ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนศิลา
ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. 043281144  

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Super User
หมวด:

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ประวัติสถานศึกษา :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ  โดยมีความเป็นมาดังนี้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา  (กศน. อำเภอโนนศิลา )  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี   ๒๕๔๐  โดยใช้อาคารเอนกประสงค์บ้านเหล่าโนนคูณ   หมู่ที่  ๒  ตำบลโนนศิลา  เป็นที่ตั้งของสำนักงาน  และยังมีการจัดตั้งสาขาเป็นศูนย์การเรียนชุมชนครบทุกตำบล  จำนวน  ๕  แห่ง  แต่เนื่องจากสถานที่ยังคับแคบต่อการให้บริการ  จึงได้ขอย้ายสำนักงานมาใช้อาคารสาธารณสุขมูลฐานที่วัดบ้านขอนสัก  หมู่ที่  ๔  ตำบลโนนศิลา  และในปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงได้ย้ายมาเช่าบ้านไม้สองชั้นเลขที่  ๑/๑  หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ  ตำบลโนนศิลา  เป็นสำนักงาน   เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการให้บริการ   ต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา  ได้รับบริจาคจากนักศึกษาและประชาชนชาวโนนศิลา    ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานบนเนื้อที่   ๒  ไร่  ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอโนนศิลา ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๑  และได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   พ.ศ. ๒๕๕๑  จากเดิมชื่อ    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนศิลา   เปลี่ยนใหม่เป็น   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา   เมื่อวันที่  ๔  มี กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนครอบคลุมทุกตำบล  รวมจำนวน  ๑๑  แห่ง

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา : ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอบ้านไผ่  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

 ทิศใต้ ติดต่อกับ  อำเภอพล  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออกติดต่อกับ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตกติดต่อกับ  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

สภาพของชุมชน : อำเภอโนนศิลาตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงโคราช สลับเนินสูงต่ำบางแห่ง ไม่มีแม่น้ำ  ภูเขา  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น  มีประชากรอยู่หนาแน่นเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น  แยกการปกครองออกจากพื้นที่อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนศิลาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๓๙  ประกอบด้วย  ๕  ตำบล  คือ   ตำบลโนนศิลา   ตำบลเปือยใหญ่  ตำบลโนนแดง  ตำบลบ้านหัน  และตำบลหนองปลาหมอ ต่อมามีพระราชกฤษฎีกา  ให้ตั้งอำเภอโดยยกฐานะ  “ กิ่งอำเภอโนนศิลา ” เป็น  “ อำเภอโนนศิลา ”  ตั้งแต่วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๐  เป็นต้นมา  ความในประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๔  ตอนที่  ๔๖ ก  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐   ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ  ๕๔  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  ๓๙๐  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  ๑๑๔,๑๒๕.๖๒๕  ไร่  หรือ  ๑๘๒.๖๐๑  ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๕  ตำบล  ๔๖  หมู่บ้าน  มีเทศบาลตำบล  ๑  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล   ๔   แห่ง   มีประชากรทั้งสิ้น  ๒๕,๙๔๕  คน   จำนวนครัวเรือน   ๖,๖๘๔  ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย  ๑๓,๐๓๙  คน  หญิง  ๑๒,๙๑๐  คน  ประชากรอาศัยกระจัดกระจายตามตำบลและหมู่บ้าน  ไม่มีโรงพยาบาลแต่สามารถไปใช่บริการโรงพยาบาลบ้านไผ่ได้มีระยะห่างจากอำเภอโนนศิลา ๑๒ กิโลเมตร มีโรงพยาบาลประจำตำบล จำนวน ๖ แห่ง มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน ๒๐ แห่ง สังกัดมัธยมศึกษา ๒ แห่ง  ด้านศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถิอศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน ๒๖ แห่ง  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร ด้านการปลูกข้าว การปลูกพืชผักสวนครัว และการทำไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อยที่ตำบลบ้านหัน มีป่าไม้สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง ด้านอาชีพ จะปลูกผักปลอดสารพิษเป็นส่วนใหญ่ที่ตำบลเปือยใหญ่ และตำบลโนนแดง อาชีพรองส่วนใหญ่จะทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย

พันธกิจ

เขียนโดย Super User
หมวด:

พันธกิจ

1.จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและทั่วถึง

2.จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

4.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุรภาพ

5.จัดการศึกษาของระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากร

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

              นางสาวนพณัฐ  แท่นทอง            

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนศิลา 

                            นายทศพร  ประชายูร                          

                                                                                               ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ

                      นางสาวกัญญาณัฐ  บรรจง                    

 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

               

                  นางสาวสุภัคษร  เอี่ยมศรี                  

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

               นางสาวนุสรา  มัครมย์                

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

                  นางสาวขวัญเมือง จันทวะฤทธิ์                    

  ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลหนองปลาหมอ

                          นางสำเนียง  ซุยเพ็ง                         

  ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลเปือยใหญ่

                  นางสุภาภรณ์   พรมนอก                   

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลโนนแดง

                    นางสาวสมนึก  แสนตรง                       

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านหัน

                                                                                                   นางนิสสา  บุญแย้ม                             

                                                                                       ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลโนนศิลา

 

                            นายปรีชา  มะสีกา                             

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 

         นางเยาวเรศ   ช่อหนองแสน        

 ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                        นายประกาศ  พรมบุตร                         

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

              นายกิตติศักดิ์  โสวงษ์               

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

                     นายสมิงค์ศักดิ์   สมีแจ้ง                     

ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

          นางสาวสุพรรณี  ไชยสงคราม         

  ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

                นางสาวอรนุช  สุดจริง                  

ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

                      นางสาวนิภาภรณ์   สุ่มคำ                      

  ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

                         นายธีระวัฒน์  ปัตตานัง                       

  ตำแหน่ง บรรณารักษ์

                            นายชาตรี  ช่วยนา                            

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

วิสัยทัศน์

เขียนโดย Super User
หมวด:

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นบุคคลคิดเป็น มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

หมวดหมู่รอง

  
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนศิลา เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการประยุกต์ใช้ที่ดินตามศาสตร์พระราชา "โคกหนองนาโมเดล"