒนาการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชนในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดประชาชนจำนวน  26 แห่ง  เชื่อมโยงกับ  กศน.ตำบล 199  แห่ง

                        5)  จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

                        6)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุดประชาชน  ให้มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุด 3 ดี  จำนวน  26 คน

                        7)  แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน

 

            3.  นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

                 3.1  กศน. ตำบล: แหล่งเรียนรู้ชุมชน

                        1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ  กศน.ตำบล :แหล่งเรียนรู้   จำนวน  199  คณะ จำนวน  199  แห่ง   และจัดให้มีแผนปฏิบัติงานประจำตำบลร้อยละ 100   จำนวน  199  แห่ง

                        2) ให้ กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ จัดทำฐานข้อมูลรายบุคคล และศึกษาความต้องการทางการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาที่เหมาะสมของประชากร

วัยแรงงาน  (กลุ่มเป้าหมายจำนวน 810,680 คน) 

                        3) มุ่งเน้นให้มีการนำหลักประชาธิปไตยมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยโดยการอบรมแกนนำส่งเสริมประชาธิปไตย

ในทุกระดับหมู่บ้านจำนวน  2,120  หมู่บ้าน จำนวน  2,120  คน และขยายจำนวนแกนนำเพิ่มขึ้นอัตรา

1  :  1  เพิ่มเป็นจำนวน  4,240  คน

                        4)  ระดมทรัพยากรร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดหาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ชุมชน  เพื่อส่งเสริมการอ่าน  การเรียนรู้และเพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนให้เป็นคนไทยยุคใหม่ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  จำนวน   50  แห่ง ได้แก่   สื่อสิ่งพิมพ์ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  และสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน  จำนวน  2  ชุด /แห่ง  โดยสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย  30 คน ต่อวัน

                        5) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  กศน. ตำบล: แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อการประสานเชื่อมโยง และส่งต่อผู้เรียนให้ได้รับบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพตามฐานข้อมูลการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

                        6)  เร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจ    ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล: แหล่งการเรียนรู้ชุมชน และจัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะชนจำนวน 1 ครั้ง / ปี /แห่ง จำนวน 199 แห่ง

                        7) เร่งรัดจัดทำมาตรฐาน กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ชุมชน  เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการที่มีมาตรฐาน   เป็นที่ยอมรับของประชาชนและชุมชน

และเร่งรัดพัฒนา  กศน.ตำบล  ให้มีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์อย่างน้อยจำนวน  50  แห่ง

                        8) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้  กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ชุมชนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นไปตามบทบาท  กศน.  ตำบล  4  ด้าน  ได้แก่  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน ( Information  Centre)   ,  ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้  ( Opportunity  Centre)   , ศูนย์การเรียนชุมชน(Learning  Centre)  และศูนย์ชุมชน  (Community  Centre)  โดยเร่งพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบที่ได้มาตรฐานระดับดี  อย่างน้อยจำนวน  50  แห่ง

                          

      3.2 อาสาสมัคร กศน.

                        1) ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้าราชการบำนาญเข้ามาเป็นอาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนำเสนอความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน โดยดำเนินงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.ในระดับพื้นที่ขยายเครือข่ายอาสาสมัคร  กศน.  ให้เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน   4,240  คน  ครอบคลุมพื้นที่ 2,120  หมู่บ้าน ( อัตรา  1 หมู่บ้าน  ต่ออาสาสมัคร  กศน.  2  คน)

                        2) ส่งเสริมให้อาสาสมัคร กศน. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด และผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพโดยการจัดอบรม  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง  ต่อปี

                        3) เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในรูปแบบต่างๆแก่อาสาสมัคร กศน. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการคัดเลือกและประกาศยกย่องอย่างน้อย  1  ครั้ง  ต่อปี

 

                  3.3 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน

                1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจระดับดี

                        2) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทำแผนชุมชน จัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดยบรรจุกิจกรรมการศึกษาในแผนชุมชนอย่างน้อย  3  กิจกรรม/ แห่ง / แผนชุมชน

                        3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่างๆของ กศน. และส่งเสริมการนำมาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับการศึกษา

                        4) ส่งเสริมให้มีขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยให้มีการถอดองค์ความรู้และประสบการณ์เป็นหลักสูตรเผยแพร่ และใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้  อย่างน้อย  5 หลักสูตร/แหล่งเรียนรู้

                        5) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างน้อย  1  ครั้ง/ปี

 

            4.  นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ

                  4.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุน

โครงการพระราชดำริ  หรือดำเนินการต่อเนื่องตามพระราชดำริ   ดังนี้

1.1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  โครงการศูนย์ศิลปาชีพโสกส้มกบ   อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

                        1.2 ) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

             

 1.2.1) โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านห้วยยาง อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

                        1.2.2) โครงการพัฒนาการเกษตรและโภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชดำริฯอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

1.3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายา ฯ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหนองหัววัว  อำเภอเมืองขอนแก่น

 

                        4.2  การส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

                        1)  จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กนอกระบบโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่าย

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม จำนวน  26  อำเภอ

2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษเด็กเร่ร่อนโดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ

พื้นฐานและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้ดีขึ้น   ดำรงตนเองได้อย่างไม่เป็นภาระ

ในสังคมโดยขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายเดิม

                        3) จัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้พิการร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

                        4)  จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม  26  อำเภอ

 

5. นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา           

                        5.1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดให้มีรายการประชาสัมพันธ์การศึกษาและให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทางสถานีวิทยุชุมชนครอบคลุมพื้นที่  26 อำเภอ /แห่ง/รายการ

                        5.2  ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  กศน.ในพื้นที่ได้เข้าถึงช่องทางและมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดให้มีจุดบริการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในแหล่งเรียนรู้  กศน.ตำบล   อย่างน้อยร้อยละ 60 ของกศน.ตำบล รวมจำนวน  50  แห่ง/จุดและจัดทำเอกสารเสริมเอย่างมีอย่างน้อยอำเภอละ  1  แห่ง  เพื่อกระจายโอกาสและการเข้าถึงวิชาการ

                        5.3)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีเวบไซด์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ และฐานข้อมูล ในการเข้าถึงการเรียนรู้ ผ่านระบบ  ICT  ครอบคลุมทุก กศน.ตำบล

                        5.4  ส่งเสริมให้บุคลากรแลพภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  สื่อ ICT  เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

 

 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

                        6.1 การพัฒนาบุคลากร

                        1) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกกลุ่มในสังกัดให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดอบรมพัฒนาแยกตามบทบาทอย่างน้อย

1  ครั้ง /  ปี และส่งเสริมให้พัฒนารายบุคคลเฉพาะด้านตามความจำเป็นของหน่วยงาน / สถานศึกษา

                        2)  ดำเนินการอบรมและพัฒนาหัวหน้า  กศน.ตำบล  และครู ศรช.ในสังกัด                       ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

                        3) จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร กศน. ในสังกัด  เพื่อเป็นการเตรียมการในการเข้าสู่การปฏิบัติงาน กศน.ตามนโยบายและจุดเน้นอย่างมีคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสามารถนำไปใช้ได้จริง    มีการประเมินและรายงานผลเป็นรูปเล่มเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

                        4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างน้อย  1  คน  1  นวัตกรรม/เรื่อง

                        5) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป็นฐาน

                        6.2  การนิเทศ กำกับ ติดตาม

                        1) จัดหารถยนต์จ้างเหมาเพื่อติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ

มุ่งสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  กศน.

                        2) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้มีมาตรฐานตามที่สำนักงาน  กศน.กำหนด                                        3) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ทันกำหนดเวลาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม

 

                        6.3 โครงสร้างพื้นฐานและอัตรากำลัง

                        1) จัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดำเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา

                        2) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ให้มีความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน

                        3) บริหารจัดการอัตรากำลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างในสังกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

                        6.4 พัฒนาองค์ความรู้

                        1) พัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

                        2) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ อย่างน้อย 1 อำเภอ   1  เรื่อง  เพื่อสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนและทิศทางการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 ( พ.ศ. 2552-2561)

                        3) สำรวจฐานข้อมูลความต้องการการศึกษารายบุคคลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันสมัย ส่งเสริมการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และการนำไปใช้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 10368
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น
ถนน ดรุณสำราญ   ตำบล  ในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เบอร์โทรศัพท์ 043-332-090

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี