พันธกิจ

เขียนโดย Super User
หมวด:

พันธกิจ

1.จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและทั่วถึง

2.จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

4.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุรภาพ

5.จัดการศึกษาของระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง