ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนศิลา
ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. 043281144  

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 129

ประวัติ กศน.อำเภอโนนศิลา

ประวัติสถานศึกษา :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ  โดยมีความเป็นมาดังนี้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา  (กศน. อำเภอโนนศิลา )  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี   ๒๕๔๐  โดยใช้อาคารเอนกประสงค์บ้านเหล่าโนนคูณ   หมู่ที่  ๒  ตำบลโนนศิลา  เป็นที่ตั้งของสำนักงาน  และยังมีการจัดตั้งสาขาเป็นศูนย์การเรียนชุมชนครบทุกตำบล  จำนวน  ๕  แห่ง  แต่เนื่องจากสถานที่ยังคับแคบต่อการให้บริการ  จึงได้ขอย้ายสำนักงานมาใช้อาคารสาธารณสุขมูลฐานที่วัดบ้านขอนสัก  หมู่ที่  ๔  ตำบลโนนศิลา  และในปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงได้ย้ายมาเช่าบ้านไม้สองชั้นเลขที่  ๑/๑  หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ  ตำบลโนนศิลา  เป็นสำนักงาน   เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการให้บริการ   ต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

โนนศิลา   ได้รับบริจาคจากนักศึกษาและประชาชนชาวโนนศิลา    ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานบนเนื้อที่   ๒  ไร่  ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอโนนศิลา   ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๑  และได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   พ.ศ. ๒๕๕๑  จากเดิมชื่อ    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนศิลา   เปลี่ยนใหม่เป็น   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา   เมื่อวันที่  ๔  มี กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนครอบคลุมทุกตำบล  รวมจำนวน  ๑๑  แห่ง

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา : ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอบ้านไผ่  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น