กศน.อำเภอหนองสองห้อง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง
ถนนเจนจบทิศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอแก่น 40190
PHONE   0-4349-1181

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง

ดร.สมชาติ สง่าภาคภูมิ

นายอุทัย สมพร

ครู อาสา

นางสาวกนกวรรณ หล้าหาญ

ครูอาสา

นางศศิวิภา มะลิมาศ

ครูผู้ช่วย

สอนเสริมสัญจรวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศน.

เขียนโดย Super User
สอนเสริมสัญจรวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศน.
📣📣📣
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสอนเสริมสัญจรวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศน. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง เพื่อขยายความรู้สู่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ โดยมีดร.สมชาติ สง่าภาคภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้องเป็นประธานเปิดกิจกรรม
ด้านกิจกรรมสอนเสริมมีทั้งหมด 3 กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มละ 1 ชั่วโมงถึงซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 สารเคมีในชีวิตประจําวัน/ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 3 ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต พร้อมมีการทบทวนกิจกรรมหลังเลิกเรียน

กิจกรรมการสอบ E-exam

เขียนโดย Super User

กศน.ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง ได้รับมอบหมาย ให้เป็นศูนย์สอบ E-exam ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กศน. ศูนย์สอบ กศน.อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ n-net ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563