กศน.อำเภอหนองนาคำ
ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง หมู่ 1 ต.บ้านโคก
อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150
โทรศัพท์  043-217086

บุคลากร

เขียนโดย Super User
หมวด:

นางสาวกิตติมา ตั้งจิตเจริญกิต
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองนาคำ

นางวันเพ็ญ  ตุ่นเฮ้า

ครูอาสาสมัคร

การศึกษานอกโรงเรียน

นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณโรจน์

ครู กศน.ตำบลบ้านโคก

นางสาวธัญชนก  หม้อปลัดชัย

ครู กศน.ตำบลกุดธาตุ

 

นางสาวอลิสา  พุทธโคตร

ครู กศน.ตำบลขนวน

 

นายรัชชานนท์  คมขำ

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

บ้านคึมชาติ

 

นางประภาพร  คำทองเขียว

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

บ้านโนนลาน

 

 

นางสาวนันท์นลิน  น้อยนนท์

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

บ้านกุดธาตุ

นางสาวปิยะธิดา  ทุมปัดชา

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

บ้านหนองหญ้าปล้อง

 

นางสาววัลย์นิสา  มีโคตร

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Super User
หมวด:

ประวัติ กศน.อำเภอหนองนาคำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น