บุคลากร

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

              นางสาวนพณัฐ  แท่นทอง            

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนศิลา 

                            นายทศพร  ประชายูร                          

                                                                                               ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ

                      นางสาวกัญญาณัฐ  บรรจง                    

 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

               

                  นางสาวสุภัคษร  เอี่ยมศรี                  

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

               นางสาวนุสรา  มัครมย์                

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

                  นางสาวขวัญเมือง จันทวะฤทธิ์                    

  ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลหนองปลาหมอ

                          นางสำเนียง  ซุยเพ็ง                         

  ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลเปือยใหญ่

                  นางสุภาภรณ์   พรมนอก                   

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลโนนแดง

                    นางสาวสมนึก  แสนตรง                       

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านหัน

                                                                                                   นางนิสสา  บุญแย้ม                             

                                                                                       ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลโนนศิลา

 

                            นายปรีชา  มะสีกา                             

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 

         นางเยาวเรศ   ช่อหนองแสน        

 ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                        นายประกาศ  พรมบุตร                         

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

              นายกิตติศักดิ์  โสวงษ์               

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

                     นายสมิงค์ศักดิ์   สมีแจ้ง                     

ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

          นางสาวสุพรรณี  ไชยสงคราม         

  ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

                นางสาวอรนุช  สุดจริง                  

ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

                      นางสาวนิภาภรณ์   สุ่มคำ                      

  ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

                         นายธีระวัฒน์  ปัตตานัง                       

  ตำแหน่ง บรรณารักษ์

                            นายชาตรี  ช่วยนา                            

ตำแหน่ง พนักงานบริการ