[x] ปิดหน้าต่างนี้
<\style> body{-webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1)} <\style>.
 

 
 
ข้้อมูลพื้นฐาน กศน.อำเภอหนองเรือ

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เดิมจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาก่อน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 กันยายน  2533  โดยมีผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนคือ นายเรืองเดช   เหลือบกลาง  ตามคำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 226 / 2533 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน  2533

          ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ ถูกยกเลิกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  27 สิงหาคม  2536  และในปีเดียวกันได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวน  789  แห่ง  โดยมี นายปราโมทย์   สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในประกาศขณะนั้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ จึงเปลี่ยนมาเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ  ตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม 2536 เป็นต้นมา 

          ต่อมาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น ได้มีคำสั่งเลขที่  204 / 2541 ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2540 เรื่องให้ข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่งและคำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน 1037 / 2540 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2540 ได้แต่งตั้งให้ ว่าที่ ร.ต.ชำนาญ  เรียนเลิศอนันต์  ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมแพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 ต่อมาคือ นายสุรินทร์  หว่างจิตร  ได้มารับ

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ ตั้งแต่วันที่  2  เมษายน  2542ต่อมาคือ นายบุญส่ง   ทองเชื่อม  ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ ตั้งแต่วันที่  3  มิถุนายน  2548   และเมื่อปี พ.ศ. 2551  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเรือ วันที่ 5 มีนาคม  2552 ต่อมานายประสิทธิ์ พรจันทึกได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเรือวันที่  2 พฤศจิกายน  2553 ต่อมานายสมควร  สุดเพาะ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเรือ วันที่  8  มิถุนายน  2555 - วันที่ 30 กันยายน 2560 ต่อมา นางพัชรีพร ชมบุญ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเรือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน

 

ที่ตั้ง/การติดต่อ

                    : หมู่ที่ 13  ถนนชนสุภาพ  ตำบล : หนองเรือ  อำเภอ : หนองเรือ  จังหวัด : จังหวัดขอนแก่น  เบอร์โทรศัพท์ : 0-4329-4291  เบอร์โทรสาร : 0-4329-4291

E-mail ติดต่อ : nfe_nongruea@hotmail.com  Website  : http://202.143.137.102/nongruea

 

 

สังกัด  

            สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

            สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการเข้าชม : 1197
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
ถนนชนสุภาพ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  043-294-291 โทรสาร  043-294-291
Email :
nfe_nongruea@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05