[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 

กศน.ตำบลหนองน้ำใส

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่

 

คำขวัญ

ส่งเสริมการศึกษา      พัฒนาชุมชน
สร้างสังคมการเรียนรู้           ควบคู่คุณธรรม

 

 

ปรัชญา

“ส่งเสริมการศึกษา ร่วมพัฒนาสังคม สร้างชุมชนพอเพียง”

 

ข้อมูลของสถานศึกษา

           ชื่่อสถานศึกษา  กศน.ตำบลหนองน้ำใส  สถานที่ติดต่อ  หมู่บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110  โทร. 085-6968340 

           สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       

 

           ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลหนองน้ำใส  เดิมชื่อเรียกว่า ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล   หนองน้ำใส และสภาพที่ทำงานอาศัยอยู่กับ  อบต.หนองน้ำใสเมื่อ พ.ศ.2541-2551 และเนื่องจาก กศน.จังหวัดมีนโยบายให้ทำงานร่วมกับชุมชน  เมื่อปี พ.ศ.2552  จึงขอใช้อาคารเอนกประสงค์  ของบ้านเหมือดแอ่  เป็นที่ตั้ง กศน. ตำบล  และมีการพัฒนาอาคารสถานที่  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  ให้ประชาชน  และนักศึกษา กศน.เข้ามาใช้บริการ หน้าที่และความรับผิดชอบของ กศน. มีดังนี้ 

             1. จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเพื่อเสริมในระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่น

             2. จัดการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา วางแผนและบริการการศึกษา  ต่อสมาชิกในชุมชนและระหว่างชุมชน

             3.  การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

                                            ทำเนียบครู บุคลากร กศน.ตำบลหนองน้ำใส

  

ลำดับที่

 

ชื่อ - สกุล

 

ดำรงตำแหน่ง

 

หมายเหตุ

1

นางทัศนีย์ นามบุญเรือง

ปี พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน

ครู กศน.ตำบล 

2

นางสังวาล บัวขวา

ปี พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน

ครูประจำกลุ่ม 

3

นางสาวสายสมร อักษรเสือ

ปี พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน

ครูประจำกลุ่ม 

 

คณะกรรมการ กศน.หนองน้ำใส

             กศน.ตำบลหนองน้ำใส  ได้มีการกำหนดรูปแบบและแนวทางในการบริหารงาน มีโครงสร้างในการจัดการที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด  โดยมีคณะกรรมการ กศน.ตำบล ที่ประกอบด้วยตัวแทนที่อยู่ในเขตตำบลหนองน้ำใสหมู่บ้านต่างๆ ในการให้คำปรึกษา และพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมวิเคราะห์วางแผน  มีการประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และประชุมเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้สามารถกำหนดทิศทางในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

 

ทำเนียบคณะกรรมการ  กศน.ตำบลหนองน้ำใส

          1.  นายณัฒฑพล  จตุรานนท์                ประธานกรรมการ

          2.  นายไสว  ประการศรี                         กรรมการ

          3.  นายไพรัตน์  เอกวงษ์                       กรรมการ

          4.  นายทองสา  หวานเหย                     กรรมการ

          5.  นายสังเวียน  เสมอหน้า                    กรรมการ

          6.  นายชูชาติ  จันทร์ภูงา                       กรรมการ

          7.  นางทัศนีย์  นามบุญเรือง                  กรรมการและเลขานุการ

ทำเนียบคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลหนองน้ำใส

1.  นายนิ่ม  แวงสุข                                 ประธานกรรมการ

2.  นางหนูเพียร  เถือกคำ                       รองประธานกรรมการ

3.  นายนิรัน  บุญรักษา                            กรรมการและเลขานุการ

3.  นายประมวล  เพียรแก้ว                      ผู้ช่วยเลขานุการ

4.  นางสุภาภรณ์  สุดแล้ว                        กิจกรรมนักศึกษา

5.  นางถาวร  อักษรเสือ                          การเงินและบัญชี

6.  นางนนท์  ถามูลเลิศ                           ประชาสัมพันธ์

7.  นายโอปอ  มีศรี                                  ปฏิคม

8.  นายอภิรักษ์  แก้วมาลา                      กรรมการสถานศึกษา

 

          คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา  กศน.ตำบล เสนอ ประกอบด้วย

1.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญา  นายทองสา  หวานเหย
2.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้เชี่ยวชาญด้านช่างก่อสร้าง  นายสงบ  อักษรเสือ
3.  ครูที่ปรึกษา  ชื่อนางทัศนีย์  นามบุญเรือง  ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

      คณะกรรมการ กศน.ตำบล ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ เรื่อง รายงานสรุปผลการเลือกตั้ง/สรรหา แต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบล และคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา  กศน.ตำบลหนองน้ำใส  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2555 

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลทั่วไปของตำบลหนองน้ำใส


คำขวัญตำบลหนองน้ำใส

หนองน้ำใสคนใจงาม                ลือนามประเพณีหลากหลาย

 สิมเก่าวัดแคนใต้                                มากหลายแหล่งศึกษา

     ธรรมชาติล้ำค่าถิ่นหนองแปน             ดินแดนแห่งอารยะธรรม 

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองน้ำใส

               ตำบลหนองน้ำใสแยกออกจากตำบลแคนเหนือเมื่อปี พ.ศ. 2516  มีนายสมดี  ศรีดาจักร  เป็นกำนันคนแรก  มีหมู่บ้านแคนใต้  บ้านเหมือดแอ่  บ้านหนองตอกเกี้ย  บ้านเก่าหัวนา  บ้านนาโน  บ้านหนองนกเขียน  บ้านหลักกม. 16  เมื่อปี พ.ศ. 2535  กำนันแก้ว  ศรีนาง  ผู้ใหญ่บ้านนาโน  ได้เป็นกำนันแทนนายสมดี  ศรีดาจักร  ที่เสียชีวิตเนื่องจากป่วย  โดยผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกกันเอง  และในสมัยนี้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  คือ  บ้านโนนสะอาด  เป็นหมู่ที่ 10 ซึ่งแยกออกจากบ้านหนองน้ำใสใน พ.ศ. 2540  นายแก้ว  ศรีนาง  เกษียณอายุ  จึงได้มีการเลือกตั้งกำนันคนใหม่  นายไสว  ประกายศรี  เป็นกำนันคนใหม่ และในปี พ.ศ 2546 ก็ได้เกษียณอายุ  จึงได้มีการเลือกตั้งกำนันคนใหม่ นายณัฒฑพล จตุรานนท์  ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนที่ 4 จนถึงปัจจุบัน  ตำบลหนองน้ำใสมีทั้งหมด  12  หมู่บ้านคือ

หมู่ที่ บ้านหนองน้ำใส

หมู่ที่ บ้านสำโรง

หมู่ที่ บ้านแคนใต้

หมู่ที่ 4  บ้านเหมือดแอ่

หมู่ที่ บ้านเก่า – หัวนา

หมู่ที่ 6  บ้านหนองตอกเกี้ย

หมู่ที่ บ้านนาโน

หมู่ที่ 8  บ้านหนองนกเขียน

หมู่ที่ บ้านหลัก 16

หมู่ที่ 10  บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่ 11  บ้านโนนสวรรค์

หมู่ที่ 12  บ้านใสวารี 

 

สภาพทั่วไปของตำบลหนองน้ำใส

          ตำบลหนองน้ำใสตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ มีระยะห่างจากที่ตั้งอำเภอ 

บ้านไผ่  ประมาณ  กิโลเมตร 

         

 

อาณาเขตติดต่อ                  

ทิศเหนือ           ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่  และเทศบาลตำบลในเมือง

          ทิศใต้                ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง  และเทศบาลตำบลในเมือง

          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

          ทิศตะวันตก      ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  และอำเภอโนนศิลา

 

          การคมนาคม

         ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างหมู่บ้าน  ตำบลและอำเภอ  การสัญจรไปมา  อาศัยรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว

 

จำนวนประชากร

ตำบลหนองน้ำใส มี 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 บ้านแคนใต้ หมู่ที่ 4  บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ บ้านเก่า – หัวนา  หมู่ที่ บ้านหนองตอกเกี้ย  หมู่ที่ 7บ้านนาโน หมู่ที่ 8  บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ บ้านหลัก 16  หมู่ที่ 10  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 11บ้านโนนสวรรค์  และหมู่ที่ 12 บ้านใสวารี  ครัวเรือนมีจำนวน  1,538  หลังคาเรือน  ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น  จำนวน  6,257  คน  แบ่งเป็นชาย จำนวน  3,132  คน  และแบ่งเป็นหญิง  จำนวน  3,125  คน  สรุปออกเป็นตารางแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

 หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองน้ำใส

185

277

324

601

2

บ้านสำโรง

198

383

380

763

3

บ้านแคนใต้

73

175

163

338

4

บ้านเหมือดแอ่

123

260

286

546

5

บ้านเก่า – หัวนา

95

203

194

397

6

บ้านหนองตอกเกี้ย

138

340

354

694

7

บ้านนาโน

141

307

307

614

8

บ้านหนองนกเขียน

167

296

269

565

9

บ้านหลัก 16

98

199

180

379

10

บ้านโนนสะอาด

63

150

153

303

11

บ้านโนนสวรรค์

102

252

230

482

12

บ้านใสวารี  

155

290

285

575

รวม

1,538

3,132

3,125

6,257

ข้อมูลประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีดังนี้              

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

ต่ำกว่าประถม

ประถม

ม.ต้น

1

บ้านหนองน้ำใส

92

140

32

264

2

บ้านสำโรง

88

138

25

251

3

บ้านแคนใต้

46

42

35

123

4

บ้านเหมือดแอ่

128

123

25

276

5

บ้านเก่า – หัวนา

99

66

26

191

6

บ้านหนองตอกเกี้ย

100

50

22

172

7

บ้านนาโน

86

84

37

207

8

บ้านหนองนกเขียน

72

144

24

240

9

บ้านหลัก 16

58

99

34

191

10

บ้านโนนสะอาด

25

44

9

78

11

บ้านโนนสวรรค์

80

66

30

176

12

บ้านใสวารี  

109

129

30

270

รวม

983

1,125

331

2,439

 

ด้านสาธารณสุข

                   ตำบลหนองน้ำใส มีสถานบริการด้าน สาธารณสุข ดังนี้

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านแคนใต้       จำนวน   1  แห่ง

2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านนาโน          จำนวน   1  แห่ง

 

ด้านการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 5 แห่ง ดังนี้

           1.  โรงเรียนประถมศึกษา          จำนวน   4  แห่ง

           2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา           จำนวน   1  แห่ง

 

          สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้

           1.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่     จำนวน   1  แห่ง

                  

สถาบันทางสังคม

ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

          ประชากรส่วนใหญ่ภายในตำบลหนองน้ำใส  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่  การทำนาควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์  ทำนา  ได้ปีละ  1 ครั้ง หลังฤดูทำนาจะปลูกพืชไร่  ได้แก่  อ้อย  มันสำปะหลัง  พืชผักสวนครัว

 

สรุปข้อมูลของ กศน.ตำบลหนองน้ำใส

ข้อมูลบุคลากร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ตำบลหนองน้ำใส

ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ

 

ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา /สาขา

  1) นางทัศนีย์ นามบุญเรือง    ครู กศน.ตำบล  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป

 

อัตราจ้าง / ครูประจำกลุ่ม / ครูสอนเสริม

ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา /สาขา

    

   1)  นางสังวาล  บัวขวา                     ครูประจำกลุ่ม    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี 
                                                             สาขา  เกษตรศาสตร์
      

    2)  นางสาวสายสมร  อักษรเสือ       ครูประจำกลุ่ม    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี 
                                                             สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

          อาสาสมัคร กศน.ตำบลหนองน้ำใส   จำนวน  12  คน

  ที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน

หมู่บ้านที่รับผิดชอบ

1
นางเพ็ญพร โยคะสัย
3 4000 00104 98 3
27 ม. 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่1บ้านหนองน้ำใส
2
นางสาวเลิศรักษ์ ขาววภา
1 4097 00102 36 4
136 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 2 บ้านสำโรง
3
นายววุฒิชัย ครุชแก้ว
3 1014 00193 01 3
46 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 3 บ้านแคนใต้
4
นางสมบัติ สันหนัง
3 4010 00637 57 4
46 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
5
นายบำเพ็ญ แก้วมาลา
3 4010 00850 23 5
9 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 5 บ้านเก่า-หัวนา
6
นางสุภาภรณ์ สุดแล้ว
5 4010 00074 00 2
97 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 6 บ้านหนองตอกเกี้ย
7
นางเตียง ประวันเน
3 4010 00642 50 1
94 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 7 บ้านนาโน
8
นางรัตนมณี หวานเหย
3 4010 00927 80 7
20 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 8 บ้านหนองนกเขียน
9
นางศิริลักษณ์ เลิงเกียรติ
3 4097 00272 66 2
70 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 9 บ้านหลัก 16
10
นางกองสิน สมศรี
3 4010 00117 55 0
243 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่10 บ้านโนนสะอาด
11
นางสาวไพรินทร์ เชียวลี
1 4098 00197 98 7
44 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์
 12
นางละเอียด จินดา
3 4010 00431 17 8
297 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
หมู่ 12 บ้านหนองน้ำใส

ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

อาคารสถานที่

          1. ศูนย์ กศน.ตำบลหนองน้ำใส               จำนวน           1  แห่ง

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 

กศน.ตำบลหนองน้ำใส   มีทรัพยากร  อำนวยความสะดวก โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวก

แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการ ดังนี้

1.       คอมพิวเตอร์                                                  จำนวน             1    เครื่อง

2.       Note book                                                      จำนวน             1    เครื่อง      

3.       เครื่องพริ้นเตอร์                                              จำนวน             1    เครื่อง

4.       เครื่องเล่น DVD  VCD                               จำนวน             1    เครื่อง

5.       เครื่องรับสัญญาณ True                                  จำนวน            4    เครื่อง

6.       พัดลม                                                              จำนวน            1     เครื่อง

7.       ตู้เย็น                                                                จำนวน            1     เครื่อง

8.       โต๊ะทำงาน                                                       จำนวน            1     ตัว

9.       โต๊ะคอมพิวเตอร์                                              จำนวน           1     ตัว

10.   โทรทัศน์                                                           จำนวน           1     เครื่อง

11.   ชั้นวางหนังสือ                                                   จำนวน           10   อัน

12.   จักรยาน                                                             จำนวน           1     คัน

 

แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

แหล่งเรียนรู้             

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

ความชำนาญ

1
นายทองสา หวานเหย  
หมู่ที่ 9 บ้านหลักกม.16 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ปราชญ์ชาวบ้าน
2
นางสังวาลย์ โจมทา  
135 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น
เกษตรธรรมชาติ / เกษตรอินทรีย์
3
นางทองชื่น จินดา
บ้านหนองน้ำใส หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

 

แหล่งเรียนรู้อื่น

ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่อยู่

ประเภทแหล่งเรียนรู้

1

วัดโนนทอง

บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 4 ต.หนองน้ำใส    อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โบราณสถาน

2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านแคนใต้

หมู่ที่ 2 ต.หนองน้ำใส  อ.บ้านไผ่      จ.ขอนแก่น

สุขภาพอนามัย

3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านนาโน

หมู่ที่ 7 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่       จ.ขอนแก่น

สุขภาพอนามัย

4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

หมู่ที่ 2 ต.หนองน้ำใส  อ.บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น    

ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานประเพณี

5

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

หมู่ที่ 2 ต.หนองน้ำใส  อ.บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น    

เทคโนโลยี

 

ภาคีเครือข่าย

ชื่อภาคีเครือข่าย

กิจกรรม กศน.ที่จัด/ร่วมจัด

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
เปิด กศน.ตำบล/อบต.เคลื่อนที่
0 4327 4493

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านแคนใต้

รณรงค์ต่อต้านโรคต่างๆ

0 4327 6082

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านนาโน

รณรงค์ต่อต้านโรคต่างๆ

086 4513206

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง

สนามสอบ/บุคลากร

085 0056023

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการและอื่นๆ

0 4327 2129

โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

สนามสอบ/บุคลากร

0 43374 550

 

 

 

 

 

 


เข้าชม : 556
 
 


กศน.ตำบลหนองน้ำใส
 ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
Powered by   Modify by     Version