วิสัยทัศน์

เขียนโดย Super User
หมวด:

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นบุคคลคิดเป็น มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน